Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 27 maart 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Dienst voor administratieve controle. - Bevordering van een adviseur generaal Bij koninklijk besluit van 21 maart 2018, dat in werking treedt op de eerste dag va(...) Het beroep t

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018201534
pub.
27/03/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018201534

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Dienst voor administratieve controle. - Bevordering van een adviseur generaal (klasse A4) Bij koninklijk besluit van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/03/2018 pub. 06/04/2018 numac 2018011663 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers type koninklijk besluit prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018201565 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189 van de programmawet van 27 december 2006 voor het jaar 2018 type koninklijk besluit prom. 21/03/2018 pub. 08/05/2018 numac 2018201284 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 1966 tot vaststelling van de samenstelling van het Beheerscomité, de organisatie en werkingsregelen van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 21/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011371 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende het reglement van de Lotto, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 21/03/2018 pub. 27/03/2018 numac 2018030656 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de regels voor de overdracht van de personeelsleden van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag aan het Waalse Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommis type koninklijk besluit prom. 21/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011501 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de benoeming van Adviseurs in Economische Diplomatie type koninklijk besluit prom. 21/03/2018 pub. 04/04/2018 numac 2018201242 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren gelegen op het grondgebied van Seraing, en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waa sluiten, dat in werking treedt op de eerste dag van de maand volgend op de datum van ondertekening ervan, wordt Mevrouw JETZEN Martine bevorderd door verhoging in klasse (A4) met de titel van adviseur generaal bij de Dienst voor administratieve controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 BRUSSEL) te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2018-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^