Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 22 januari 2018

Notariaat Bij koninklijk besluit van 27 januari 2017, dat in werking is getreden op 20 januari 2018, is aan de heer Van den Eynde, P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Sint-Joost-ten-Node. Het is hem Bij konin

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018010105
pub.
22/01/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018010105

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij koninklijk besluit van 27 januari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/01/2017 pub. 01/02/2017 numac 2017200544 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 36 en 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van een artikel 14bis in het koninklijk besluit van 11 september 2016 tot wijziging van de type koninklijk besluit prom. 27/01/2017 pub. 06/02/2017 numac 2017010496 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 42 van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen type koninklijk besluit prom. 27/01/2017 pub. 15/02/2017 numac 2017010545 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de adjunct-secretaris-generaal van het secretariaat van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen type koninklijk besluit prom. 27/01/2017 pub. 01/02/2017 numac 2017010463 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot aanwijzing van de politiedienst bedoeld in artikel 89ter van het Wetboek van strafvordering type koninklijk besluit prom. 27/01/2017 pub. 09/02/2017 numac 2017010571 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings, aan sommige ambtenaren bedoeld in artikel XV.2 van het Wetboek van economisch recht type koninklijk besluit prom. 27/01/2017 pub. 18/01/2018 numac 2018030053 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 194ter/1 en 194ter/2 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de modaliteiten en voorwaarden van de erkenningsprocedure van productievennootschappen en de in aanmerking komende tussenpers sluiten, dat in werking is getreden op 20 januari 2018, is aan de heer Van den Eynde, P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Sint-Joost-ten-Node.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 6 september 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/09/2017 pub. 26/09/2017 numac 2017031231 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende regeling van verdovende middelen, psychotrope stoffen type koninklijk besluit prom. 06/09/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017013236 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende aerosols inzake de maximaal toelaatbare druk van aerosols type koninklijk besluit prom. 06/09/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017204203 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de inhaalrust voor de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector (1) sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Boes, Th., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Leuven (grondgebied van het tweede kanton).

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 18 januari 2018, die in werking treden op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden : - is de heer Huylebrouck, Ch., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Brussel (grondgebied van het tweede kanton), benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

De standplaats is gevestigd te Brussel (grondgebied van het tweede kanton); - is Mevr. Hatert, C., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Sint-Joost-ten-Node, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

De standplaats is gevestigd te Sint-Joost-ten-Node; - is de heer Brusselmans, A., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Leuven (grondgebied van het tweede kanton), benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Leuven.

De standplaats is gevestigd te Leuven (grondgebied van het tweede kanton).

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2018-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^