Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 07 april 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Carrière Buitenlandse Dienst. - Zendingen Bij koninklijk besluit van 15 juli 2008 wordt de heer Baudouin de la KETHULLE de RYHOVE, op 7 december 2007, ontheven van zijn functie van voorzitter van het Interministerieel Comité voor het Zetelbeleid Bij m

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2010015075
pub.
07/04/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Carrière Buitenlandse Dienst. - Zendingen Bij koninklijk besluit van 15 juli 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/07/2008 pub. 01/09/2008 numac 2008024326 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling en de werking van de Raad voor Dierenwelzijn type koninklijk besluit prom. 15/07/2008 pub. 01/09/2008 numac 2008024318 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling en de werking van de Raad voor Dierenwelzijn type koninklijk besluit prom. 15/07/2008 pub. 20/08/2008 numac 2008012962 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging, wat het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf betreft, van het koninklijk besluit van 5 februari 1974 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en type koninklijk besluit prom. 15/07/2008 pub. 08/08/2008 numac 2008013180 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van de regeringscommissarissen bij de Fondsen bedoeld in artikel 35, § 5, C, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers sluiten wordt de heer Baudouin de la KETHULLE de RYHOVE, op 7 december 2007, ontheven van zijn functie van voorzitter van het Interministerieel Comité voor het Zetelbeleid, evenals van alle comités en werkgroepen welke binnen het kader van dit Comité werkzaam zijn. Bij hetzelfde besluit wordt de heer Michel GODFRIND, met ingang van 1 juli 2008, belast met een zending die bestaat uit het Voorzitterschap van dit Interministerieel Comité voor het Zetelbeleid. Hij wordt ertoe gemachtigd de titel van Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur te voeren tijdens de duur van zijn zending.

Bij ministerieel besluit van 12 juni 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/06/2008 pub. 24/06/2008 numac 2008003291 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 januari 2008 betreffende de machtiging voor het aangaan van leningen of voor het beheer van de Staatsschuld aan bepaalde ambtenaren van de algemene administratie van de Thesaurie alsoo type ministerieel besluit prom. 12/06/2008 pub. 07/10/2008 numac 2008203558 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 30 en programma's 01, 03 en 06 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 sluiten wordt de heer Bruno JANS belast met een zending bij de diplomatieke vertegenwoordiging van Belgïe te Pristina waarbij hij ter beschikking gesteld wordt van de Europese Unie vertegenwoordigd door de civiele operationele commandant voor de EVDB-missie (Europees Veiligheids- en Defensiebeleid) in Kosovo, om er de functie van « Press & Public Information Officer (Customs) » voor een duur van zes maanden vanaf 8 juni 2008 uit te oefenen.

Bij ministerieel besluit van 28 november 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/11/2008 pub. 13/02/2009 numac 2009007016 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van december 2008-januari 2009 sluiten wordt de zending van de heer Bruno JANS te Kosovo voor de EVDB-missie (Europees Veiligheids- en Defensiebeleid), voor twee maanden verlengd.

Bij ministerieel besluit van 28 november 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/11/2008 pub. 13/02/2009 numac 2009007016 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van december 2008-januari 2009 sluiten wordt de heer Nicolas JANSSEN belast met een zending bij de diplomatieke vertegenwoordiging van Belgïe te Pristina waarbij hij ter beschikking gesteld wordt van de Europese Unie vertegenwoordigd door de civiele operationele commandant voor de EVDB-missie (Europees Veiligheids- en Defensiebeleid) in Kosovo, om er de functie van « Economic Advisor (Micro Economist) » bij de International Civilian Office (ICO), voor een duur van zes maanden vanaf 1 september 2008 uit te oefenen.

Bij koninklijk besluit van 18 december 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008003492 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het financieel beheer van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie FEDOREST, belast met de organisatie van cateringactiviteiten ten behoeve van meerdere overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 18/12/2008 pub. 24/03/2009 numac 2009200407 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2008 type koninklijk besluit prom. 18/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008010058 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot regeling van de vertegenwoordiging van de Gemeenschappen in de raad van bestuur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding type koninklijk besluit prom. 18/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008003491 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling, de werkwijze en de bevoegdheden van het beheerscomité van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie FEDOREST, belast met de organisatie van cateringactiviteiten ten behoeve van meerd type koninklijk besluit prom. 18/12/2008 pub. 22/01/2009 numac 2009022011 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende ontslag en benoeming van een lid van het College van geneesheren-directeurs, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte type koninklijk besluit prom. 18/12/2008 pub. 16/01/2009 numac 2009011011 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen die bestemd zijn voor de financiering van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor het jaar 2009 type koninklijk besluit prom. 18/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009022037 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor financiering door het fonds tot bestrijding van verslavingen sluiten wordt aan het koninklijk besluit van 31 augustus 2007 waarbij de heer Frédéric RENARD belast met de functie van Speciaal Gezant voor de strijd tegen de HIV/AIDS werd, op 15 januari 2008 een eind gesteld.

Bij ministerieel besluit van 15 juni 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/06/2009 pub. 19/06/2009 numac 2009022322 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 15/06/2009 pub. 19/06/2009 numac 2009022324 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 15/06/2009 pub. 19/06/2009 numac 2009022323 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 15/06/2009 pub. 19/06/2009 numac 2009022325 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 15/06/2009 pub. 01/07/2009 numac 2009011274 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot ontslag en benoeming van leden van de Arbitragecommissie voorzien in de wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten sluiten wordt de zending van de heer Dirk TEERLINCK, adviseur, voor een duur van twaalf maanden vanaf 14 april 2009 verlengd, om de functie van Programmabeheerder en Nationaal contactpunt uit te oefenen bij de diplomatieke vertegenwoordiging van België te Pristina waarbij hij ter beschikking gesteld wordt van de Europese Unie vertegenwoordigd door de civiele operationele commandant voor de EVDB-missie (Europees Veiligheids- en defensiebeleid) in Kosovo.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze mededeling. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Deze termijn wordt met dertig dagen verlengd ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben in een Europees land dat niet aan België grenst en met negentig dagen ten behoeve van hen die hun woonplaats buiten Europa hebben.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^