Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 06 april 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Notariaat Bij koninklijk besluit van 6 september 2017, dat in werking treedt op 3 mei 2018, is aan de heer Van Eeckhoudt J., ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Halle. Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018030731
pub.
06/04/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018030731

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij koninklijk besluit van 6 september 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/09/2017 pub. 26/09/2017 numac 2017031231 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende regeling van verdovende middelen, psychotrope stoffen type koninklijk besluit prom. 06/09/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017013236 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende aerosols inzake de maximaal toelaatbare druk van aerosols sluiten, dat in werking treedt op 3 mei 2018, is aan de heer Van Eeckhoudt J., ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Halle.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 10 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/12/2017 pub. 05/01/2018 numac 2017204985 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige type koninklijk besluit prom. 10/12/2017 pub. 19/12/2017 numac 2017204852 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van de we type koninklijk besluit prom. 10/12/2017 pub. 05/01/2018 numac 2017204920 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loonprogrammatie 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 10/12/2017 pub. 05/01/2018 numac 2017204863 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot verlenging van sommige stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag opgenomen i sluiten, dat in werking treedt op 18 april 2018, is aan de heer De Ruyver Y., ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Liedekerke.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 29 maart 2018, die in werking treden op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden: - is de heer De Ruyver Y., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

De standplaats is gevestigd te Liedekerke. - is mevr. Olemans C., master in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.

De standplaats is gevestigd te Brakel.

Bij koninklijk besluit van 29 maart 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 17/04/2018 numac 2018040018 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2017 houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 11/04/2018 numac 2018030737 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale dotatie voor het jaar 2018 om bepaalde initiatieven in politiezones te stimuleren sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke niet mag gebeuren voor 3 mei 2018, is mevr. Collaert M.-M., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

De standplaats is gevestigd te Halle.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).


begin


Publicatie : 2018-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^