Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 18 mei 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 13 december 2017 met betrekking tot hoofdstuk 6 van het koninklijk besluit van 22 oktober 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke Gele

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2017206844
pub.
18/05/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017206844

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 13 december 2017 met betrekking tot hoofdstuk 6 van het koninklijk besluit van 22 oktober 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 30/10/2017 numac 2017205650 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 sluiten betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 Gelet op het koninklijk besluit van 22 oktober 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 30/10/2017 numac 2017205650 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 sluiten betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7, hoofdstuk 6, artikelen 84, 90, 95, 101, 106 en 110, Besluit: Artikel 1: Definities Voor de toepassing van dit besluit gelden de definities die gegeven zijn in artikel 5 van het koninklijk besluit van 22 oktober 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 30/10/2017 numac 2017205650 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 sluiten betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7.

Ter aanvulling van deze definities wordt voor de toepassing van dit reglement verstaan onder: 1° KB vervoer: het koninklijk besluit van 22 oktober 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 30/10/2017 numac 2017205650 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 sluiten betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7;2° KB nucleaire documenten: het koninklijk besluit van 17 oktober 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/10/2011 pub. 08/11/2011 numac 2011205532 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit houdende de categorisering en de bescherming van nucleaire documenten sluiten houdende de categorisering en de bescherming van nucleaire documenten;3° ISPS gecertificeerde kaai: een kaai conform de vereisten van de Europese Verordening 725/2004 betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten zoals gedefinieerd in lid 6° van artikel 5 van de wet betreffende maritieme beveiliging van 5 februari 2007 en gecertificeerd volgens de risicoclassificatie van de Nationale Autoriteit voor Maritieme Beveiliging als gevoelige terminal;4° Verlengd vertoef op kaai: het verblijven op kaai van gevaarlijke goederen van de klasse 7 voor een periode langer dan 8u, zoals bepaald in het specifieke havenreglement van de betrokken haven.

Art. 2.Aanvraag voor erkenning van een organisatie betrokken bij het multimodaal vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 (artikel 84 KB vervoer) De aanvraag wordt elektronisch ingediend met behulp van het formulier in bijlage 1, op het volgend adres: transport@fanc.fgov.be.

Indien deze wijze van verzending strijdig is met de bepalingen betreffende de beveiliging van documenten opgenomen in het KB nucleaire documenten, wordt de aanvraag ingediend overeenkomstig de bepalingen van het KB nucleaire documenten.

De aanvraag wordt ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger van de organisatie betrokken bij het multimodaal vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7..

De aanvraag wordt eveneens ondertekend door de dienst fysische controle waarbij zij bevestigen dat: 1° De fysische controle door deze dienst waargenomen wordt;2° De gegevens opgenomen in de aanvraag door deze dienst geverifieerd en correct bevonden werden. Bij indiening via elektronische weg wordt: 1° de aanvraag verzonden per email, met vermelding in het onderwerp van de e-mail van volgende gegevens: "aanvraag voor erkenning multimodale organisatie" - "naam van de aanvrager": 2° het formulier en elke bijlage in pdf- format als apart document bijgevoegd aan de email.

Art. 3.Wijziging van het beschikkende deel van het erkenningsbesluit (artikel 90 KB vervoer) Aanvragen tot wijzigingen van het beschikkende deel van het erkenningsbesluit worden ingediend aan de hand van hetzelfde formulier als een initiële aanvraag.

In deze aanvraag worden de wijzigingen aangegeven tegenover de gegevens opgenomen in het laatste erkenningsbesluit.

Art. 4.Wijzigingen van de gegevens en/of informatie opgenomen in de aanvraag die geleid heeft tot een erkenning en die geen deel uitmaken van het beschikkende deel van het erkenningsbesluit (artikel 95 KB vervoer) De volgende wijzigingen van informatie die verstrekt werden bij de aanvraag tot erkenning worden onverwijld schriftelijk gemeld aan het Agentschap: 1° wijzigingen in de organisatie van de verantwoordelijke functies;2° wijziging in de behandelingen met betrekking tot het multimodale vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 die uitgevoerd worden en die geen impact hebben op de stralingsbescherming van de werknemers;3° wijzigingen in het stralingsbeschermingsprogramma of in de noodprocedures;4° wijzigingen voor wat betreft de vervoerders waarvoor de behandelingen met betrekking tot het multimodale vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 worden uitgevoerd.

Art. 5.Aanvraag voor vergunning voor de sporadische behandeling van gevaarlijke goederen van de klasse 7 (artikel 101 KB vervoer) De aanvraag wordt elektronisch ingediend met behulp van het formulier in bijlage 2, op het volgend adres: transport@fanc.fgov.be.

