Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 10 november 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 8 september 2014, dat in werking treedt op 1 januari 2015, wordt aan de heer André DE KIMPE, eervol ontslag verleend uit zijn functies in de klasse A4, met de titel van adviseur-generaal Hij wo

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2014014752
pub.
10/11/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


Personeel. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 8 september 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/09/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014021112 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, de eerste ondervoorzitter en de twee ondervoorzitters van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid type koninklijk besluit prom. 08/09/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014022492 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt type koninklijk besluit prom. 08/09/2014 pub. 19/09/2014 numac 2014002055 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 mei 2014 houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 04-31-1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot de type koninklijk besluit prom. 08/09/2014 pub. 22/09/2014 numac 2014007389 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de termijn waarbinnen de overheidsinstanties die onder de federale overheid vallen de verzamelingen geografische gegevens en diensten met betrekking tot geografische gegevens die door hen of in hun naam worden bewaa type koninklijk besluit prom. 08/09/2014 pub. 29/09/2014 numac 2014014628 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende machtiging tot hoogdringende onteigening met onmiddellijke inbezitneming ten algemenen nutte van een perceel, gelegen op het grondgebied van de gemeente Andenne, om een tractie-onderstation te Namêche te bouwen en te exploiter sluiten, dat in werking treedt op 1 januari 2015, wordt aan de heer André DE KIMPE, eervol ontslag verleend uit zijn functies in de klasse A4, met de titel van adviseur-generaal.

Hij wordt gemachtigd aanspraak op een rustpensioen te doen gelden en de eretitel van zijn ambt te voeren.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^