Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 13 juli 2012
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 5 juli 2012 wordt aan de heer DEPOORTER, Alain, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Kortri

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2012203528
pub.
13/07/2012
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 5 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/07/2012 pub. 18/07/2012 numac 2012022281 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 tot uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft de zor type koninklijk besluit prom. 05/07/2012 pub. 17/08/2012 numac 2012024268 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen teneinde de Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de er type koninklijk besluit prom. 05/07/2012 pub. 20/07/2012 numac 2012024253 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitters en de ondervoorzitters van de provinciale geneeskundige commissies type koninklijk besluit prom. 05/07/2012 pub. 30/08/2012 numac 2012007223 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van de ambtenaren bij het Instituut voor veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers sluiten wordt aan de heer DEPOORTER, Alain, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Kortrijk, Ieper en Veurne. Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^