Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 21 juni 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Administratie der directe belastingen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2004, wordt, met ingang van 1 februari 2005, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Vander Haeghen, A.A., gewestelijk directeur bij een fi

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2005003465
pub.
21/06/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Administratie der directe belastingen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2004 pub. 26/08/2004 numac 2004011355 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot regeling van de toepassing van de wetten betreffende de organisatie van de Middenstand, gecoördineerd op 28 mei 1979 type koninklijk besluit prom. 10/08/2004 pub. 01/10/2004 numac 2004022733 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 13.000 EUR aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen type koninklijk besluit prom. 10/08/2004 pub. 09/09/2004 numac 2004011357 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 1998 tot uitvoering van artikel 29 van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap type koninklijk besluit prom. 10/08/2004 pub. 08/09/2004 numac 2004022680 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 10/08/2004 pub. 30/08/2004 numac 2004011347 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot in aanmerking komen van eindafnemers die zijn aangesloten op een aardgasvervoersnet type koninklijk besluit prom. 10/08/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004022679 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 10/08/2004 pub. 17/09/2004 numac 2004022710 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 april 1998 tot vaststelling van de geldelijke bepalingen betreffende sommige ambtenaren van het Instituut voor veterinaire keuring en houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van som sluiten, wordt, met ingang van 1 februari 2005, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Vander Haeghen, A.A., gewestelijk directeur bij een fiscaal bestuur te Brussel (Directie II), die aanspraak heeft op rustpensioen en gemachtigd wordt de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^