Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 09 september 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Aanpassing buiten index op 1 juli 2008 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen Aan het spilindexcijfer 108,34 wordt, vanaf 1 juli 2008, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd op : A. Ziekte- e(...) I. Regeling voor werknemer

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2008022452
pub.
09/09/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Aanpassing buiten index op 1 juli 2008 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen Aan het spilindexcijfer 108,34 (basis 2004 = 100) wordt, vanaf 1 juli 2008, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd op : A. Ziekte- en invaliditeitsverzekering I. Regeling voor werknemers Krachtens het koninklijk besluit van 5 juni 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 en het koninklijk besluit van 12 juni 2008 tot verhoging van het gewaarborgd minimumbedrag van het rust- en overlevingspensioen voor werknemers : 1. Minimum dagbedrag van de invaliditeitsuitkering toe te kennen aan de gerechtigden die de hoedanigheid hebben van regelmatig werk- nemer (vanaf de 1e dag van de 7e maand van de arbeidsongeschiktheid) : a) met gezinslast .. . . . 45,97 EUR b) alleenstaande .. . . . 36,79 EUR 2. Minimum dagbedrag van de invaliditeitsuitkering vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid toe te kennen aan de gerechtigden die de hoedanigheid hebben van regelmatig werknemer : a) met gezinslast .. . . . 45,97 EUR b) alleenstaande .. . . . 36,79 EUR II. Regeling voor zelfstandigen Krachtens het koninklijk besluit van 21 december 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en de meewerkende echtgenoten en van artikel 23 van de programmawet van 8 juni 2008 : 1. Primaire ongeschiktheid (forfaitair dagbedrag) : a) met gezinslast .. . . . 43,29 EUR b) alleenstaande .. . . . 32,57 EUR 2. Invaliditeit (forfaitair dagbedrag) : a) zonder stopzetting van het bedrijf : • met gezinslast .. . . . 43,29 EUR • alleenstaande . . . . . 32,57 EUR b) met stopzetting van het bedrijf : • met gezinslast .. . . . 45,97 EUR • alleenstaande . . . . . 36,79 EUR B. Pensioenen I. Regeling voor werknemers (jaarbedragen) Krachtens het koninklijk besluit van 12 juni 2008 tot verhoging van het gewaarborgd minimumbedrag van het rust- en overlevingspensioen voor werknemers : Gewaarborgd minimumpensioen voor een volledige werknemersloopbaan : a) rustpensioen : • gezinsbedrag .. . . . 14.342,56 EUR • bedrag alleenstaande . . . . . 11.477,66 EUR b) overlevingspensioen .. . . . 11.297,20 EUR II. Regeling voor zelfstandigen (jaarbedragen) Krachtens artikel 23 van de programmawet van 8 juni 2008 : a) minimum voor een gezinspensioen .. . . . 13.507,01 EUR b) minimum voor een pensioen als alleenstaande of een overlevingspensioen .. . . . 10.162,45 EUR III. Inkomensgarantie voor ouderen (jaarbedragen) Krachtens het koninklijk besluit van 17 juni 2008 tot verhoging van het bedrag bedoeld in artikel 6, § 1, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen : a) basisbedrag (samenwonend) .. . . . 6.888,26 EUR b) basisbedrag x 1,5 (alleenstaand) .. . . . 10.332,39 EUR

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^