Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 30 mei 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Plaatselijke besturen. - Nationale orden Bij koninklijk besluit van 30 juli 2010 worden de hiernavermelde personen benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde : Mevr. Marie Bauchau, provincieraadslid bij de provincie Waals-Brabant; De heer Pierr De heer Luc C

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst
numac
2016027132
pub.
30/05/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016027132

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER EN WAALSE OVERHEIDSDIENST


Plaatselijke besturen. - Nationale orden Bij koninklijk besluit van 30 juli 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010012207 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 16/09/2010 numac 2010203830 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven, betreffende de tewerkstelling van personen behorende tot de type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 17/09/2010 numac 2010011321 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - Provincie- en gemeentepersoneel - Politie- en civiele veiligheidsdiensten sluiten worden de hiernavermelde personen benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde : Mevr. Marie Bauchau, provincieraadslid bij de provincie Waals-Brabant;

De heer Pierre Boucher, provinciaal gedeputeerde bij de provincie Waals-Brabant;

De heer Luc Collard, provincieraadslid bij de provincie Waals-Brabant;

De heer Michel Corthouts, provincieraadslid bij de provincie Waals-Brabant;

De heer Remi Crop, provincieraadslid bij de provincie Waals-Brabant;

De heer Albert Dalcq, provincieraadslid bij de provincie Waals-Brabant;

Mevr. Yolande Deleuze, provincieraadslid bij de provincie Waals-Brabant;

De heer Jean-Pierre Deserf, provinciaal gedeputeerde bij de provincie Waals-Brabant;

De heer Pierre Huart, provincieraadslid bij de provincie Waals-Brabant;

Mevr. Annie Leclef, provincieraadslid bij de provincie Waals-Brabant;

Mevr. Christiane Marchal, provincieraadslid bij de provincie Waals-Brabant;

De heer Jacques Marchal, provinciaal gedeputeerde bij de provincie Waals-Brabant;

De heer Bruno Soudan, provincieraadslid bij de provincie Waals-Brabant;

De heer Alain Trussart, provincieraadslid bij de provincie Waals-Brabant;

De heer Willy Vanhelwegen, provinciaal gedeputeerde bij de provincie Waals-Brabant;

De heer Daniel Vankerkove, provincieraadslid bij de provincie Waals-Brabant;

Mevr. Georgette Wautelet, provincieraadslid bij de provincie Waals-Brabant.

Bij koninklijk besluit van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/07/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014204841 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2011 tot aanwijzing van de vijf regeringsleden in het Overlegcomité opgericht bij de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type koninklijk besluit prom. 25/07/2014 pub. 28/07/2014 numac 2014021102 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit Regering. - Ontslag. - Wijziging type koninklijk besluit prom. 25/07/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014204840 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2011 houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude type koninklijk besluit prom. 25/07/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014003345 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 11 van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, tot vastlegging van de nadere regels voor de verkoop door de emittent, voor de overdracht van de opbrengst van die verkoop e type koninklijk besluit prom. 25/07/2014 pub. 06/10/2014 numac 2014024331 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2002 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water dat in voedings-middeleninrichtingen verpakt wordt of dat voor de fabricage en/of het in de handel brenge type koninklijk besluit prom. 25/07/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014204839 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2011 houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid type koninklijk besluit prom. 25/07/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014022449 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aan de huisarts een honorarium betaalt voor het beheer van het globaal medisch dossier sluiten wordt de heer André Broodcoorens, directeur bij de stad Charleroi, benoemd tot Officier in de Leopoldsorde.

