Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 08 april 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Speciale afdeling van de Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Hernieuwing van het mandaat van de voorzitter en hernieuwing van mandaten, ontslag en benoem Bij

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2003022316
pub.
08/04/2003
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Speciale afdeling van de Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Hernieuwing van het mandaat van de voorzitter en hernieuwing van mandaten, ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 9 maart 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003022278 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 18/03/2003 numac 2003022269 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 6, § 1, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003000133 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 18 december 2002 tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 09/04/2003 numac 2003011142 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 augustus 2002 waarbij de schade veroorzaakt aan bepaalde teelten door de overvloedige regenval van oktober en november 2000 op het grondgebied van verscheidene gemeenten als een landbouwram type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003022276 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 2000 houdende vaststelling van de normen waaraan een dienst nuclaire geneeskunde waarin een PET-scanner wordt opgesteld moet voldoen om te worden erkend als medisch-technische die type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003000136 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 14 februari 2001 betreffende de invoering van een premiestelsel om het inbouwen van een LPG-installatie in wagens te promoten en van het koninklijk beslu type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003012128 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vaststelling van de nadere regelen en voorwaarden waaraan het evaluatieverslag en het financieel overzicht bedoeld in artikel 4, § 3, van de wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de w sluiten, wordt hernieuwd, vanaf 16 oktober 2001, het mandaat van de heer Huybrechs, J., als voorzitter van de Speciale afdeling van de Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Bij hetzelfde besluit, worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar, ingaande op 1 januari 2003, als leden van de Speciale afdeling van de Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, de mandaten van : 1° Mevr.Vanderstappen, A., in de hoedanigheid van werkend lid, als vertegenwoordigster van een representatieve organisatie van de zelfstandigen; 2° de dames Moreau, B.en Van Halst, L. en de heer De Saeger, C., in de hoedanigheid van werkende leden en de heren De Koning, L.;

Hollevoet, M.; Lenaerts, R. en Vandevoorde, A., in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden, als vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen.

Bij hetzelfde besluit, eervol ontslag uit hun functies van leden van voornoemde Speciale afdeling, wordt verleend aan Mevr. Gatz, M.-Ch., werkend lid en aan Mevr. De Vriese, M., plaatsvervangend lid.

Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden van voornoemde Speciale afdeling, vanaf de dag van deze bekendmaking, voor een termijn verstrijkend op 31 december 2008 : 1° Mevr.Vermeersch, C., in de hoedanigheid van werkend lid en de heren Bortier, J. en Duvillier, G., in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden, als vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de zelfstandigen; 2° Mevr.De Vriese, M., in de hoedanigheid van werkend lid, als vertegenwoordigster van een verzekeringsinstelling.

Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden van voornoemde Speciale afdeling, vanaf de dag van deze bekendmaking, als vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen : - de heer Moens, P., in de hoedanigheid van werkend lid, ter vervanging van Mevr. Gatz, M.-Ch., wier mandaat hij zal voleindigen; - Mevr. Coquelin, N., in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid ter vervanging van Mevr. De Vriese, M., wier mandaat ze zal voleindigen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^