Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 19 juni 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Buitenlandse Dienst Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2002 werd de heer Michel Goffin, ambtenaar van de derde administratieve klasse, ontheven uit zijn functie van Raad bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de O.V.N. te Bij minis

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2003015111
pub.
19/06/2003
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Buitenlandse Dienst Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/10/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002000736 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot organisatie van kynologenhulpverleningsteams type koninklijk besluit prom. 11/10/2002 pub. 25/10/2002 numac 2002013158 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk type koninklijk besluit prom. 11/10/2002 pub. 01/11/2002 numac 2002022896 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot regeling van de werking van de Commissie voor de pensioenen van de geïntegreerde politie sluiten werd de heer Michel Goffin, ambtenaar van de derde administratieve klasse, ontheven uit zijn functie van Raad bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de O.V.N. te New York en toegevoegd aan het Hoofdbestuur.

Bij ministerieel besluit van 7 november 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/11/2002 pub. 17/01/2003 numac 2003022015 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 april 1999 houdende voorwaarden betreffende het verwerven en behouden van de Aujeszky-statuten type ministerieel besluit prom. 07/11/2002 pub. 22/01/2003 numac 2003035033 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 juli 2001 betreffende de bepaling van de forfaitaire subsidiebedragen voor het basisaanbod van kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen type ministerieel besluit prom. 07/11/2002 pub. 06/12/2002 numac 2002036485 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot voorlopige erkenning van het Vlaams betaalorgaan voor het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie sluiten werden de hiernavermelde ambtenaren ontheven uit hun functie vermeld na hun naam en toegevoegd aan het Hoofdbestuur : de heer André Querton, Minister-Raad te Washington;

Mevr. Mariella Ver Elst, Adjunct-Permanent Vertegenwoordiger bij de O.E.S.O. te Parijs; de heren : Francis De Sutter, Minister-Raad te Londen;

Robert Gernay, Minister-Raad te Berlijn;

Mevr. Marie-Antoinette Pirlot, Ambassaderaad te Luxemburg; de heren : Daniel Bertrand, Eerste Ambassadesecretaris te Mexico;

Antony Bousmar, Eerste Ambassadesecretaris te Islamabad;

Benoît Charlier, Eerste Secretaris bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de Raad van Europa te Straatsburg;

Daniël Dargent, Eerste Ambassadesecretaris te Lagos;

Baron Alexis de Crombrugghe de Picquendaele, Eerste Ambassadesecretaris te Harare;

Mevr. Michèle Deneffe, Eerste Secretaris bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de O.V.S.E. te Wenen; de heren : Patrick Herman, Eerste Ambassadesecretaris te Peking;

Xavier Leblanc, Eerste Ambassadesecretaris te Kaïro.

Bij koninklijk besluit van 12 november 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/11/2002 pub. 23/11/2002 numac 2002002199 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole type koninklijk besluit prom. 12/11/2002 pub. 30/11/2002 numac 2002013358 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 12/11/2002 pub. 06/12/2002 numac 2002011462 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende een jaarlijkse enquête over het productiepotentieel van bepaalde soorten fruitbomen, uitgevoerd door het Nationaal Instituut voor de Statistiek sluiten werd de heer Alexis Brouhns, ambtenaar van de tweede administratieve klasse, ontheven uit zijn functie van Permanent Vertegenwoordiger bij de W.E.U. te Brussel en toegevoegd aan het Hoofdbestuur.

Bij de koninklijke besluiten van 18 november 2002 werden de hiernavermelde ambtenaren ontheven uit hun functie vermeld na hun naam en toegevoegd aan het Hoofdbestuur : de heren : Hugo Van Dyck, Consul-Generaal te München;

Lothar Versyck, Ambassadeur te Lima.

Bij ministerieel besluit van 19 november 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/11/2002 pub. 07/12/2002 numac 2002011479 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende inschrijving in het register van erkende gemachtigden met toepassing van artikel 63 van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien type ministerieel besluit prom. 19/11/2002 pub. 07/02/2003 numac 2003027075 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 13 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 sluiten werden de hierna vermelde ambtenaren ontheven uit hun functie vermeld na hun naam en toegevoegd aan het Hoofdbestuur : de heer Willy Andries, Raad te Kopenhagen;

Mevr. Denise De Hauwere, Raad te Wenen;

Jonkheer Vincent Mertens de Wilmars, Raad bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de NAVO te Brussel; de heren : Geeraard Vanhouche, Raad te Bangkok;

Jan Bayart, Secretaris te Pretoria;

Nicolaas Buyck, Eerste Secretaris te New Delhi;

Daniel Danhieux, Eerste Secretaris te Sofia;

Koenraad Doens, Eerste Secretaris te Moskou;

Paul Huynen, Eerste Secretaris te Rome;

Evert Marechal, Eerste Secretaris bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de O.V.N. te New York;

Ivo Schalbroeck, Eerste Secretaris te Washington;

Sigurd Schelstraete, Eerste Secretaris bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de O.V.N. te New York;

Didier Seeuws, Eerste Secretaris bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de E.U. te Brussel;

Johan Verkammen, Eerste Secretaris bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de E.U. te Brussel.

