Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 april 2017

Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 27 maart 2017, wordt mevrouw Kim HUSQUES, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Nederlands taalk Bij kon

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2017020294
pub.
05/04/2017
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017020294

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE


Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 27 maart 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/03/2017 pub. 27/04/2017 numac 2017011662 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juli 2014 tot vaststelling van de voorwaarden en regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aan de huisarts een honorarium betaalt type koninklijk besluit prom. 27/03/2017 pub. 18/04/2017 numac 2017020337 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 2015 houdende de benoeming van de leden en van de voorzitter van de Planningscommissie-medisch aanbod type koninklijk besluit prom. 27/03/2017 pub. 14/04/2017 numac 2017020317 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een facultatieve toelage van 41.000 euro aan het fonds "Jo Vanhecke" in de schoot van de Koning Boudwijnstichting type koninklijk besluit prom. 27/03/2017 pub. 11/04/2017 numac 2016205571 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 27/03/2017 pub. 25/09/2017 numac 2017020551 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orde type koninklijk besluit prom. 27/03/2017 pub. 10/04/2017 numac 2017201523 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 27/03/2017 pub. 29/03/2017 numac 2017011329 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de bepaling van het bedrag van de retributie, evenals de voorwaarden en de modaliteiten van de inning ervan in het kader van het Centraal Register Solvabiliteit sluiten, wordt mevrouw Kim HUSQUES, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van 1 februari 2017.

Bij koninklijk besluit van 1 december 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016204133 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de invoering en de organisatie van de halve ove type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016206150 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 augustus 2016 houdende de overdracht van enkele personeelsleden van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels aan het Federaal agentschap voor de kinderbijslag type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016012168 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de barema's en de lon type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016204074 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de verplaatsingskosten type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016204081 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de sociale voordelen type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016204130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het individueel recht op professionele op type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 03/01/2017 numac 2016012172 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de tewerkstell sluiten, wordt de heer Joachim VERCOUTER, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van 1 augustus 2016.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2017-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^