Bij koninklijk besluit van 4 augustus 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/08/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014204886 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 04/08/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014024328 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten type koninklijk besluit prom. 04/08/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014204885 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 04/08/2014 pub. 20/10/2014 numac 2014000654 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de modaliteiten van de uitvoering door de provincie van opdrachten ten gunste van de hulpverleningszone en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten genomen in uitvoering van de wet van 15 mei 2007 betreffende de type koninklijk besluit prom. 04/08/2014 pub. 22/12/2014 numac 2014024415 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 20.000 euro aan de provincie West-Vlaanderen ter financiële ondersteuning van de werking van het "Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer" type koninklijk besluit prom. 04/08/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014204593 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot bepaling van de klachtenprocedure aan boord van schepen die onder Belgische vlag varen en tot vaststelling van het model van klachtenformulier type koninklijk besluit prom. 04/08/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014003343 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2014 van herdenkingsstukken van 2 EURO, ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van het Rode Kruis van België type koninklijk besluit prom. 04/08/2014 pub. 13/11/2015 numac 2015000652 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de modaliteiten van de uitvoering door de provincie van opdrachten ten gunste van de hulpverleningszone en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten genomen in uitvoering van de wet van 15 mei 2007 betreffende de type koninklijk besluit prom. 04/08/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014003329 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, wat betreft de omzetting van de aftrek van giften in een belastingvermindering en wat betreft de bepalingen inzake de erkenning van instellingen die giften kunnen ontvangen sluiten, wordt de heer Eric Grava, voorzitter van de OCMW van Beyne-Heusay, benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II. Bij koninklijk besluit van 4 augustus 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/08/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014204886 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 04/08/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014024328 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten type koninklijk besluit prom. 04/08/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014204885 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 04/08/2014 pub. 20/10/2014 numac 2014000654 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de modaliteiten van de uitvoering door de provincie van opdrachten ten gunste van de hulpverleningszone en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten genomen in uitvoering van de wet van 15 mei 2007 betreffende de type koninklijk besluit prom. 04/08/2014 pub. 22/12/2014 numac 2014024415 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 20.000 euro aan de provincie West-Vlaanderen ter financiële ondersteuning van de werking van het "Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer" type koninklijk besluit prom. 04/08/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014204593 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot bepaling van de klachtenprocedure aan boord van schepen die onder Belgische vlag varen en tot vaststelling van het model van klachtenformulier type koninklijk besluit prom. 04/08/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014003343 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2014 van herdenkingsstukken van 2 EURO, ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van het Rode Kruis van België type koninklijk besluit prom. 04/08/2014 pub. 13/11/2015 numac 2015000652 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de modaliteiten van de uitvoering door de provincie van opdrachten ten gunste van de hulpverleningszone en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten genomen in uitvoering van de wet van 15 mei 2007 betreffende de type koninklijk besluit prom. 04/08/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014003329 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, wat betreft de omzetting van de aftrek van giften in een belastingvermindering en wat betreft de bepalingen inzake de erkenning van instellingen die giften kunnen ontvangen sluiten, wordt de heer Roland Jamin, directeur bij de provincie Namen, benoemd tot Commandeur in de Orde van Leopold II. Bij koninklijk besluit van 4 augustus 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/08/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014204886 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 04/08/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014024328 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten type koninklijk besluit prom. 04/08/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014204885 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 04/08/2014 pub. 20/10/2014 numac 2014000654 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de modaliteiten van de uitvoering door de provincie van opdrachten ten gunste van de hulpverleningszone en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten genomen in uitvoering van de wet van 15 mei 2007 betreffende de type koninklijk besluit prom. 04/08/2014 pub. 22/12/2014 numac 2014024415 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 20.000 euro aan de provincie West-Vlaanderen ter financiële ondersteuning van de werking van het "Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer" type koninklijk besluit prom. 04/08/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014204593 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot bepaling van de klachtenprocedure aan boord van schepen die onder Belgische vlag varen en tot vaststelling van het model van klachtenformulier type koninklijk besluit prom. 04/08/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014003343 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2014 van herdenkingsstukken van 2 EURO, ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van het Rode Kruis van België type koninklijk besluit prom. 04/08/2014 pub. 13/11/2015 numac 2015000652 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de modaliteiten van de uitvoering door de provincie van opdrachten ten gunste van de hulpverleningszone en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten genomen in uitvoering van de wet van 15 mei 2007 betreffende de type koninklijk besluit prom. 04/08/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014003329 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, wat betreft de omzetting van de aftrek van giften in een belastingvermindering en wat betreft de bepalingen inzake de erkenning van instellingen die giften kunnen ontvangen sluiten, worden de hiernavermelde personen benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde : De heer André Denis, ondervoorzitter van de provinciale Raad bij de provincie Luik;

Mevr. Katty Firquet, procinciaal gedeputeerde bij de procincie Luik;

De heer Claude Klenkenberg, voorzitter bij de provincieraad bij de provincie Luik;

De heer Jean-Claude Meurens, provincieraadslid bij de provincie Luik.

Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/10/2014 pub. 21/10/2014 numac 2014000807 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een v type koninklijk besluit prom. 07/10/2014 pub. 25/06/2015 numac 2015000332 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een v sluiten wordt de heer Pierre Veche, provincieraadslid bij de provincie Henegauwen, bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde.

Bij koninklijk besluit van 23 april 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/04/2015 pub. 06/05/2015 numac 2015011187 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de algemene vergadering van de Nationale Raad voor de Coöperatie type koninklijk besluit prom. 23/04/2015 pub. 05/05/2015 numac 2015012112 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de tussenkomst van de werkgever in de verv type koninklijk besluit prom. 23/04/2015 pub. 05/05/2015 numac 2015201880 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de bijkomende vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 23/04/2015 pub. 05/05/2015 numac 2015201882 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot wijziging van artikel 3, § 1 van de collectieve type koninklijk besluit prom. 23/04/2015 pub. 05/05/2015 numac 2015012113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, tot vaststelling van de sectorale minimumloonschalen op basis van type koninklijk besluit prom. 23/04/2015 pub. 05/05/2015 numac 2015201881 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende het sectoraal akkoord 2013-2014 sluiten : - wordt de volgende persoon benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II : Mevr. Francine Vandenhende, bureauchef in de stad Moeskroen; - worden de volgende personen benoemd tot Ridder in de orde van Leopold II : De heer Marc Degreef, milieuadviseur bij de stad Andenne;

Mevr. Valérie Duchesne, financieel directrice bij de stad Andenne;

De heer Ronald Gossiaux, directeur bij de stad Andenne;

Mevr. Ada Iellina, kantoorbediende bij de stad Verviers; - wordt de Gouden Medaille der Orde van Leopold II verleend aan : De heer Marc Ronveaux, kantoorbediende bij de stad Andenne;

Mevr. Marianne Servais, kantoorbediende bij de stad Andenne;

De heer Jean-Paul Warzée, kantoorbediende bij de stad Andenne.

Bij koninklijk besluit van 23 april 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/04/2015 pub. 06/05/2015 numac 2015011187 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de algemene vergadering van de Nationale Raad voor de Coöperatie type koninklijk besluit prom. 23/04/2015 pub. 05/05/2015 numac 2015012112 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de tussenkomst van de werkgever in de verv type koninklijk besluit prom. 23/04/2015 pub. 05/05/2015 numac 2015201880 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de bijkomende vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 23/04/2015 pub. 05/05/2015 numac 2015201882 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot wijziging van artikel 3, § 1 van de collectieve type koninklijk besluit prom. 23/04/2015 pub. 05/05/2015 numac 2015012113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, tot vaststelling van de sectorale minimumloonschalen op basis van type koninklijk besluit prom. 23/04/2015 pub. 05/05/2015 numac 2015201881 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende het sectoraal akkoord 2013-2014 sluiten : - worden de volgende personen benoemd tot Commandeur in de Kroonorde : De heer Dominique Drion, provincieraadslid bij de provincie Luik;

De heer Jean Gérard, technisch directeur bij de provincie Luik;

De heer Paul-Emile Mottard, provinciaal gedeputeerde van de provincie Luik; - worden de volgende personen benoemd tot Officier in de Kroonorde : Mevr. Jacqueline Focant, administratief bureauchef bij de provincie Namen : Mevr. Marie-Anne Sandron, administratief afdelingshoofd bij de provincie Namen; - worden de volgende personen benoemd tot Ridder in de Kroonorde : Mevr. Alice Henrard, maatschappelijk assistente bij de provincie Namen; - worden de Gouden Palmen der Kroonorde verleend aan : De heer Christian Delince, geschoolde arbeider bij de provincie Luik.

