Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 24 oktober 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Raad van State. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 9 oktober 2018, wordt de heer Wouter DE COCK, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om tijdens het academiejaar 2018-2019: - een mandaat uit te oefenen van docent aan de Provinciale - een mand

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2018032012
pub.
24/10/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018032012

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Raad van State. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 9 oktober 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/10/2018 pub. 19/10/2018 numac 2018205364 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit tot aanvulling van het koninklijk besluit van 30 november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor de kerninstallaties voor wat betreft de omzetting van de Europese richtlijn 2014/87/Euratom type koninklijk besluit prom. 09/10/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018013813 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitte type koninklijk besluit prom. 09/10/2018 pub. 24/10/2018 numac 2018032018 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 09/10/2018 pub. 16/10/2018 numac 2018014313 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de vergoeding die aan advocaten wordt toegekend in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand en inzake de subsidie voor de kosten type koninklijk besluit prom. 09/10/2018 pub. 16/10/2018 numac 2018014192 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 2016 houdende de elektronische communicatie overeenkomstig artikel 32ter van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 09/10/2018 pub. 17/10/2018 numac 2018014327 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de kennis- en opleidingsvoorwaarden voor de bestraffende beambte ter uitvoering van de wet op de politie van de spoorwegen type koninklijk besluit prom. 09/10/2018 pub. 17/10/2018 numac 2018205333 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, wordt de heer Wouter DE COCK, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om tijdens het academiejaar 2018-2019: - een mandaat uit te oefenen van docent aan de Provinciale Academie voor Urgentiediensten en Lokale Overheden (PAULO) van de provincie Oost-Vlaanderen voor het vak "Besluiten opmaken en correct notuleren" en voor daarbij inhoudelijk aansluitende vormingen in het kader van de door PAULO-Bestuursopleiding aan lokale besturen aangeboden "Vorming aan Huis"; - een mandaat uit te oefenen van docent bij het intern verzelfstandigd agentschap Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT)/LSX (Limburg School for eXcellence) voor het vak "Opstellen van nota en besluit" en voor daarbij inhoudelijk aansluitende vormingen georganiseerd door PLOT/LSX.


begin


Publicatie : 2018-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^