Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 26 oktober 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Aanpassing buiten index op 1 september 2011 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen Aan het spilindexcijfer 114,97 wordt, vanaf 1 september 2011, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd op : A. Zi(...) I. Regeling voor werkne

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011205284
pub.
26/10/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Aanpassing buiten index op 1 september 2011 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen Aan het spilindexcijfer 114,97 (basis 2004 = 100) wordt, vanaf 1 september 2011, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd op : A. Ziekte- en invaliditeitsverzekering I. Regeling voor werknemers (1) Krachtens het koninklijk besluit van 5 juni 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (Belgisch Staatsblad van 29 juni 2007, Ed.3). (2) Krachtens het koninklijk besluit van 6 juli 2011 tot verhoging van sommige pensioenen in de regeling voor werknemers en tot uitvoering van artikel 7, tiende lid, van het koninklijk besluit nr.50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers (Belgisch Staatsblad van 22 juli 2011). (3) Krachtens het koninklijk besluit van 6 juli 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (Belgisch Staatsblad van 28 juli 2011).(4) Krachtens het koninklijk besluit van 13 augustus 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon (Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2011).1. Maximum daguitkering vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid : a) Arbeidsongeschiktheid aanvangend vanaf 1 januari 2005 tot en met 31 december 2005 : .Invalide voor 1 januari 2007 : - met gezinslast (1) . . . . . 80,84 EUR - alleenstaande (1) . . . . . 68,40 EUR - samenwonende (1) . . . . . 49,75 EUR . invalide vanaf 1 januari 2007 (*) - met gezinslast (1) . . . . . 81,64 EUR - alleenstaande (1) . . . . . 69,08 EUR - samenwonende (1) . . . . . 50,24 EUR 2. Minimum dagbedrag van de uitkering (vanaf de 1e dag van de 7e maand van de arbeidsongeschiktheid) : .Regelmatige werknemer : - met gezinslast (2) . . . . . 51,25 EUR - alleenstaande (2) . . . . . 41,01 EUR - samenwonende (3) . . . . . 35,17 EUR . Niet regelmatige werknemer : - met gezinslast (4) . . . . . 39,50 EUR - zonder gezinslast (4) . . . . . 29,62 EUR 3. Forfaitaire tegemoetkoming hulp van derden (3) .. . . . 16,25 EUR (*) Deze rubriek betreft gerechtigden wier periode van primaire ongeschiktheid geschorst werd omwille van een periode van moederschap.

II. Regeling voor zelfstandigen (forfaitaire dagbedragen) (1) Krachtens het koninklijk besluit van 8 juli 2011 tot verhoging van sommige pensioenen van zelfstandigen (Belgisch Staatsblad van 20 juli 2011, Ed.2). (2) Krachtens het koninklijk besluit van 6 juli 2011 tot verhoging van sommige pensioenen in de regeling voor werknemers en tot uitvoering van artikel 7, tiende lid, van het koninklijk besluit nr.50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers (Belgisch Staatsblad van 22 juli 2011). (3) Krachtens het koninklijk besluit van 6 juli 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (Belgisch Staatsblad van 28 juli 2011).(4) Krachtens het koninklijk besluit van 11 juni 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten (Belgisch Staatsblad van 24 juni 2011, Ed.3). 1. Primaire ongeschiktheid : - met gezinslast (1) .. . . . 50,40 EUR - alleenstaande (1) . . . . . 38,73 EUR - samenwonende(1) . . . . . 31,45 EUR 2. Invaliditeit : a) Zonder stopzetting bedrijf : - met gezinslast (1) .. . . . 50,40 EUR - alleenstaande (1) . . . . . 38,73 EUR - samenwonende (4) . . . . . 31,45 EUR b) Met stopzetting van het bedrijf : - met gezinslast (2) .. . . . 51,25 EUR - alleenstaande (2) . . . . . 41,01 EUR - samenwonende (3) . . . . . 35,17 EUR 3. Forfaitaire tegemoetkoming hulp van derden (4) .. . . . 16,25 EUR 4. Forfaitaire uitkering voor palliatieve zorgen (1) Betaling in 3 schijven .. . . . 2.014,21 EUR III. Invaliditeitspensioen voor mijnwerkers (jaarbedragen) Krachtens het koninklijk besluit van 12 september 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers (Belgisch Staatsblad van 4 oktober 2011). 1. Ondergrond : - gezinsbedrag .. . . . 17.318,88 EUR - bedrag alleenstaande . . . . . 13.609,80 EUR 2. Bovengrond : - gezinsbedrag .. . . . 14.824,20 EUR - bedrag alleenstaande . . . . . 11.862,96 EUR IV. Stelsel der zeelieden (1) Krachtens het koninklijk besluit van 6 juli 2011 tot verhoging van sommige pensioenen in de regeling voor werknemers en tot uitvoering van artikel 7, tiende lid, van het koninklijk besluit nr.50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers (Belgisch Staatsblad van 22 juli 2011). (2) Krachtens het koninklijk besluit van 13 augustus 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon (Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2011).1. Minimum dagbedrag van de invaliditeitsuitkering toe te kennen aan de gerechtigden die de hoedanigheid hebben van regelmatige werknemer : a) met gezinslast (1) .. . . . 51,25 EUR b) zonder gezinslast (1) .. . . . 41,01 EUR 2. Minimum dagbedrag van de invaliditeitsuitkering voor gerechtigden die de hoedanigheid hebben van niet-regelmatige werknemer : a) met gezinslast (2) .. . . . 39,50 EUR b) zonder gezinslast (2) .. . . . 29,62 EUR B. Pensioenen I. Regeling voor werknemers Krachtens het koninklijk besluit van 6 juli 2011 tot verhoging van sommige pensioenen in de regeling voor werknemers en tot uitvoering van artikel 7, tiende lid, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers (Belgisch Staatsblad van 22 juli 2011). 1. Gewaarborgd minimumpensioen voor een volledige werknemersloopbaan (jaarbedragen) : a) Rustpensioen : - gezinsbedrag .. . . . 15.989,96 EUR - bedrag alleenstaande . . . . . 12.796,00 EUR b) Overlevingspensioen .. . . . 12.594,81 EUR II. Inkomensgarantie voor ouderen (jaarbedragen) Krachtens het koninklijk besluit van 21 juni 2011 tot verhoging van het bedrag bedoeld in artikel 6, par. 1, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen. (Belgisch Staatsblad van 8 juli 2011) a) Basisbedrag .. . . . 7.626,37 EUR b) Basisbedrag x 1,5 .. . . . 11.439,56 EUR III. Regeling voor zelfstandigen (forfaitair jaarbedrag) Krachtens het koninklijk besluit van 8 juli 2011 tot verhoging van sommige pensioenen van zelfstandigen. (Belgisch Staatsblad van 20 juli 2011, Ed. 2) 1. Gezin : a) Minimumpensioen .. . . . 15.723,55 EUR 2. Overlevende echtgenoot : a) Minimumpensioen .. . . . 12.085,25 EUR 3. Alleenstaande : a) Minimumpensioen .. . . . 12.085,25 EUR C. Beroepsziekten Krachtens het koninklijk besluit van 21 juni 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 (Belgisch Staatsblad van 18 juli 2011) Gerechtigden op beroepsziekterenten Jaarbedrag voor de berekening van de aanvullende toeslagen die toegekend worden aan de gerechtigden op een vergoeding in uitvoering van de wetten betreffende de schadeloosstelling inzake beroepsziekten.

