Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 07 maart 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 15 september 1997, dat in werking treedt op 1 augustus 1998, wordt eervol ontslag uit zijn functies verleend aan de heer Paul Bougard, adjunct-adviseur bij de Algemene Diensten. Bij hetzelfde bes (...)

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
1998014289
pub.
07/03/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR


Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 15 september 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/09/1997 pub. 18/10/1997 numac 1997000728 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 april 1995 tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden en de specifieke functies van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken type koninklijk besluit prom. 15/09/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997002103 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de opvang en de opleiding van de personeelsleden van de rijksbesturen type koninklijk besluit prom. 15/09/1997 pub. 20/09/1997 numac 1997022688 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte-en invaliditeitsverzekering tegenmoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee geli type koninklijk besluit prom. 15/09/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997009785 bron ministerie van justitie en ministerie van financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de protestwet van 3 juni 1997, tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 juni 1997 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de protesten en tot wijziging van het koninklijk besluit van type koninklijk besluit prom. 15/09/1997 pub. 26/11/1997 numac 1997015205 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging, wat betreft het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, van het koninklijk besluit van 20 juli 1964 betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren type koninklijk besluit prom. 15/09/1997 pub. 26/11/1997 numac 1997015207 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden van de carrière Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking type koninklijk besluit prom. 15/09/1997 pub. 17/10/1997 numac 1997022689 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1997 tot vaststelling van het bedrag van de vermindering van de verzekeringstegemoetkoming in geval van opneming in een ziekenhuis of van verblijf in een revalidatiecentrum sluiten, dat in werking treedt op 1 augustus 1998, wordt eervol ontslag uit zijn functies verleend aan de heer Paul Bougard, adjunct-adviseur bij de Algemene Diensten.

Bij hetzelfde besluit wordt betrokkene ertoe gemachtigd aanspraak op een rustpensioen te doen gelden en de eretitel van zijn ambt te voeren.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^