Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 22 november 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Notariaat Bij koninklijk besluit van 12 maart 2012, dat in werking treedt op 28 november 2013, is aan de heer Snyers d'Attenhoven, G., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Brussel Het is hem vergund de titel van z

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013206401
pub.
22/11/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij koninklijk besluit van 12 maart 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/03/2012 pub. 27/03/2012 numac 2012003099 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van inwendige orde van de sanctiecommissie van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 21 november 2011 sluiten, dat in werking treedt op 28 november 2013, is aan de heer Snyers d'Attenhoven, G., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Brussel (grondgebied van het tweede kanton).

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 16 april 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/04/2013 pub. 30/04/2013 numac 2013022231 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 16/04/2013 pub. 06/05/2013 numac 2013201837 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor het jaar 2013 sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger en ten laatste op 5 januari 2014, is aan de heer Sagon, L., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Izegem.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 7 mei 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 17/09/2013 numac 2013012160 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de vaststelling van het bedrag en de wijze van toeken type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 12/09/2013 numac 2013202638 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juli 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot vervanging van de collec type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 15/05/2013 numac 2013202759 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de commissies ingesteld bij de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 15/05/2013 numac 2013000322 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 57/6/1, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, houdende de vastlegging van de lijst van vei type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 12/09/2013 numac 2013202652 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor seizoen- en geleg type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 12/09/2013 numac 2013202641 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de bijdrage aan het fonds voor bestaan type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013202923 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juli 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de aanvullende v sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger en ten laatste op 9 december 2016, is aan de heer Janssens, G., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Hamme.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 8 mei 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 19/06/2013 numac 2013009223 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 341.000 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013202668 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de toekenning van een sociaal voordeel type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 18/07/2013 numac 2012206008 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten va type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013202679 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de instelling van maatregelen ten voordele van de vormi type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013202672 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, houdende de maatregelen ter attentie van de risicogroepen in de subs type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013202718 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de invoering en werking van de mobiele equipe type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013012171 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de arbeidsvoorwaarden sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van haar opvolger, is aan Mevr. Hoste, M., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van notaris ter standplaats Gent (grondgebied van het eerste kanton).

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 7 november 2013, die in werking treden op de datum van de eedaflegging welke dienen te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden : - is de heer Heyvaert, S., licentiaat in de rechten, notaris ter standplaats Sint-Niklaas (grondgebied van het eerste kanton), benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Dendermonde.

De standplaats is gevestigd te Hamme; - is Mevr. De Waele, H., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Gent.

De standplaats is gevestigd te Gent (grondgebied van het eerste kanton); - is de heer Claerhout, T., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Kortrijk.

De standplaats is gevestigd te Izegem.

Bij ministerieel besluit van 14 november 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/11/2013 pub. 05/12/2014 numac 2014029760 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 juli 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de gezondheidspromotie op school type ministerieel besluit prom. 14/11/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013024402 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage van het koninklijk besluit van 2 juni 2008 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en het vrij verrichten van diensten van dierenartsen type ministerieel besluit prom. 14/11/2013 pub. 19/11/2013 numac 2013003370 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten, is het verzoek tot associatie van de heer Van Aenrode G., notaris ter standplaats Genk, en van Mevr. Van Aenrode, C., kandidaat-notaris, om de associatie "Van Aenrode & Van Aenrode", ter standplaats Genk te vormen, goedgekeurd.

Mevr. Van Aenrode, C., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Genk.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^