Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 27 maart 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 21 maart 2018, wordt met ingang van 1 april 2018, aan de heer Michel SERET, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van adviseur arts De heer Mi

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018201564
pub.
27/03/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018201564

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/03/2018 pub. 08/05/2018 numac 2018201284 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 1966 tot vaststelling van de samenstelling van het Beheerscomité, de organisatie en werkingsregelen van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018201572 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Commissie Kunstenaars sluiten, wordt met ingang van 1 april 2018, aan de heer Michel SERET, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van adviseur arts-inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

De heer Michel SERET wordt ertoe gemachtigd zijn pensioenaanspraken te laten gelden in het raam van de wet van 28 april 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende het pensioen van de personeelsleden van sommige instellingen van openbaar nut en van hun rechthebbenden.

Het is hem vergund de eretitel van zijn ambt te voeren.


begin


Publicatie : 2018-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^