Indien deze wijze van verzending strijdig is met de bepalingen betreffende de beveiliging van documenten opgenomen in het KB nucleaire documenten, wordt de aanvraag ingediend overeenkomstig de bepalingen van het KB nucleaire documenten.

De aanvraag wordt ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger van de organisatie betrokken bij het multimodaal vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7.

De aanvraag wordt eveneens ondertekend door de dienst fysische controle waarbij zij bevestigen dat: 1° De fysische controle door deze dienst waargenomen wordt;2° De gegevens opgenomen in de aanvraag door deze dienst geverifieerd en correct bevonden werden. Bij indiening via elektronische weg wordt: 1° de aanvraag verzonden per email, met vermelding in het onderwerp van de e-mail van volgende gegevens: "aanvraag voor vergunning sporadische behandeling" - "naam van de aanvrager": 2° het formulier en elke bijlage in pdf- format als apart document bijgevoegd aan de email.

Art. 6.Opslag in transit (artikel 106 KB vervoer) Art. 6.1 Opslag in transit in een luchthaven De modaliteiten voor de opslag in transit in een luchthaven zijn: 1° de opslag in transit in een luchthaven duurt niet langer dan 24 uren;2° de plaats waar de gevaarlijke goederen van de klasse 7 tijdens de opslag in transit verblijven is vooraf gekend bij het Agentschap;3° de dienst voor fysische controle van de organisatie betrokken bij het multimodaal vervoer van de gevaarlijke goederen van de klasse 7 keurt deze plaats goed en bepaalt de afbakening ervan;4° de afbakening is zodanig dat de dosissnelheid aan de rand van de afbakening de 2,5 µSv/u niet overschrijdt bij een maximale hoeveelheid gevaarlijke goederen van de klasse 7 aanwezig op deze plaats.De analyse die leidt tot deze afbakening maakt deel uit van het stralingsbeschermingsprogramma. Binnen deze afbakening zijn geen andere goederen aanwezig; 5° het stralingsbeschermingsprogramma dient specifiek een werkpostanalyse te bevatten met het oog op de dosisbelasting van het personeel, en is goedgekeurd en ondertekend door de dienst fysische controle;6° de risico-analyse behandelt eveneens de opslag in transit. Specifieke instructies wat te doen in geval van incident of ongeval zijn voor het personeel aanwezig; 7° maatregelen in het kader van de fysieke beveiliging worden genomen. Art. 6.2 Opslag in transit in een haven De modaliteiten voor opslag in transit in een haven zijn: 1° opslag in transit gebeurt enkel op ISPS gecertificeerde kaaien;2° de opslag in transit duurt niet langer dan 48 uren. Overschrijdingen van deze periode kunnen enkel toegekend worden door de havenkapiteinsdienst van de betrokken haven in overleg met het Agentschap. Bij overschrijding van 8 uren wordt de toelating tot "verlengd vertoef op kaai" bekomen bij deze havenkapiteinsdienst; 3° bij een verblijf van de goederen op kaai tussen 22u en 6u wordt de scheepvaartpolitie ingelicht met uitzondering van opslag in transit van gevaarlijke goederen van de klasse 7 behorende tot de UN-groep 1;4° indien de opslag in transit meer dan 24 uren bedraagt wordt een afbakening gemaakt zodanig dat de dosissnelheid aan de rand van de afbakening de 2,5 µSv/u niet overschrijdt.Deze afbakening wordt onderzocht en goedgekeurd door de dienst fysische controle van de organisatie betrokken bij het multimodaal vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7. De materialen die gebruikt worden bij deze afbakening hebben eveneens als doel de gevaarlijke goederen van de klasse 7 aan het zicht vanop de openbare weg te onttrekken; 5° de afbakening houdt rekening met specifieke condities vereist voor de colli met name zonne-inslag en vochtigheidsgraad;6° het stralingsbeschermingsprogramma bevat specifiek een werkpostanalyse met het oog op de dosisbelasting van het personeel 7° op dezelfde plaats binnen de afbakening zijn geen andere goederen opgeslagen;8° de risicoanalyse bevat ook de opslag in transit.Specifieke instructies wat te doen in geval van incident of ongeval zijn voor het personeel aanwezig; 9° maatregelen in het kader van de fysieke beveiliging worden genomen;10° de eventuele specifieke voorwaarden opgelegd door de havenkapiteinsdiensten worden eveneens nageleefd.

Art. 7.Onderaanneming (artikel 110 KB vervoer) Organisaties betrokken bij het multimodaal vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7, die een behandeling van gevaarlijke goederen van de klasse 7 toevertrouwen aan een andere organisatie, houden rekening met alle reglementaire bepalingen inzake onderaanneming die niet tot de bevoegdheid van het Agentschap behoren.

Brussel, 13 december 2017.

Directeur-generaal, Jan Bens

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2018-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^