Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 december 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Buitenlandse Dienst Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 18 mei 2011 wordt de heer Philippe Colyn ontheven uit zijn functie van Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Islamitische Republiek Iran. Hij wordt overgeplaatst naar Bij koninkli

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2011015130
pub.
05/12/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Buitenlandse Dienst Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 18 mei 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/05/2011 pub. 28/06/2011 numac 2011011194 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - Autohandel, garages, koetswerk, auto-onderdelen, materieel voor land- en tuinbouw en voor burgerlijke bouwkunde type koninklijk besluit prom. 18/05/2011 pub. 25/05/2011 numac 2011202282 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht van percelen van de Staat naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 18/05/2011 pub. 26/05/2011 numac 2011003209 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende machtiging tot het voeren van de eretitel van het ambt van directeur van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 18/05/2011 pub. 28/06/2011 numac 2011011195 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan de leden van een nationaal of technisch comité type koninklijk besluit prom. 18/05/2011 pub. 19/08/2011 numac 2011024223 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de « Intercommunale de Soins spécialisés de Liège » voor het pilootproject « intensieve behandeling voor patiënten met een dubbele diagnose » type koninklijk besluit prom. 18/05/2011 pub. 09/06/2011 numac 2011202704 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Beheerscomité van het eHealth-platform type koninklijk besluit prom. 18/05/2011 pub. 19/08/2011 numac 2011024222 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « Psychiatrisch Centrum Sleidinge » voor het pilootproject « intensieve behandeling voor patiënten met een dubbele diagnose » sluiten wordt de heer Philippe Colyn ontheven uit zijn functie van Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Islamitische Republiek Iran.

Hij wordt overgeplaatst naar het Hoofdbestuur vanaf de dag na zijn aankomst in België.

Bij koninklijk besluit 27 juli 2011 wordt de heer Bruno Angelet ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur.

Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Socialistische Republiek Vietnam en aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staat, met standplaats te Hanoi.

Bij koninklijk besluit van 28 juni 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/06/2011 pub. 04/08/2011 numac 2011012039 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de werklieden type koninklijk besluit prom. 28/06/2011 pub. 05/07/2011 numac 2011003239 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van een aantal bepalingen van de wet van 2 juli 2010 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van de type koninklijk besluit prom. 28/06/2011 pub. 30/08/2011 numac 2011014194 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van het Gewestelijk Expresnet en gelegen op het grondgebied van de gemeente Terhulpen van algemeen nut wordt verklaard sluiten wordt de heer Frank Arnauts ontheven uit zijn functie van Ambassaderaad bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie te Brussel.

Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Republiek Letland en aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staat, met standplaats te Riga.

Bij koninklijk besluit van 19 juni 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 06/07/2011 numac 2011014167 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van het Directoraat-generaal Vervoer te Land type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 11/08/2011 numac 2011202567 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het "Nationaal Acti type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 25/10/2011 numac 2011011243 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - Glasnijverheid type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011009465 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende tijdelijke verlenging van het mandaat van 3 leden van de Cel voor financiële informatieverwerking type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 11/08/2011 numac 2011012037 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot invoering van een hospitalisatieverzekering voor de gezinsleden van de bouwv type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011202564 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de risicogroepen in 2009-2010 type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011202563 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011202566 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011202565 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de vorming en tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011202373 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeensc type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 25/10/2011 numac 2011011244 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan de leden van een nationaal of technisch comité type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011202568 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse sluiten wordt de heer Johan Indekeu ontheven uit zijn functie van Ambassadeur en Consul-Generaal van België in het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië en in de Republiek Irak, met standplaats te Amman.

Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Republiek Hongarije en aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staat, met standplaats te Boedapest.

Bij koninklijk besluit van 19 juni 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 06/07/2011 numac 2011014167 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van het Directoraat-generaal Vervoer te Land type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 11/08/2011 numac 2011202567 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het "Nationaal Acti type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 25/10/2011 numac 2011011243 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - Glasnijverheid type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011009465 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende tijdelijke verlenging van het mandaat van 3 leden van de Cel voor financiële informatieverwerking type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 11/08/2011 numac 2011012037 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot invoering van een hospitalisatieverzekering voor de gezinsleden van de bouwv type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011202564 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de risicogroepen in 2009-2010 type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011202563 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011202566 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011202565 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de vorming en tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011202373 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeensc type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 25/10/2011 numac 2011011244 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan de leden van een nationaal of technisch comité type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011202568 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse sluiten wordt de heer Jan Luykx ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur.

Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Zwitserse Confederatie, met standplaats te Bern en aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staat, met uitzondering van de kantons Genève, Valais en Vaud.

Bij koninklijk besluit van 23 juni 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/06/2011 pub. 04/08/2011 numac 2011202992 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de toekenning van een sociaal voordeel type koninklijk besluit prom. 23/06/2011 pub. 06/07/2011 numac 2011202818 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 23/06/2011 pub. 04/07/2011 numac 2011014172 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van BELGACOM, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 23/06/2011 pub. 30/06/2011 numac 2011011229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot verlenging van de toepassing van de wet van 22 juli 2009 houdende verplichting tot bijmenging van biobrandstof in de tot verbruik uitgeslagen fossiele motorbrandstoffen type koninklijk besluit prom. 23/06/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011003301 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende interne en externe mobiliteit, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 en bestemd to sluiten wordt de heer Michel Godfrind ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur.

Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in het Koninkrijk Noorwegen en in de Republiek IJsland en aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staten, met standplaats te Oslo.

Bij koninklijk besluit van 28 juni 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/06/2011 pub. 04/08/2011 numac 2011012039 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de werklieden type koninklijk besluit prom. 28/06/2011 pub. 05/07/2011 numac 2011003239 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van een aantal bepalingen van de wet van 2 juli 2010 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van de type koninklijk besluit prom. 28/06/2011 pub. 30/08/2011 numac 2011014194 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van het Gewestelijk Expresnet en gelegen op het grondgebied van de gemeente Terhulpen van algemeen nut wordt verklaard sluiten wordt de heer Ivo Goemans ontheven uit zijn functie van Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Rwanda, met standplaats te Kigali.

Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in Finland en aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staat, met standplaats te Helsinki.

Bij koninklijk besluit van 28 juni 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/06/2011 pub. 04/08/2011 numac 2011012039 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de werklieden type koninklijk besluit prom. 28/06/2011 pub. 05/07/2011 numac 2011003239 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van een aantal bepalingen van de wet van 2 juli 2010 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van de type koninklijk besluit prom. 28/06/2011 pub. 30/08/2011 numac 2011014194 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van het Gewestelijk Expresnet en gelegen op het grondgebied van de gemeente Terhulpen van algemeen nut wordt verklaard sluiten wordt de heer François del Marmol ontheven uit zijn functie van Consul-Generaal van België te Istanboel.

Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Islamitische Republiek Iran en aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staat, met standplaats te Teheran

Bij koninklijk besluit van 28 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011203352 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 2009 tot vaststelling, voor het jaar 2009, van de dotaties bedoeld in Titel IV van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de type koninklijk besluit prom. 28/07/2011 pub. 11/08/2011 numac 2011024221 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 6 van het koninklijk besluit van 20 juni 2005 tot vaststelling van de criteria en de regels voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp k type koninklijk besluit prom. 28/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011203778 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen gelegen in de streek van Battice met als activiteit het weven van glasvezels en het vervaardigen van multiaxiale weefsels bestemd voor windmolens en die onder het Paritair Subcomité voor de texti sluiten wordt de heer Thomas Baekelandt ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur.

Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië en in de Republiek Irak en aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staten, met standplaats te Amman.

Bij koninklijk besluit van 14 juli 2011 wordt de heer Jan De Bock ontheven uit zijn functie van Ambassadeur van België in de Italiaanse Republiek en uit zijn functie van Consul-Generaal in een deel van deze Staat, met standplaats te Rome, alsook uit zijn functie van Ambassadeur en Permanent Vertegenwoordiger van België bij de F.A.O. te Rome.

Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in het Koninkrijk Spanje en het Prinsdom Andorra, met standplaats te Madrid.

Bij koninklijk besluit van 23 juni 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/06/2011 pub. 04/08/2011 numac 2011202992 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de toekenning van een sociaal voordeel type koninklijk besluit prom. 23/06/2011 pub. 06/07/2011 numac 2011202818 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 23/06/2011 pub. 04/07/2011 numac 2011014172 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van BELGACOM, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 23/06/2011 pub. 30/06/2011 numac 2011011229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot verlenging van de toepassing van de wet van 22 juli 2009 houdende verplichting tot bijmenging van biobrandstof in de tot verbruik uitgeslagen fossiele motorbrandstoffen type koninklijk besluit prom. 23/06/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011003301 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende interne en externe mobiliteit, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 en bestemd to sluiten wordt de heer Marc Pecsteen de Buytswerve, jonkheer, ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur.

Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Republiek Rwanda en aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staat, met standplaats te Kigali.

Bij koninklijk besluit van 19 juni 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 06/07/2011 numac 2011014167 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van het Directoraat-generaal Vervoer te Land type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 11/08/2011 numac 2011202567 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het "Nationaal Acti type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 25/10/2011 numac 2011011243 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - Glasnijverheid type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011009465 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende tijdelijke verlenging van het mandaat van 3 leden van de Cel voor financiële informatieverwerking type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 11/08/2011 numac 2011012037 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot invoering van een hospitalisatieverzekering voor de gezinsleden van de bouwv type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011202564 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de risicogroepen in 2009-2010 type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011202563 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011202566 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011202565 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de vorming en tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011202373 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeensc type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 25/10/2011 numac 2011011244 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan de leden van een nationaal of technisch comité type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011202568 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse sluiten wordt Mevr. Nancy Rossignol ontheven uit haar functie bij het Hoofdbestuur.

Zij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Republiek Kroatië en aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staat, met standplaats te Zagreb.

