Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 14 februari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 26 september 2010 wordt de heer Derwael, Joachim, geboren op 6 februari 1979, assistent-stagiair van de Nederlandse taalrol bij het Algemeen Rijksarchief en het Rijk Bij kon

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2011021009
pub.
14/02/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 26 september 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/09/2010 pub. 29/11/2010 numac 2010022416 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 26/09/2010 pub. 12/11/2010 numac 2010011423 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit welke de bijlage aan het koninklijk besluit van 9 februari 2010 wijzigt houdende toekenning van een toelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die deelnemen aan het « Clusterplan voor kleine O.C.M.W.'s » voor het jaar type koninklijk besluit prom. 26/09/2010 pub. 08/10/2010 numac 2010009806 bron federale overheidsdienst justitie ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het secretariaat van de bestuurlijke commissie belast met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 26/09/2010 pub. 23/11/2010 numac 2010011434 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit welke de bijlage aan het koninklijk besluit van 9 februari 2010 wijzigt houdende toekenning van een toelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die deelnemen aan het « Clusterplan voor kleine O.C.M.W.'s » voor het jaar type koninklijk besluit prom. 26/09/2010 pub. 29/10/2010 numac 2010014226 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van een logistiek centrum infrastructuur en gelegen op het grondgebied van de gemeente Aarschot van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 26/09/2010 pub. 29/10/2010 numac 2010014227 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing machtigt van overweg nr. 1 « Lentestraat » op de spoorlijn 51A mits de aanleg van een fietspad en dat de onmiddellijke inbezitneming van algemeen nut verklaart van de hiervoor nodige percelen alsook van de percelen type koninklijk besluit prom. 26/09/2010 pub. 30/12/2010 numac 2010024483 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 250 euro aan de VZW « Greenpeace Belgium » sluiten wordt de heer Derwael, Joachim, geboren op 6 februari 1979, assistent-stagiair van de Nederlandse taalrol bij het Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in de Provinciën, met ingang van 1 augustus 2010 bevestigd en benoemd tot wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW1 met de titel van assistent bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 28 september 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/09/2010 pub. 05/10/2010 numac 2010204944 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector type koninklijk besluit prom. 28/09/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010003567 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de onafhankelijkheid van de Cel voor financiële informatieverwerking type koninklijk besluit prom. 28/09/2010 pub. 11/10/2010 numac 2010204250 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 59bis, 59quinquies en 59sexies van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 28/09/2010 pub. 01/10/2010 numac 2010014213 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens type koninklijk besluit prom. 28/09/2010 pub. 12/11/2010 numac 2010014233 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen sluiten wordt Mevr. Devolder, Kathleen, geboren op 14 december 1969, assistent-stagiair van de Nederlandse taalrol bij het Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in de Provinciën, met ingang van 1 juni 2010 bevestigd en benoemd tot wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW1 met de titel van assistent bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 08/11/2010 numac 2010012279 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 novemb type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 16/11/2010 numac 2010012282 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden - Podiumkunsten type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 09/11/2010 numac 2010205038 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, houdende akkoord van sociale vrede 2010 type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010205050 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, tot wijziging van het nationaal akkoord 2009-2010 vo type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 18/11/2010 numac 2010205001 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, tot oprichting van een waarborg- en sociaa type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 09/11/2010 numac 2010012297 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, tot wijziging van bestaande collectieve ingevolge van collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 18/11/2010 numac 2010204799 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de ontbinding en vereffening va sluiten wordt de heer Willems, Bart, geboren op 29 december 1971, assistent-stagiair van de Nederlandse taalrol bij het Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in de Provinciën, met ingang van 1 augustus 2010 bevestigd en benoemd tot wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW1 met de titel van assistent bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 19 oktober 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/10/2010 pub. 09/11/2010 numac 2010000637 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een aanvullende subsidie aan de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten voor het jaar 2010 type koninklijk besluit prom. 19/10/2010 pub. 07/01/2011 numac 2010011421 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - Bouw type koninklijk besluit prom. 19/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010014252 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 78 op de spoorlijn 51B te Knokke-Heist machtigt mits het omleiden van het wegverkeer naar overweg nr. 79 langs bestaande wegenis sluiten wordt Mevr. Tytgat, Christiane, geboren op 2 mei 1949, met ingang van 17 september 2009, van ambtswege ontslagen uit haar functie van eerstaanwezend assistent bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis.

Bij koninklijk besluit van 14 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/12/2010 pub. 21/12/2010 numac 2010011495 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 oktober 2009 betreffende de gebruiksvergunningen voor niet-geijkte meetsystemen type koninklijk besluit prom. 14/12/2010 pub. 07/01/2011 numac 2010022527 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen van de responsabiliseringsbijdragen voor het jaar 2010 sluiten wordt Mevr. Van Vliet, Sophie, geboren op 3 november 1973, assistent-stagiair van de Nederlandse taalrol bij de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, met ingang van 1 april 2010 bevestigd en benoemd tot wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW1 met de titel van assistent bij dezelfde instelling

Bij koninklijk besluit van 14 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/12/2010 pub. 21/12/2010 numac 2010011495 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 oktober 2009 betreffende de gebruiksvergunningen voor niet-geijkte meetsystemen type koninklijk besluit prom. 14/12/2010 pub. 07/01/2011 numac 2010022527 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen van de responsabiliseringsbijdragen voor het jaar 2010 sluiten wordt de heer Van Overveldt, Peter, geboren op 18 oktober 1967, met ingang van 1 oktober 2010 vast benoemd in de graad van attaché "Elektronische archieven" bij het Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in de Provinciën.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wentenschapsstraat 33, 1000 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^