Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 07 september 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Notariaat Bij koninklijk besluit van 13 december 2014, dat in werking trad op 23 augustus 2015, is aan de heer Voisin, D., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Soumagne. Het is hem vergund d Bij konin

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015204100
pub.
07/09/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015204100

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij koninklijk besluit van 13 december 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/12/2014 pub. 19/01/2015 numac 2015018017 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor het jaar 2015 aan het "Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie" sluiten, dat in werking trad op 23 augustus 2015, is aan de heer Voisin, D., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Soumagne.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 13 augustus 2014, dat in werking treedt op de datum van zijn opvolger, is aan de heer Meersman, H., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Etterbeek.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 28 januari 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/01/2015 pub. 30/01/2015 numac 2015200479 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot oprichting van de Nationale Veiligheidsraad type koninklijk besluit prom. 28/01/2015 pub. 30/01/2015 numac 2015022006 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1992 tot uitvoering van artikel 50, § 2, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 28/01/2015 pub. 10/02/2015 numac 2015024046 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van een lid van de raad van bestuur van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 28/01/2015 pub. 19/02/2015 numac 2015200370 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 28/01/2015 pub. 30/01/2015 numac 2015022005 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1992 tot uitvoering van artikel 50, § 2, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen sluiten, dat in werking treedt op de datum van zijn opvolger, is aan de heer Van Dyck, R., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Etterbeek.

Bij koninklijke besluiten van 23 augustus 2015, die in werking treden op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden, zijn benoemd tot notaris : - in het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen : - de heer De Lafonteyne, B., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris.

De standplaats is gevestigd te Wichelen. - in het gerechtelijk arrondissement Brussel : - Mevr. Cherpion, D., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris.

De standplaats is gevestigd te Etterbeek. - de heer Wilmus, M., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris.

De standplaats is gevestigd te Etterbeek.

Bij ministerieel besluit van 28 augustus 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/08/2015 pub. 11/09/2015 numac 2015024204 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 juni 2015 tot aanwijzing van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten type ministerieel besluit prom. 28/08/2015 pub. 07/09/2015 numac 2015031554 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 2011 houdende delegatie aan bepaalde ambtenaren van het bestuur der plaatselijke besturen in verband met het administratief toezicht op de gemeenten, de intercommunales en de pol type ministerieel besluit prom. 28/08/2015 pub. 14/09/2015 numac 2015031585 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 28/08/2015 pub. 14/09/2015 numac 2015031586 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen sluiten is het verzoek tot associatie van de heer Van Ermengem, J., notaris ter standplaats Meerhout, en van de heer Van Ermengem, J., kandidaat-notaris, om de associatie "J. & J. Van Ermengem", ter standplaats Meerhout te vormen, goedgekeurd.

De heer Van Ermengem, J., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Meerhout.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2015-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^