Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 18 september 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 6 september 2018, wordt met ingang van 1 juli 2018, aan mevrouw Danielle BERNARD, eervol ontslag verleend uit haar ambt van generaal a Mevrouw

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018204709
pub.
18/09/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018204709

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 6 september 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/09/2018 pub. 19/09/2018 numac 2018013378 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2013 tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel type koninklijk besluit prom. 06/09/2018 pub. 26/09/2018 numac 2018204737 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing van diverse wettelijke en reglementaire bepalingen ter uitvoering van artikel 16 van de wet van 16 augustus 2016 met betrekking tot de fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen en het Fonds voor de beroepsziekten type koninklijk besluit prom. 06/09/2018 pub. 17/09/2018 numac 2018013069 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 april 2018 tot bepaling van de voorwaarden waaronder de archieven van de opgeheven vredegerechten worden toevertrouwd aan andere vredegerechten sluiten, wordt met ingang van 1 juli 2018, aan mevrouw Danielle BERNARD, eervol ontslag verleend uit haar ambt van generaal adviseur geneesheer-inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Mevrouw Danielle BERNARD wordt ertoe gemachtigd haar pensioenaanspraken te laten gelden in het raam van de wet van 28 april 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende het pensioen van de personeelsleden van sommige instellingen van openbaar nut en van hun rechthebbenden.

Het is haar vergund de eretitel van haar ambt te voeren.


begin


Publicatie : 2018-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^