Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 30 januari 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Buitenlandse carrière. - Aanstelllingen Bij koninklijk besluit van 3 augustus 2016 wordt het koninklijk besluit van 17 april 2016, waarbij Mevr. Françoise PLETINCKX wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur, ingetrokken. Bij hetzelfde koninklijk Bij kon

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2017010258
pub.
30/01/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017010258

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Buitenlandse carrière. - Aanstelllingen Bij koninklijk besluit van 3 augustus 2016 wordt het koninklijk besluit van 17 april 2016, waarbij Mevr. Françoise PLETINCKX wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur, ingetrokken.

Bij hetzelfde koninklijk besluit wordt Mevr. Françoise PLETINCKX, op datum van 30 juni 2016, ontheven uit haar functie van Consul bij het Consulaat-Generaal van België te Genève, alsook uit haar functie van Consul-Generaal van België met als ressort de Kantons Genève, Valais en Vaud. Zij wordt toegevoegd aan de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Verenigde Naties te Genève.

Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2016 wordt het ministerieel besluit van 9 mei 2016, waarbij de heer Michel-Etienne TILEMANS wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur, ingetrokken. Bij hetzelfde koninklijk besluit wordt de heer Michel-Etienne TILEMANS ontheven uit zijn functie van Vertegenwoordiger van België bij het Politiek en Veiligheidscomité van de Europese Unie te Brussel. Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Republiek Tunesië, met standplaats te Tunis en wordt aangesteld als Consul-Generaal van België in deze Staat.

Bij koninklijk besluit van 4 oktober 2016 wordt de heer Bernard QUINTIN ontheven uit zijn functie van Consul-Generaal van België te Rio de Janeiro, met als ressort de Staten Rio de Janeiro, Espirito Santo, Salvador de Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraïba, Rio Grande do Norte, Céarss, Piaui, Maranh+o en Minas Gerais. Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Republiek Burundi, met standplaats te Bujumbura en wordt eveneens aangesteld als Consul-Generaal van België in deze Staat.

Bij ministerieel besluit van 12 augustus 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/08/2016 pub. 09/09/2016 numac 2016204537 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging, voor wat betreft de raszuiverheid van gecertificeerd zaad van hybride koolzaad, van bijlage 2 van het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2012 betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaizaad type ministerieel besluit prom. 12/08/2016 pub. 09/09/2016 numac 2016204538 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging, voor wat betreft het officiële etiket van verpakkingen van zaaizaad, van vijf besluiten van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaigranen type ministerieel besluit prom. 12/08/2016 pub. 09/09/2016 numac 2016204539 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging, voor wat betreft de voorwaarden in verband met de keuring van teelten en de certificeringetiketten, van bijlage 1 van het besluit van de Waalse Regering van 20 maart 2014 betreffende de productie en het in de handel bre type ministerieel besluit prom. 12/08/2016 pub. 31/10/2016 numac 2016000654 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende overdracht van de bevoegdheid om over te gaan tot diverse voorbereidende handelingen inzake toezicht op de beraadslagingen van de hulpverleningszones sluiten wordt de heer Bart LAMMENS ontheven uit zijn functie van Ambassaderaad bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie te Brussel. Hij wordt belast met de functie van Adjunct-Posthoofd bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de N.A.V.O. te Brussel.

Bij ministerieel besluit van 19 augustus 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/08/2016 pub. 12/09/2016 numac 2016024180 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 september 2013 houdende benoeming van de leden van het Comité voor advies inzake biociden, opgericht krachtens artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 augustus 2006 tot oprichting type ministerieel besluit prom. 19/08/2016 pub. 29/08/2016 numac 2016022345 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 juni 2011 tot vaststelling van het organogram van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën type ministerieel besluit prom. 19/08/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017200577 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 11 van organisatieafdeling 14, programma 21 van organisatieafdeling 16, de programma's 12 en 13 van organisatieafdeling 17, programma 04 van organisatieafdeling 18, programma 01 van o sluiten wordt de heer Steve SMOUT ontheven uit zijn functie van Ambassadesecretaris bij de Ambassade van België te Berlijn. Hij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Washington.

Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/08/2016 pub. 09/09/2016 numac 2016011364 bron federale raad voor duurzame ontwikkeling Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de "FRDO persprijs duurzame ontwikkeling" 2016 type ministerieel besluit prom. 26/08/2016 pub. 31/08/2016 numac 2016022341 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui sluiten wordt Mevr. Olga COGEN ontheven uit haar functie van Ambassadesecretaris bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie te Brussel. Zij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Canberra.

Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/08/2016 pub. 09/09/2016 numac 2016011364 bron federale raad voor duurzame ontwikkeling Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de "FRDO persprijs duurzame ontwikkeling" 2016 type ministerieel besluit prom. 26/08/2016 pub. 31/08/2016 numac 2016022341 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui sluiten wordt de heer Jozef NAUDTS ontheven uit zijn functie van Ambassadesecretaris bij de Ambassade van België te Dar es Salaam. Hij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Addis Abeba.

Consulaire carrière Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/08/2016 pub. 09/09/2016 numac 2016011364 bron federale raad voor duurzame ontwikkeling Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de "FRDO persprijs duurzame ontwikkeling" 2016 type ministerieel besluit prom. 26/08/2016 pub. 31/08/2016 numac 2016022341 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui sluiten wordt de heer Jacques PEETERS ontheven uit zijn functie van Administratief hoofd consulaire zaken bij de Ambassade van België te Mexico. Hij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Moskou.


begin


Publicatie : 2017-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^