Bij koninklijk besluit van 19 juni 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 06/07/2011 numac 2011014167 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van het Directoraat-generaal Vervoer te Land type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 11/08/2011 numac 2011202567 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het "Nationaal Acti type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 25/10/2011 numac 2011011243 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - Glasnijverheid type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011009465 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende tijdelijke verlenging van het mandaat van 3 leden van de Cel voor financiële informatieverwerking type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 11/08/2011 numac 2011012037 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot invoering van een hospitalisatieverzekering voor de gezinsleden van de bouwv type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011202564 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de risicogroepen in 2009-2010 type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011202563 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011202566 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011202565 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de vorming en tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011202373 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeensc type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 25/10/2011 numac 2011011244 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan de leden van een nationaal of technisch comité type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011202568 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse sluiten wordt de heer Benoît Ryelandt ontheven uit zijn functie van Consul van België in Taipei, met als ressort de regio Taiwan.

Hij wordt overgeplaatst naar het Hoofdbestuur vanaf de dag na zijn aankomst in België.

Bij koninklijk besluit van 19 juni 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 06/07/2011 numac 2011014167 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van het Directoraat-generaal Vervoer te Land type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 11/08/2011 numac 2011202567 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het "Nationaal Acti type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 25/10/2011 numac 2011011243 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - Glasnijverheid type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011009465 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende tijdelijke verlenging van het mandaat van 3 leden van de Cel voor financiële informatieverwerking type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 11/08/2011 numac 2011012037 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot invoering van een hospitalisatieverzekering voor de gezinsleden van de bouwv type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011202564 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de risicogroepen in 2009-2010 type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011202563 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011202566 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011202565 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de vorming en tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011202373 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeensc type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 25/10/2011 numac 2011011244 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan de leden van een nationaal of technisch comité type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011202568 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse sluiten wordt de heer Johan Verkammen ontheven uit zijn functie van Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Libanon, met standplaats te Beiroet.

Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Republiek Senegal en aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staat, met standplaats te Dakar.

Bij koninklijk besluit van 28 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011203352 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 2009 tot vaststelling, voor het jaar 2009, van de dotaties bedoeld in Titel IV van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de type koninklijk besluit prom. 28/07/2011 pub. 11/08/2011 numac 2011024221 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 6 van het koninklijk besluit van 20 juni 2005 tot vaststelling van de criteria en de regels voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp k type koninklijk besluit prom. 28/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011203778 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen gelegen in de streek van Battice met als activiteit het weven van glasvezels en het vervaardigen van multiaxiale weefsels bestemd voor windmolens en die onder het Paritair Subcomité voor de texti sluiten wordt de heer Johan Verkammen, Ambassadeur van België in de Republiek Senegal, in dezelfde hoedanigheid geaccrediteerd in de Republiek Guinee en aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staat, met standplaats te Dakar.

Bij koninklijk besluit van 28 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011203352 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 2009 tot vaststelling, voor het jaar 2009, van de dotaties bedoeld in Titel IV van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de type koninklijk besluit prom. 28/07/2011 pub. 11/08/2011 numac 2011024221 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 6 van het koninklijk besluit van 20 juni 2005 tot vaststelling van de criteria en de regels voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp k type koninklijk besluit prom. 28/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011203778 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen gelegen in de streek van Battice met als activiteit het weven van glasvezels en het vervaardigen van multiaxiale weefsels bestemd voor windmolens en die onder het Paritair Subcomité voor de texti sluiten wordt de heer Jan Luykx, Ambassadeur van België in de Zwitserse Confederatie, in dezelfde hoedanigheid geaccrediteerd in het Vorstendom Liechtenstein en aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staat, met standplaats te Bern.

Bij koninklijk besluit van 13 augustus 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/08/2011 pub. 26/08/2011 numac 2011011289 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2008 betreffende een jaarlijkse enquête naar de structuur van de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 13/08/2011 pub. 24/08/2011 numac 2011022291 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de betaling van de door de Rijksdienst voor Pensioenen betaalde uitkeringen type koninklijk besluit prom. 13/08/2011 pub. 04/10/2011 numac 2011014235 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 35.000.000 EUR in 2011 aan de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel in toepassing van bijakte nr. 10bis van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en sluiten wordt de heer Charles Delogne ontheven uit zijn functie in het Hoofdbestuur.

Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Republiek Angola en aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staat, met standplaats te Luanda.

Bij koninklijk besluit van 13 augustus 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/08/2011 pub. 26/08/2011 numac 2011011289 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2008 betreffende een jaarlijkse enquête naar de structuur van de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 13/08/2011 pub. 24/08/2011 numac 2011022291 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de betaling van de door de Rijksdienst voor Pensioenen betaalde uitkeringen type koninklijk besluit prom. 13/08/2011 pub. 04/10/2011 numac 2011014235 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 35.000.000 EUR in 2011 aan de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel in toepassing van bijakte nr. 10bis van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en sluiten wordt de heer Hugues Chantry ontheven uit zijn functie in het Hoofdbestuur.

Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Federale Democratische Republiek Ethiopië en in de Republiek Djibouti en aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staten, met standplaats te Addis Abeba.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze mededeling. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Deze termijn wordt met dertig dagen verlengd ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben in een Europees land dat niet aan België grenst en met negentig dagen ten behoeve van hen die hun woonplaats buiten Europa hebben.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^