Bij koninklijk besluit van 23 april 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/04/2015 pub. 06/05/2015 numac 2015011187 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de algemene vergadering van de Nationale Raad voor de Coöperatie type koninklijk besluit prom. 23/04/2015 pub. 05/05/2015 numac 2015012112 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de tussenkomst van de werkgever in de verv type koninklijk besluit prom. 23/04/2015 pub. 05/05/2015 numac 2015201880 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de bijkomende vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 23/04/2015 pub. 05/05/2015 numac 2015201882 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot wijziging van artikel 3, § 1 van de collectieve type koninklijk besluit prom. 23/04/2015 pub. 05/05/2015 numac 2015012113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, tot vaststelling van de sectorale minimumloonschalen op basis van type koninklijk besluit prom. 23/04/2015 pub. 05/05/2015 numac 2015201881 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende het sectoraal akkoord 2013-2014 sluiten, wordt mevr. Yolande Regnier, hoofddirecteur de provincie Namen, benoemd tot Commandeur in de Kroonorde.

Bij koninklijk besluit van 28 april 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 24/06/2015 numac 2015012122 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Lui type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 24/06/2015 numac 2015012116 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Lui type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 04/05/2015 numac 2015014144 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van Infrabel, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 24/06/2015 numac 2015201916 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de toekenning van ee type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 24/06/2015 numac 2015201919 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 17/06/2015 numac 2015012123 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, tot wijziging en coördinatie van het sociaal sectoraal pensioenstels type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 24/06/2015 numac 2015201867 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende het sociaal akkoord 2013-2014 voor de havenarbeiders van het logistiek sluiten, wordt de heer André Gyre, voorzitter van de OCMW van Beauvechain, benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II. Bij koninklijk besluit van 10 augustust 2015 : - worden de volgende personen benoemd tot Commandeur in de Kroonorde : Mevr. Marie-Louise Chabot, technisch directrice bij de provincie Luik;

De heer Didier Dirix, directeur bij de provincie Luik;

De heer Claude Dorban, provincieraadslid bij de provincie Luxembourg; - wordt de volgende persoon benoemd tot Officier in de Kroonorde : Mevr. Micheline Mathieu, specifieke attaché bij de provincie Namen; - worden de volgende personen benoemd tot Ridder in de Kroonorde : Mevr. Muriel Binot, administratief bureauchef bij de provincie Luik; - worden de Gouden Palmen der Kroonorde verleend aan : Mevr. Marie Claus, kantoorbediende bij de provincie Luik;

De heer Jean Constant, geschoolde arbeider bij de provincie Luik;

Mevr. Claude Cornu, beheerder van internaat bij de provincie Luik;

Mevr. Nathalie Dodemont, gegradueerde verpleegster bij de provincie Luik;

Mevr. Fabienne Dumez, kantoorbediende bij de provincie Luik;

Mevr. Viviane Duwez, geschoolde arbeidster bij de provincie Luik;

Mevr. Cécile Houbrechts, gegradueerde verpleegster bij de provincie Luik;

Mevr. Marie-Christine Jauret, kantoorbediende bij de provincie Luik;

Mevr. Georgine Lambrechts, kantoorbediende bij de provincie Luik;

Mevr. Nadine Lepage, kantoorbediende bij de provincie Luik;

Mevr. Karine Rulmont, gediplomeerde verpleegster bij de provincie Luik; - worden de Zilveren Palmen der Kroonorde verleend aan : Mevr. Marie-Christine Adam, kinderverzorgster bij de provincie Luik;

Mevr. Micheline Beauvois, gediplomeerde verpleeghulp bij de provincie Luik;

Mevr. Viviane Boutet, geschoolde arbeidster bij de provincie Luik;

Mevr. Jacqueline Finck, gediplomeerde verpleeghulp bij de provincie Luik;

Mevr. Marie-France Massange, gediplomeerde verpleeghulp bij de provincie Luik;

