Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 04 augustus 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen. - Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 17 januari 2000, wordt met ingang van 1 juni 2000, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Fr Bij koni

bron
ministerie van financien
numac
2001003308
pub.
04/08/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN FINANCIEN


Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen. - Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 17 januari 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/01/2000 pub. 23/02/2000 numac 2000003056 bron ministerie van financien Koninklijk besluit waarbij de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 toepasselijk wordt verklaard op het personeel van het "Institut scientifique de Service public" type koninklijk besluit prom. 17/01/2000 pub. 17/03/2000 numac 2000012021 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk, betreffende de uitvoering van het koninklijk besluit van 27 januari 1997 - hoofds type koninklijk besluit prom. 17/01/2000 pub. 14/03/2000 numac 2000014032 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Comblain-au-Pont van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 17/01/2000 pub. 17/03/2000 numac 2000012020 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 17/01/2000 pub. 14/03/2000 numac 2000014045 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van ondergrondse en bovengrondse percelen, gelegen op het grondgebied van de stad Antwerpen van algemeen nut wordt verklaard sluiten, wordt met ingang van 1 juni 2000, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer François, J.C.R.E.G., gewestelijk directeur bij een fiscaal bestuur (Secret.

Pers. BBI-BTW), die aanspraak heeft op rustpensioen en gemachtigd wordt de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 2 februari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/02/2001 pub. 16/02/2001 numac 2001003083 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard sluiten, wordt met ingang van 1 juli 2001, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Burton, A.E.C.D., hypotheekbewaarder te Verviers, die aanspraak heeft op rustpensioen en gemachtigd wordt de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 6 maart 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/03/2001 pub. 27/03/2001 numac 2001000211 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 augustus 2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 1997 inzake batterijen en accu's die gevaarlijke stoffen bevatten type koninklijk besluit prom. 06/03/2001 pub. 01/05/2001 numac 2001016098 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot benoeming van een plaatsvervangend regeringscommissaris bij het Belgisch interventie- en restitutiebureau type koninklijk besluit prom. 06/03/2001 pub. 25/04/2001 numac 2001012136 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de vaststelling van het bedrag en van de modaliteiten van toeken sluiten, wordt met ingang van 1 december 2000, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Verbeke, A.M.-J.V., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur te Gent, die aanspraak heeft op rustpensioen en gemachtigd wordt de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 23 mei 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2000 pub. 24/08/2000 numac 2000022476 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 14 december 1999 van het Paritair Comité voor de vlasbereiding tot vaststelling van de vakantiedata voor 2000 sluiten, wordt met ingang van 1 november 2000, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Liegeois, G.V.G., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur te Bergen, die aanspraak heeft op rustpensioen en gemachtigd wordt de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 23 mei 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2000 pub. 24/08/2000 numac 2000022476 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 14 december 1999 van het Paritair Comité voor de vlasbereiding tot vaststelling van de vakantiedata voor 2000 sluiten, wordt, met ingang van 1 november 2000, eervol ontslag uit haar ambt verleend aan Mevr.

