Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 29 januari 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Gasvervoerleidingen Verklaringen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 19 december 1997 wordt de oprichting van gasvervoerinstallaties door middel van leidingen op het grondgebied van de gemeenten Doornik, Pecq en Estaimpuis van openbaa Bij konink

bron
ministerie van economische zaken
numac
1998011010
pub.
29/01/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN


Gasvervoerleidingen Verklaringen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 19 december 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997000902 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 1965 houdende vaststelling van de modaliteiten tot inrichting van de dringende geneeskundige hulpverlening en houdende aanwijzing van gemeenten als centra van het eenvormig oproepstel type koninklijk besluit prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997000882 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 19/12/1997 pub. 09/05/1998 numac 1998022056 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische bijdrage voor 1997 aan het « Trustfonds voor de financiering van de tenuitvoerlegging van het Verdrag van Wenen ter bescherming van de ozonlaag » type koninklijk besluit prom. 19/12/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997010076 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de administratieve rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de personeelsleden van de gerechtelijke politie bij de parketten type koninklijk besluit prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998022012 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de controle en de analyse van de grondstoffen die door de officina-apothekers gebruikt worden type koninklijk besluit prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997022953 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3, eerste lid en van artikel 7, tweede lid, van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde type koninklijk besluit prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997022938 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden welke moeten worden vervuld door de instellingen die, zonder als rustoord te zijn erkend, een gemeenschappelijke woonplaats of verblijfplaats van bejaarden uitmaken als bedoeld in artikel 34, 12° van sluiten wordt de oprichting van gasvervoerinstallaties door middel van leidingen op het grondgebied van de gemeenten Doornik, Pecq en Estaimpuis van openbaar nut verklaard ten voordele van de N.V. Distrigas (gasvervoerinstallaties DN 350 HP Estaimpuis-Leuze-en-Hainaut, vak Estaimpuis-Rumillies, DN 250 BP Tournai-IGEHO Rumillies, DN 250 BP Tournai-IGEHO Kain).

Bij koninklijk besluit van 22 december 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/1997 pub. 24/03/1998 numac 1997012855 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 1996, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, houdende oprichting van een beperkt comité bevoegd voor de ondernemingen van goedere type koninklijk besluit prom. 22/12/1997 pub. 14/03/1998 numac 1997012836 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 1975 tot type koninklijk besluit prom. 22/12/1997 pub. 14/03/1998 numac 1997012846 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 1975 tot type koninklijk besluit prom. 22/12/1997 pub. 21/03/1998 numac 1997012859 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, tot vaststelling voor het jaar 1997, van de modalite type koninklijk besluit prom. 22/12/1997 pub. 01/04/1998 numac 1997012831 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstel type koninklijk besluit prom. 22/12/1997 pub. 14/03/1998 numac 1997012871 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 maart 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage aan type koninklijk besluit prom. 22/12/1997 pub. 24/03/1998 numac 1997012864 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 1996, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, houdende de kader-collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het brugpensioen op 57 sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 1997 waarbij de oprichting van installaties voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen, die private gronden bezetten op het grondbied van de gemeenten Herent, Haacht, Leuven, Rotselaar, Holsbeek, Lubbeek, Boutersem, Tienen, Glabeek, Linter, Zoutleeuw, Landen, Sint-Truiden, Gingelom, Heers, Tongeren, Voeren, Borgworm, Juprelle, Bassenge, Oupeye, Visé en Dalhem van openbaar nut verklaard wordt (gasvervoerinstallaties DN 1200 HP Zomergem-Raeren, vak Herent (Winksele)-Dalhem (Bemeau)).

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^