Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 01 februari 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Beheerscomité van de Pool van de zeelieden ter koopvaardij. - Ontslag. - Vervanging Bij koninklijk besluit van 8 januari 2006 wordt, op zijn verzoek, aan de heer Wilfried Lemmens eervol ontslag verleend uit zijn functie van lid van het beheersc Bij he

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2006012018
pub.
01/02/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Beheerscomité van de Pool van de zeelieden ter koopvaardij. - Ontslag. - Vervanging Bij koninklijk besluit van 8 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 24/02/2006 numac 2006000117 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 14/02/2006 numac 2006022053 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende verlenging van de maatregel tot schorsing van de toepassing van het besluit van het Regent van 6 februari 1946 waarbij de koepokinenting verplicht gemaakt wordt type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 16/01/2006 numac 2005003847 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2752, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 03/02/2006 numac 2006007029 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 10 november 1976 tot toekenning van de rechtspersoonlijkheid voor het beheer van zijn eigen vermogen aan het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 20/02/2006 numac 2006022091 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende vaststelling van de bijzondere regelen inzake de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op buitenlandse werkgevers die bepaalde werknemers tewerkstellen die gelijktijdig zijn tewerkgesteld bij een Belgische we type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 25/01/2006 numac 2006000061 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de informatietypes, verbonden met de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen sluiten wordt, op zijn verzoek, aan de heer Wilfried Lemmens eervol ontslag verleend uit zijn functie van lid van het beheerscomité van de Pool van de zeelieden ter koopvaardij.

Bij hetzelfde besluit wordt Mevr. Vicky Van Genderen, als vertegenwoordigster van de representatieve werkgeversorganisatie, tot lid benoemd van het beheerscomité van de Pool van de zeelieden ter vervanging van de heer Wilfried Lemmens, wiens mandaat zij zal voleindigen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^