Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 08 juni 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Federaal Planbureau. - Personeel Hernieuwing van mandaten Bij koninklijk besluit van 18 januari 2005 wodt het mandaat van lid van het Federaal Planbureau van Mevr. Nicole Fasquelle en van de heer Koen Hendrickx, attachés, dat ten einde loopt Bevorderin

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2005021075
pub.
08/06/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Federaal Planbureau. - Personeel Hernieuwing van mandaten Bij koninklijk besluit van 18 januari 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/01/2005 pub. 09/02/2005 numac 2005011033 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toepassing van de internationale boekhoudnormen type koninklijk besluit prom. 18/01/2005 pub. 04/02/2005 numac 2005021011 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 30 juni 1996 tot regeling van de eigendomsoverdracht van de Staat naar het Vlaamse Gewest, van onroerende goederen bestemd voor de huisvesting van het voormalig Rijksinstituut voor Grondmecha type koninklijk besluit prom. 18/01/2005 pub. 01/02/2005 numac 2005015015 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de benoeming van Adviseurs voor de Buitenlandse Handel type koninklijk besluit prom. 18/01/2005 pub. 04/02/2005 numac 2005021012 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanvulling van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 tot vaststelling van de lijst van de, naar de Vlaamse Gemeenschap overgedragen, Staatsgoederen die horen bij de Universiteit Gent type koninklijk besluit prom. 18/01/2005 pub. 10/02/2005 numac 2005009069 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit bepalende de uitrusting en het materiaal dat ter beschikking gesteld wordt van de veiligheidsbeambten van het veiligheidskorps, van de penitentiaire beambten en verplegers van het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatrege type koninklijk besluit prom. 18/01/2005 pub. 09/02/2005 numac 2005002013 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2004 tot toekenning van een installatiepremie door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn aan bepaalde personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen sluiten wodt het mandaat van lid van het Federaal Planbureau van Mevr. Nicole Fasquelle en van de heer Koen Hendrickx, attachés, dat ten einde loopt op 31 januari 2005 's avonds, hernieuwd voor een duur van negen jaar met ingang van 1 februari 2005.

Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 11 april 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/04/2005 pub. 28/04/2005 numac 2005011200 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 11/04/2005 pub. 27/04/2005 numac 2005022339 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor pensioenen type koninklijk besluit prom. 11/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005002052 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen inzake selectie van statutair personeel type koninklijk besluit prom. 11/04/2005 pub. 18/04/2005 numac 2005009274 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19bis van het koninklijk besluit van 20 november 1998 betreffende de vergelijkende examens en examens georganiseerd voor de werving en de loopbaan van de leden van de griffies en van de parketsecretariaten en v type koninklijk besluit prom. 11/04/2005 pub. 14/04/2005 numac 2005003314 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2005 sluiten wordt Mevr. Nicole Fasquelle, geboren op 21 december 1965, en de heer Koen Hendrickx, geboren op 4 november 1962, attachés (leden) bij het federaal Planbureau, bevorderd tot de graad van opdrachthouder met ingang van 1 februari 2005.

Ontslagen Bij koninklijk besluit van 13 februari 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/02/2005 pub. 02/03/2005 numac 2005011076 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van plaatsvervangende leden van de Commissie voor de Mededinging type koninklijk besluit prom. 13/02/2005 pub. 28/02/2005 numac 2005011078 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen die bestemd zijn voor de financiering van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor het jaar 2005 sluiten wordt, op zijn aanvraag, aan de heer Henk Becquaert, ontslag verleend uit zijn ambt van attaché (lid) bij het Federaal Planbureau met ingang van 1 januari 2005.

Bij koninklijk besluit van 27 april 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2005 pub. 18/05/2005 numac 2005021069 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 maart 1998 tot inrichting van de Commissie voor de overheidsopdrachten type koninklijk besluit prom. 27/04/2005 pub. 17/05/2005 numac 2005022374 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 2003 betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 27/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005022394 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 1999 betreffende de bescherming van dieren tijdens het vervoer en de erkenningsvoorwaarden van vervoerders, handelaars, halteplaatsen en verzamelcentra sluiten wordt, op haar aanvraag, aan Mevr. Marie Van Overbeke, ontslag verleend uit haar ambt van attaché (lid) bij het Federaal Planbureau met ingang van 5 april 2005.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^