Mevr. Michelle Starck, gediplomeerde verpleeghulp bij de provincie Luik; - wordt de Zilveren Medaille der Kroonorde verleend aan : De heer Jean Lecoq, niet-gediplomeerd verpleeghulp bij de provincie Luik; - wordt de Bronzen Medaille der Orde van Leopold II verleend aan : Mevr. Nathalie Bertrand, professionele medewerkster bij de provincie Luik;

Mevr. Rosa Chastreux, professionele medewerkster bij de provincie Luik;

Mevr. Reine Courtois, professionele medewerkster bij de provincie Luik;

Mevr. Sabine Frederix, professionele medewerkster bij de provincie Luik;

Mevr. Claudine Hurdebise, professionele medewerkster bij de provincie Luik;

Mevr. Ida Marbehant, professionele medewerkster bij de provincie Luik;

Mevr. Marie-France Pesser, professionele medewerkster bij de provincie Luik;

Mevr. Annick Poczesny, professionele medewerkster bij de provincie Luik;

Mevr. Marie-Anne Spronck, professionele medewerkster bij de provincie Luik.

Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 25/08/2015 numac 2015009433 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot benoeming van de effectieve leden en de plaatsvervangende leden van de Commissie voor onderhoudsbijdragen type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 02/09/2015 numac 2015012160 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de casinobedienden, tot uitvoering van het sectoraal akkoord 2013-2014; b) de collectieve arbe type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 23/09/2015 numac 2015012167 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de vorming en opleiding; b) de collectieve arbeidso type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 17/09/2015 numac 2015202201 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de voordelen die worden toegekend door het "Sociaal Fond type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015024236 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende vermalers waarvan het vermaalde bestemd is om verwijderd te worden via systemen voor de afvoer van afvalwater type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 08/09/2015 numac 2015012146 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henego type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 02/09/2015 numac 2015203520 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaam sluiten : - worden de hiernavermelde personen bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde : De heer Fernand Dechainois, provincieraadslid bij de provincie Henegouwen;

De heer Julien Mestrez, provincieraadslid bij de provincie Liège; - worden de hiernavermelde personen benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde : Mevr. Colette Guilleaume, hoofdverpleegster bij de provincie Luik;

De heer Serge Hustache, provinciaal gedeputeerde bij de provincie Henegouwen;

De heer David Lavaux, provincieraadslid bij de provincie Henegouwen.

Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 12/10/2015 numac 2015000552 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 1996 houdende de benoeming van een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter bij de Franstalige afdeling en bij de Nederlandstalige afdeling van de Departementale Raad van Beroep type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 02/09/2015 numac 2015009447 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2003 houdende benoeming van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Justitie sluiten : - worden de hiernavermelde personen benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II : Mevr. Nathalie Dubois, schepen bij de gemeente Ans; - wordt de Gouden Medaille der Orde van Leopold II verleend aan : Mevr. Claudine Lespagnard, kantoorbediende bij de gemeente Aubange; - wordt de Zilveren Medaille der Orde van Leopold II verleend aan : Mevr. Nelly Braibant, kantoorbediende bij de gemeente Berloz;

Mevr. Marie-Christine Dalemans, kantoorbediende bij de gemeente Berloz;

Mevr. Anita Linotte, kantoorbediende bij de gemeente Berloz; - wordt de Bronzen Medaille der Orde van Leopold II verleend aan : De heer Alex Legros, arbeider bij de gemeente Thimister-Clermont;

Mevr. Rosida Purahoo, onderhoudsarbeidster bij de stad Verviers.

Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 28/09/2015 numac 2015024215 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 2013 houdende benoeming van de Voorzitter, de Ondervoorzitters en de leden van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 21/09/2015 numac 2015002026 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 18/09/2015 numac 2015022333 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoör sluiten : - worden de hiernavermelde personen benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde : De heer Gérard Arnould, administratief afdelingshoofd bij de gemeente Eigenbrakel;

Mevr. Nicole Duportique, administratief bureauchef bij de stad Zinnik;

De heer Laurent Monseur, specifiek attaché bij de stad Verviers.

Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 28/09/2015 numac 2015024215 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 2013 houdende benoeming van de Voorzitter, de Ondervoorzitters en de leden van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 21/09/2015 numac 2015002026 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 18/09/2015 numac 2015022333 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoör sluiten : - wordt de hiernavermelde persoon bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde : De heer Jean Gautier, directeur-generaal bij de stad Zinnik; - wordt de hiernavermelde persoon benoemd tot Officier in de Kroonorde : Mevr. Arlette Carlier, directrice-generaal bij de gemeente Eigenbrakel; - wordt de hiernavermelde persoon bevorderd tot Ridder in de Kroonorde : De heer Christian Branche, administratief afdelingshoofd bij de gemeente Eigenbrakel; - worden de Gouden Palmen der Kroonorde verleend aan : Mevr. Marie Baivier, leidende bibliothecaresse bij de gemeente Eigenbrakel;

Mevr. Agnès Colery, administratief diensthoofd bij de stad Zinnik;

Mevr. Isabelle Darquennes, hoofd maatschappelijk assistente bij de stad Zinnik;

De heer Jean-Pierre Forget, technisch hoofdbeambte bij de gemeente Eigenbrakel;

De heer Olivier Maillet, administratief afdelingshoofd bij de stad Zinnik; - worden de Zilveren Palmen der Kroonorde verleend aan : De heer André Balcaen, hoofdbrigadier bij de stad Zinnik;

Mevr. Marie-Christine Bassette, administratief diensthoofd bij de stad Zinnik;

De heer Christian De Mortier, administratief diensthoofd bij de gemeente Eigenbrakel;

De heer Jean-Pierre Duwez, technisch beambte bij de gemeente Eigenbrakel;

Mevr. Bernadette Goffin, kantoorbediende bij de stad Zinnik;

Mevr. Anouk Herckens, specifiek gegradueerde bij de stad Verviers;

Mevr. Claudine Huppertz, kantoorbediende bij de stad Verviers;

Mevr. Corine Jeanray, kantoorbediende bij de stad Zinnik;

Mevr. Angélique Koop, specifiek gegradueerde bij de stad Verviers;

De heer Daniel Meyer, kantoorbediende bij de stad Verviers;

De heer David Sluys, gegradueerde hoofdbibliothecaris bij de stad Zinnik; - wordt de Gouden Medaille der Kroonorde verleend aan : De heer Alain Antoine, geschoolde arbeider bij de stad Zinnik;

Mevr. Graziella Bombart, kantoorbediende bij de stad Zinnik;

Mevr. Gilberte Darcis, zaalwachter bij de stad Verviers;

Mevr. Sylvie Dath, kantoorbediende bij de stad Zinnik;

Mevr. Rose-Marie Debrichy, kantoorbediende bij de stad Zinnik;

De heer Philippe Detry, geschoolde arbeider-tuinier bij de stad Verviers;

De heer Dominique Dholander, kantoorbediende bij de stad Zinnik;

Mevr. Maryvonne Dufour, kantoorbediende bij de stad Zinnik;

Mevr. Florence Duhoux, kantoorbediende bij de gemeente Eigenbrakel;

Mevr. Françoise Durant, kantoorbediende bij de stad Zinnik;

Mevr. Véronique Fontesse, kantoorbediende bij de gemeente Eigenbrakel;

Mevr. Marie-Laure Gorez, kantoorbediende bij de stad Zinnik;

Mevr. Christine Maquestiau, kantoorbediende bij de stad Zinnik;

Mevr. Isabelle Moriau, administratief diensthoofd bij de stad Zinnik;

Mevr. Chantal Schrevens, kantoorbediende bij de stad Zinnik;

De heer Benoît Simon, brigadier bij de gemeente Eigenbrakel; - wordt de Zilveren Medaille der Kroonorde verleend aan : De heer Patrick Dessy, kantoorbediende bij de gemeente Genepiën;

Mevr. Evelyne Lebrun, kantoorbediende bij de gemeente Genepiën;

De heer Pascal Mies, arbeider bij de gemeente Aubange; - wordt de Bronzen Medaille der Kroonorde verleend aan : De heer Frédéric Schers, kantoorassistent bij de gemeente Eigenbrakel.

I


begin


Publicatie : 2016-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^