Bij koninklijk besluit van 26 november 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/11/2002 pub. 20/12/2002 numac 2002000898 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1999 houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen type koninklijk besluit prom. 26/11/2002 pub. 30/11/2002 numac 2002002302 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1990 tot vaststelling van voorwaarden voor werving in de graden van hoofdselectieadviseur en selectieadviseur type koninklijk besluit prom. 26/11/2002 pub. 14/02/2003 numac 2002000823 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 8 februari 2001 tot aanwijzing van de grondregelingen in de zin van artikel 3, eerste lid, 1°, van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekki type koninklijk besluit prom. 26/11/2002 pub. 05/12/2002 numac 2002000824 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de bijzondere wet van 18 juli 2002 tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten van de kandidaturen voor de verkiezingen van de type koninklijk besluit prom. 26/11/2002 pub. 19/12/2002 numac 2002010112 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de legitimatiekaart van de officieren van gerechtelijke politie, hulpofficieren van de procureur des Konings van de kansspelcommissie en van haar secretariaat type koninklijk besluit prom. 26/11/2002 pub. 14/02/2003 numac 2002000817 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van hoofdstuk IV van de wet van 7 juli 2002 houdende een regeling voor de bescherming van bedreigde getuigen en andere bepalingen type koninklijk besluit prom. 26/11/2002 pub. 18/12/2002 numac 2002000826 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 5 juni 2002 betreffende het non-discriminatiebeginsel ten voordele van werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd sluiten werd baron André de Viron, ambtenaar van de tweede administratieve klasse, vanaf 1 september 2002 toegevoegd aan het Hoofdbestuur.

Bij ministerieel besluit van 17 januari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/01/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003011017 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit waarbij de in-, uit- en doorvoer van goederen van oorsprong of van herkomst uit of met bestemming Irak, aan een voorafgaande machtiging onderworpen wordt sluiten werd de heer Bernard Charlier, ambtenaar van de derde klasse, ontheven uit zijn functie van Adjunct-Permanent Vertegenwoordiger bij de Raad van Europa te Straatsburg en toegevoegd aan het Hoofdbestuur.

Bij ministeriële besluiten van 19 februari 2003 werden de hierna vermelde ambtenaren ontheven uit hun functie vermeld na hun naam en toegevoegd aan het Hoofdbestuur : de heren : Carlos De Wever, Ambassadeur te Oslo;

Johan Maricou, Ambassadeur te Peking;

Guillaume Metten, Ambassadeur te Teheran;

Louis Mouraux, Ambassadeur te Helsinki;

Michal Swiatopolkczetwertynski, Ambassadeur te Lissabon;

Grégoire Vardakis, Ambassadeur te Koeweit.

Bij koninklijk besluit van 18 maart 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/03/2003 pub. 18/04/2003 numac 2003014086 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen type koninklijk besluit prom. 18/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003022286 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 18/03/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003022288 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot aanvulling van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en tot vaststelling type koninklijk besluit prom. 18/03/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003007090 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van officier sluiten werd de heer Luc Carbonez ontheven uit zijn functie van Ambassadeur te Ottawa en toegevoegd aan het Hoofdbestuur.

Bij koninklijk besluit van 3 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003003280 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 128 en 129 van de programmawet van 2 augustus 2002 type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 26/05/2003 numac 2003021141 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de ontbinding van de Belgische Federale Voorlichtingsdienst en de overdracht van de goederen, rechten en verplichtingen aan de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister en de Federale Overheidsdienst Buitenl type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003022538 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk 11 van titel IV van de programmawet van 8 april 2003 betreffende de oprichting van het « Kringloopfonds » type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003021142 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot benoeming van Z.K.H. Prins Filip, Prins van België, tot erevoorzitter van de raad van bestuur van het Agentschap voor Buitenlandse Handel type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 11/07/2003 numac 2003007175 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003012222 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardiging type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 23/08/2004 numac 2004000466 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 400.000 EUR aan de Internationale Organisatie voor Migratie sluiten werd de heer Jean-Pierre Biebuyck ontheven uit zijn functie van Ambassadeur te Addis-Abeba en toegevoegd aan het Hoofdbestuur.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze mededeling. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Deze termijn wordt met dertig dagen verlengd ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben in een Europees land dat niet aan België grenst en met negentig dagen ten behoeve van hen die hun woonplaats buiten Europa hebben.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^