Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 11 mei 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 11 april 2005, wordt de vereniging zonder winstoogmerk « service laïque d'aide sociale aux justiciables de la province de Luxembourg », met zetel te 6 Het b

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2005009333
pub.
11/05/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 11 april 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/04/2005 pub. 04/05/2005 numac 2005000248 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de grenscontrole aan de maritieme buitengrens type koninklijk besluit prom. 11/04/2005 pub. 14/04/2005 numac 2005003314 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2005 type koninklijk besluit prom. 11/04/2005 pub. 27/04/2005 numac 2005022340 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot toekenning van een vergoeding aan de interne opleiders van de Rijksdienst voor pensioenen type koninklijk besluit prom. 11/04/2005 pub. 18/04/2005 numac 2005009274 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19bis van het koninklijk besluit van 20 november 1998 betreffende de vergelijkende examens en examens georganiseerd voor de werving en de loopbaan van de leden van de griffies en van de parketsecretariaten en v type koninklijk besluit prom. 11/04/2005 pub. 28/04/2005 numac 2005011200 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 11/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005002052 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen inzake selectie van statutair personeel type koninklijk besluit prom. 11/04/2005 pub. 27/04/2005 numac 2005022339 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor pensioenen sluiten, wordt de vereniging zonder winstoogmerk « service laïque d'aide sociale aux justiciables de la province de Luxembourg », met zetel te 6800 Libramont, place Communale 21-25, erkend als vereniging om bijstand te verlenen aan slachtoffers wanneer ze gehoord worden door een commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^