Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 27 oktober 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Plaatselijke besturen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 12 november 2008 wordt de heer Michel Tromont, eregouverneur van de provincie Henegouwen, bevorderd tot Grootofficier in de Orde van Leopold. Bij koninklijk besluit van 2 - worden de h

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst
numac
2015027206
pub.
27/10/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015027206

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER EN WAALSE OVERHEIDSDIENST


Plaatselijke besturen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 12 november 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/11/2008 pub. 01/12/2008 numac 2008022620 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 mei 2008 houdende benoeming van de voorzitters en leden van de Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Frans moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voo type koninklijk besluit prom. 12/11/2008 pub. 16/01/2009 numac 2008024489 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot intrekking van het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende aanwijzing van magistraten belast met het bijwonen van raden van de Orde der dierenartsen type koninklijk besluit prom. 12/11/2008 pub. 10/12/2008 numac 2008022665 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 12/11/2008 pub. 24/11/2008 numac 2008003459 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit waarbij aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij een opdracht wordt toevertrouwd overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de ge type koninklijk besluit prom. 12/11/2008 pub. 08/01/2009 numac 2008014347 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van de Liefkenshoekspoorverbinding L10 en gelegen op het grondgebied van de gemeente Beveren en de stad Antwerpen van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 12/11/2008 pub. 24/11/2008 numac 2008003460 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit waarbij aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij een opdracht wordt toevertrouwd overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de ge type koninklijk besluit prom. 12/11/2008 pub. 21/11/2008 numac 2008022575 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 57, § 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de berekeningsregels voor de per verpleegdag betaalde fo sluiten wordt de heer Michel Tromont, eregouverneur van de provincie Henegouwen, bevorderd tot Grootofficier in de Orde van Leopold.

Bij koninklijk besluit van 26 februari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/02/2014 pub. 17/03/2014 numac 2014003085 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën naar de Waalse Regering type koninklijk besluit prom. 26/02/2014 pub. 07/03/2014 numac 2014201542 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 29 januari 2014 houdende bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de ISI+-kaart sluiten: - worden de hiernavermelde personen bevorderd tot Grootofficier in de Orde van Leopold II : De heer Jean-Pol Bair, arrondissementscommissaris bij de provincie Namen;

De heer François Bournonville, arrondissementscommissaris bij de provincie Namen.


begin


Publicatie : 2015-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^