Thirion, J.M.E.H., hypotheekbewaarder te Luik, die aanspraak heeft op rustpensioen en gemachtigd wordt de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 3 september 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 12/09/2000 numac 2000014206 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de regeringscommissaris bij De Post type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 08/11/2000 numac 2000000786 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan de Brusselse Franstalige dienst voor mindervaliden van de Franse Gemeenschapscommissie toegang wordt verleend tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 21/10/2000 numac 2000022713 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 1987 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en leden van de Nationale Paritaire Commissie geneesheren-ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 13/10/2000 numac 2000012620 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 08/11/2000 numac 2000000787 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij het "Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle" gemachtigd wordt toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruiken type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 29/09/2000 numac 2000022694 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 ter bepaling van de inkomensvoorwaarden en de voorwaarden in verband met de ingang, het behoud en de intrekking van het recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, welke type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 29/09/2000 numac 2000022692 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 ter bepaling van de inkomensvoorwaarden en de voorwaarden in verband met de ingang, het behoud en de intrekking van het recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, welke sluiten, wordt, met ingang van 1 februari 2001, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Kiebooms, R.L., voorzitter van een aankoopcomité te Brussel II, die aanspraak heeft op rustpensioen en gemachtigd wordt de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 17 september 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 04/01/2001 numac 2000012631 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 28/10/2000 numac 2000011417 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van de regeringscommissaris bij het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 20/10/2000 numac 2000012647 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven, betreffende de vaststelling van de algemene regels die toepasse type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000012619 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 76 van 18 juli 2000, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot uitvoering van artikel 27, § 4, 2de alinea van de arbeidswet van 16 maart 1971 type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 13/12/2000 numac 2000012654 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaat type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 13/01/2001 numac 2000012632 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 07/12/2000 numac 2000012657 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de hardsteengroeven en van de groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie sluiten, wordt, ingang van 1 maart 2001, eervol ontslag uit haar ambt verleend aan Mevr. Van Hecke, I.R., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur te Brugge, die aanspraak heeft op rustpensioen en gemachtigd wordt de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/10/2000 pub. 28/10/2000 numac 2000002099 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel type koninklijk besluit prom. 11/10/2000 pub. 28/10/2000 numac 2000022778 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1998 houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de sociale identiteitskaart type koninklijk besluit prom. 11/10/2000 pub. 31/10/2000 numac 2000022780 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot aanvulling van het koninklijk besluit van 30 december 1976 tot uitvoering van de artikelen 60 en 60bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 11/10/2000 pub. 01/11/2000 numac 2000011437 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de toekenning van individuele vergunningen voor de bouw van installaties voor de productie van elektriciteit type koninklijk besluit prom. 11/10/2000 pub. 01/11/2000 numac 2000011438 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria en de procedure voor toekenning van individuele vergunningen voorafgaand aan de aanleg van directe lijnen type koninklijk besluit prom. 11/10/2000 pub. 24/10/2000 numac 2000011440 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type koninklijk besluit prom. 11/10/2000 pub. 28/11/2000 numac 2000022794 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de taalkaders van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid sluiten, wordt, met ingang van 1 april 2001, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer De Wolf, J.A.H., gewestelijk directeur bij een fiscaal bestuur te Brussel II, die aanspraak heeft op rustpensioen en gemachtigd wordt de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 december 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/12/2000 pub. 23/12/2000 numac 2000022908 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 1999 houdende vaststelling voor het dienstjaar 2000 van het globale budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen voor de financiering van de werki type koninklijk besluit prom. 15/12/2000 pub. 23/12/2000 numac 2000022909 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling voor het dienstjaar 2001 van het globale budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 15/12/2000 pub. 23/12/2000 numac 2000022878 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling voor het dienstjaar 2001 van het globale budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 15/12/2000 pub. 19/01/2001 numac 2001000002 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 2 400 000 BEF aan de Internationale Organisatie voor Migratie type koninklijk besluit prom. 15/12/2000 pub. 19/01/2001 numac 2001000003 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 1 500 000 BEF aan de Internationale Organisatie voor Migratie sluiten, wordt, met ingang van 1 juni 2001, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Molderez, G.M., hypotheekbewaarder te Brugge, die aanspraak heeft op rustpensioen en gemachtigd wordt de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 december 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/12/2000 pub. 23/12/2000 numac 2000022908 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 1999 houdende vaststelling voor het dienstjaar 2000 van het globale budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen voor de financiering van de werki type koninklijk besluit prom. 15/12/2000 pub. 23/12/2000 numac 2000022909 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling voor het dienstjaar 2001 van het globale budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 15/12/2000 pub. 23/12/2000 numac 2000022878 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling voor het dienstjaar 2001 van het globale budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 15/12/2000 pub. 19/01/2001 numac 2001000002 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 2 400 000 BEF aan de Internationale Organisatie voor Migratie type koninklijk besluit prom. 15/12/2000 pub. 19/01/2001 numac 2001000003 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 1 500 000 BEF aan de Internationale Organisatie voor Migratie sluiten, wordt, met ingang van 1 juni 2001, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Monteyne, R.M., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur te Oostende, die aanpraak heeft op rustpensioen en gemachtigd wordt de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^