Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 31 december 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Notariaat Bij koninklijk besluit van 19 januari 2012, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van haar opvolger, is aan Mevr. Monballyu, G., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van notaris ter standplaats Pittem. He Bij koninkl

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2012207624
pub.
31/12/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij koninklijk besluit van 19 januari 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/01/2012 pub. 03/02/2012 numac 2012009032 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 322.500 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 19/01/2012 pub. 31/01/2012 numac 2012009033 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 1976 tot vaststelling van het tarief voor akten van gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken en van het tarief van sommige toelagen sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van haar opvolger, is aan Mevr.

Monballyu, G., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van notaris ter standplaats Pittem.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 19 december 2012, die in werking treden op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden : - is de heer Cluyse, B., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Brugge.

De standplaats is gevestigd te Pittem; - is de heer Degryse, T., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Ieper.

De standplaats is gevestigd te Ieper (grondgebied van het eerste kanton).

Bij ministerieel besluit van 20 december 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/12/2012 pub. 14/01/2013 numac 2013011005 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 20/12/2012 pub. 11/01/2013 numac 2013009004 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 juli 1971 houdende algemene instructie voor de strafinrichtingen type ministerieel besluit prom. 20/12/2012 pub. 19/03/2013 numac 2013029221 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 december 2009 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de jeugdo type ministerieel besluit prom. 20/12/2012 pub. 11/01/2013 numac 2012011515 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van twee commissarissen van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten type ministerieel besluit prom. 20/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012003291 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot erkenning van twee pensioenspaarfondsen in het kader van het pensioensparen type ministerieel besluit prom. 20/12/2012 pub. 22/11/2013 numac 2013036083 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van de subsidiebedragen in diverse ministeriële besluiten voor kinderopvang ter uitvoering van het vierde Vlaamse Intersectoraal Akkoord type ministerieel besluit prom. 20/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012022491 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juni 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de verpleegdagprijs in geval van opneming in een ziekenhuis in het buitenland sluiten is het verzoek tot associatie van de heer Coppée, J.-J., notaris ter standplaats Charleroi (grondgebied van het vijfde kanton), en van Mevr. De Winter, I., kandidaat-notaris, om de associatie "Jean-Jacques Coppée & Ingrid De Winter", ter standplaats Charleroi (grondgebied van het vijfde kanton) te vormen, goedgekeurd.

Mevr. De Winter, I., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Charleroi (grondgebied van het vijfde kanton).

Bij ministerieel besluit van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/2012 pub. 30/01/2013 numac 2013021011 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juli 2007 tot vaststelling van de prijzen voor toegang tot de vaste collecties van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen alsook de tarieven van de bijbehorende act type ministerieel besluit prom. 21/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012036265 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 21/12/2012 pub. 26/11/2013 numac 2013206167 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende het aanbod, beschreven in typemodules, van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning type ministerieel besluit prom. 21/12/2012 pub. 30/01/2013 numac 2013035074 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de voorwaarden voor de berekening van de financiële bijdrage van de ouders als vergoeding voor de begeleiding van kinderen in de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning type ministerieel besluit prom. 21/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012003373 bron federale overheidsdienst financien federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling, voor het boekjaar 2012, van het bedrag van het inschrijvingsrecht als bedoeld in artikel 8, eerste lid, 10°, van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie type ministerieel besluit prom. 21/12/2012 pub. 09/01/2013 numac 2013011011 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende inschrijving in het register van erkende gemachtigden met toepassing van artikel 63 van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien type ministerieel besluit prom. 21/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012011521 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot het vastleggen van de toeslag die door de netbeheerder dient te worden toegepast ter compensatie van de reële nettokost voorvloeiend uit de verplichting tot aankoop en verkoop van groene certificaten in 2013 sluiten is het verzoek tot associatie van de heer Van Den Haute, D., notaris ter standplaats Lennik, en van Mevr. Stadsbader, N., kandidaat-notaris, om de associatie "Van Den Haute & Stadsbader" ter standplaats Lennik te vormen, goedgekeurd.

Mevr. Stadsbader, N., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Lennik.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^