Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 28 mei 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Voorlopige toelating verleend aan een voorzorgsinstelling om een voorzorgsactiviteit uit te oefenen Bij koninklijk besluit van 16 mei 2003 wordt aan de voorzorgsinstelling « Pensioenfonds voor de Rust- en Overlevingspensioenen van het Statutair Dit be

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2003011327
pub.
28/05/2003
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Voorlopige toelating verleend aan een voorzorgsinstelling om een voorzorgsactiviteit uit te oefenen Bij koninklijk besluit van 16 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003009422 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 december 1930 omtrent de handel in slaap- en verdovende middelen alsmede van het koninklijk besluit van 22 januari 1998 tot reglementering van sommige psychotrope stoffen, teneinde daarin type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 11/06/2003 numac 2003022628 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de vestigingsplaats van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 13/06/2003 numac 2003002121 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot toekenning van taalpremies aan de personeelsleden van het Federaal Administratief Openbaar Ambt type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003002109 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de overdracht van personeelsleden naar het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 26/05/2003 numac 2003021143 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende de voorlopige verdeling van de bevoegdheden en de functies van de Secretaris-generaal van de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden tussen de Voorzitter van de POD Wetenschapsbeleid en type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 13/06/2003 numac 2003022626 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 07/07/2003 numac 2003009464 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vergunning bedoeld in artikel 10 van de wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van en de bestrijding van illegale handel in wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving di sluiten wordt aan de voorzorgsinstelling « Pensioenfonds voor de Rust- en Overlevingspensioenen van het Statutair Personeel van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en hun Rechthebbenden » (administratief codenummer 50.537), vereniging zonder winstoogmerk, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd Entrepotkaai 1, te 2000 Antwerpen, voorlopige toelating verleend om een voorzorgsactiviteit uit te oefenen.

Dit besluit treedt in werking vanaf de onderhavige bekendmaking.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^