Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 18 augustus 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel en Organisatie Aanstelling van een titularis van een managementfunctie N-1 Bij koninklijk besluit van 25 april 2014 wordt de heer Renaat SCHROOTEN, met ingang van 1 december 2014, aangewezen als titularis van de managementfunctie-1 Overeenkom

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2014011431
pub.
18/08/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Personeel en Organisatie Aanstelling van een titularis van een managementfunctie N-1 Bij koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003191 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 1 april 2014 van de Nationale Bank van België betreffende de handelsactiviteiten voor eigen rekening type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014011328 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de administratieve en boekhoudkundige organisatie, de interne controle, de boekhouding en de jaarrekeningen van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten alsook de informatie die zij moeten ve type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024236 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 december 2006 houdende vaststelling van de normen waaraan een dienst nucleaire geneeskunde waarin een PET-scanner wordt opgesteld moet voldoen om te worden erkend als medisch-technische di type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014021061 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende specifieke regeling met betrekking tot de federale mobiliteit voor de Programmatorische federale overheidsdienst Wetenschapsbeleid en de federale wetenschappelijke instellingen die eronder ressorteren type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 25/07/2014 numac 2013012248 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de havens van Oostende en Nieuwpoort, tot oprichting van het "Compensatiefonds voor bestaansze type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 25/07/2014 numac 2013205074 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014024221 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2014 aan WWF-Belgium voor het beheer en de ontwikkeling van het EU-TWIX project sluiten wordt de heer Renaat SCHROOTEN, met ingang van 1 december 2014, aangewezen als titularis van de managementfunctie-1 "Directeur-generaal Economische Analyses en Internationale Economie", bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden gericht.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^