Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 27 oktober 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Notariaat Bij koninklijk besluit van 28 februari 2014, dat in werking treedt op 29 oktober 2014, is aan de heer Dalle P., ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Koksijde. Het is hem vergund de titel van zijn a Het beroep

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014206459
pub.
27/10/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij koninklijk besluit van 28 februari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/02/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014022107 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlagen I en II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de m type koninklijk besluit prom. 28/02/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014011390 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die deelnemen aan het "Clusterplan voor kleine O.C.M.W.'s" voor het jaar 2014 sluiten, dat in werking treedt op 29 oktober 2014, is aan de heer Dalle P., ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Koksijde.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^