Koninklijk Besluit van 31 oktober 2008
gepubliceerd op 18 november 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2007 tot uitvoering van artikel 165, laatste lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2008022606
pub.
18/11/2008
prom.
31/10/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

31 OKTOBER 2008. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2007 tot uitvoering van artikel 165, laatste lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid artikel 165, laatste lid, ingevoegd bij de wet van 30 december 2001 en gewijzigd bij de wetten van 27 december 2005 en 27 december 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 juli 2007 tot uitvoering van artikel 165, laatste lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op de artikelen 1 en 2;

Gelet op het advies van de Overeenkomstencommissie apothekers - verzekeringsinstellingen, gegeven op 9 november 2007;

Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 9 november 2007;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, gegeven op 19 november 2007;

Gelet op het advies van de Inspecteur van financiën, gegeven op 8 januari 2008;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, van 22 februari 2008;

Gelet op advies 44.426/1 van de Raad van State, gegeven op 6 mei 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 19 juli 2007 tot uitvoering van artikel 165, laatste lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, waarvan de bestaande tekst § 1 zal vormen, wordt aangevuld met een § 2, luidende : "§ 2. De apothekers met een voor het publiek toegankelijke officina of de vennootschap waarvoor deze werken, evenals de geneesheren die een vergunning hebben om een geneesmiddelendepot te houden, kunnen, indien zij aangesloten zijn bij een tariferingsdienst, erkend conform de bepalingen van het koninklijk besluit van 15 juni 2001 tot vaststelling van de erkenningscriteria voor de tariferingsdiensten, aanspraak maken op een terugbetaling van het weerhouden bedrag voor het jaar 2006, voor zover de tariferingsdiensten in 2006 de bepalingen van artikel 3 van het voornoemde koninklijk besluit van 29 maart 2002, op hen toegepast hebben. Het totaal terug te betalen bedrag is gelijk aan 5.527.466,21 euro. Dit bedrag is berekend overeenkomstig het vierde lid van de bijlage bij het voornoemde koninklijk besluit van 29 maart 2002. Dit bedrag wordt ingeschreven op de rekeningen van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging van het boekjaar 2007".

Art. 2.In artikel 2, tweede lid, worden de woorden "en 2006" ingevoegd tussen het woord "2005" en het woord "totaal".

Art. 3.Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 31 oktober 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^