De hier beneden vermelde bedragen moeten met 8,24 % worden verhoogd, rekening houdend met de aanpassingen aan de welvaartstijging (zie *). 1. De getroffene (bedrag per pct.ongeschiktheid) : a) met een blijvende ongeschiktheid van minder dan 10 pct.. . . . . . . . . . 74,81 EUR . . . . . 80,98 EUR* b) met een blijvende ongeschiktheid tussen 10 en 35 pct.. . . . . . . . . . 108,97 EUR . . . . . 117,95 EUR* c) met een blijvende ongeschiktheid tussen 36 en 65 pct.. . . . . . . . . . 145,17 EUR . . . . . 157,14 EUR* d) met een blijvende ongeschiktheid van 66 pct.of meer, of wanneer de getroffene een vergoeding voor hulp van derden ontvangt, berekend op een hoger bedrag dan 100 pct. zonder 150 pct. te overschrijden . . . . . 184,26 EUR . . . . . 199,45 EUR* e) wanneer de bijkomende vergoeding voor de hulp van derden berekend wordt op basis van het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon . . . . . 92,19 EUR . . . . . 99,79 EUR* 2. De andere rechthebbenden : a) de overlevende echtgenoot .. . . . 4.059,31 EUR . . . . . 4.393,92 EUR* b) met een rente van 20 pct.van het basisloon . . . . . 2.706,20 EUR . . . . . 2.929,28 EUR* c) met een rente van 15 pct.van het basisloon . . . . . 2.029,60 EUR . . . . . 2.196,90 EUR* d) met een rente van 10 pct.van het basisloon . . . . . 1.353,10 EUR . . . . . 1.464,64 EUR* D. Faillissementsuitkering voor zelfstandigen (bedragen per maand) Krachtens het koninklijk besluit van 8 juli 2011 tot verhoging van sommige pensioenen van zelfstandigen (Belgisch Staatsblad van 20 juli 2011). - gerechtigde zonder gezinslast . . . . . 1.007,10 EUR - gerechtigde met gezinslast . . . . . 1.310,30 EUR E. Tegemoetkomingen aan personen met een handicap (jaarbedragen) I. De wet van 27 februari 1987 Krachtens het koninklijk besluit van 13 juli 2011 houdende diverse wijzigingen met betrekking tot de tegemoetkomingen aan personen met een handicap (Belgisch Staatsblad van 29 juli 2011) De maximale tegemoetkomingen bedragen : 1. Inkomensvervangende tegemoetkoming : a) categorie A .. . . . 6.164,56 EUR b) categorie B .. . . . 9.246,83 EUR c) categorie C .. . . . 12.329,11 EUR F. Leefloon (jaarbedragen) Krachtens het koninklijk besluit van 13 augustus 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon (Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2011). a) samenwonende .. . . . 6.161,46 EUR b) alleenstaande .. . . . 9.242,20 EUR c) samenwonende met een gezin ten laste .. . . . 12.322,93 EUR

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^