Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 06 augustus 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 19 juli 2013 werd Mevr. VAN OUYTSEL Ingrid, Attaché bij de Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering, op haar aanvraag overgeplaatst, in de hoedanigheid van attaché - klasse A1 naar de Overe

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2013002040
pub.
06/08/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE


Personeel. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 19 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013003216 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013022408 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 2003 tot uitvoering van artikel 59ter van de programmawet van 2 januari 2001 wat de tegemoetkoming in de vakbondspremie betreft type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013003212 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de benoeming in de gemene loopbaan van de titularissen van een bijzondere titel in het niveau A en de toewijzing aan de personeelsleden van het niveau A van een functie opgenomen in de bijlage van het koninklijk besluit van 20 type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013003168 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de tewerkstelling van de personeelsleden in de diensten andere dan operationele van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 16/08/2013 numac 2013204726 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen inzake bewijskracht type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013022510 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen inzake bewijskracht. - Addendum type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013014427 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg, het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg en de technische e sluiten werd Mevr. VAN OUYTSEL Ingrid, Attaché bij de Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering, op haar aanvraag overgeplaatst, in de hoedanigheid van attaché - klasse A1 naar de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole met ingang van 15 juli 2013.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^