Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 21 december 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Notariaat Bij koninklijk besluit van 29 maart 2018, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van haar opvolger, is aan mevr. Boone C., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van notaris ter standplaats Turnhout. Het is h Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018206385
pub.
21/12/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018206385

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij koninklijk besluit van 29 maart 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 17/04/2018 numac 2018040018 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2017 houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 04/04/2018 numac 2018011498 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 51, § 2, van de wet van 25 december 2017 tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen en houdende wijziging van diverse koninklijke besluiten naar aanleiding type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 17/04/2018 numac 2018040017 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslagen en benoeming van leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 27/06/2018 numac 2018012721 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van de dotatie aan de NV A.S.T.R.I.D. voor het onderhoud van noodoproepcentra van het CAD overlegplatform 112 voor het begrotingsjaar 2018 type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018011590 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk "Win for Life 1 euro", "Win for Li type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201780 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 18bis, §§ 2 en 3, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 27/04/2018 numac 2018011753 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een financiële tegemoetkoming aan bepaalde openbare centra voor maatschappelijk welzijn als gevolg van de hervorming van de maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van haar opvolger, is aan mevr. Boone C., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van notaris ter standplaats Turnhout.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 28 november 2018, die in werking treden op de datum van de eedaflegging welke dienen te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden : - is de heer Rosart F., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Turnhout, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

De standplaats is gevestigd te Turnhout. - is de heer Legrand C., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

De standplaats is gevestigd te Brussel (grondgebied van het tweede kanton). - is de heer Xhauflaire G., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement te Luik.

De standplaats is gevestigd te Luik (grondgebied van het vierde kanton).

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).


begin


Publicatie : 2018-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^