Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 23 augustus 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Notariaat Bij koninklijk besluit van 17 mei 2018, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van haar opvolger, is aan mevr. Strivay Ch., ontslag verleend uit haar ambt van notaris ter standplaats Seraing. Het is haar vergund de ti Bij konin

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019014080
pub.
23/08/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019014080

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij koninklijk besluit van 17 mei 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 14/06/2018 numac 2018012569 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 29/05/2018 numac 2018012235 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 6 van de wet van 5 december 2017 houdende diverse financiële bepalingen type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 30/05/2018 numac 2018202427 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werkli sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van haar opvolger, is aan mevr. Strivay Ch., ontslag verleend uit haar ambt van notaris ter standplaats Seraing.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 18 september 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/09/2018 pub. 26/09/2018 numac 2018013791 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 maart 1998 tot inrichting van de Commissie voor de overheidsopdrachten wat betreft de samenstelling van die commissie en de duur van het mandaat van de leden ervan type koninklijk besluit prom. 18/09/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018040723 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2018 aan WWF-Belgium voor het beheer en de ontwikkeling van het EU-TWIX project type koninklijk besluit prom. 18/09/2018 pub. 17/01/2019 numac 2019010242 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2018 aan de UNEP Chemicals van de Organisatie van de Verenigde Naties, in het kader van de financiering van de activiteiten betreffende de Str type koninklijk besluit prom. 18/09/2018 pub. 24/10/2018 numac 2018014397 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de nadere regels voor de gegevensvergaring, de monitoring en de evaluatie van de federale acties in het kader van de rapporteringsverplichtingen opgelegd door Verordening nr. 517/2014 en Verordening (EU) nr. 525/2013 sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer de Sagher T., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Evergem.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 30 januari 2019, die in werking treden op de datum van de eedaflegging van hun opvolger : - is aan mevr. Verelst A., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van notaris ter standplaats Grimbergen.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren. - is aan de heer Bael J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Gent (grondgebied van het eerste kanton).

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is aan de heer Ledent R., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Malmedy.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 3 februari 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/02/2019 pub. 08/02/2019 numac 2019010674 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothek type koninklijk besluit prom. 03/02/2019 pub. 15/02/2019 numac 2019010818 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de modellen van uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand type koninklijk besluit prom. 03/02/2019 pub. 20/02/2019 numac 2019200139 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid ressorteren, de maximumduur van sommige regelingen van gedeeltelijke arbeid wordt vastgesteld (1) type koninklijk besluit prom. 03/02/2019 pub. 28/02/2019 numac 2019040502 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, h), § 1, II, 1°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskund type koninklijk besluit prom. 03/02/2019 pub. 14/02/2019 numac 2019010896 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 41, § 2, en 134, § 2, van de wet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden type koninklijk besluit prom. 03/02/2019 pub. 12/02/2019 numac 2019010832 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 25 december 2016 betreffende de verwerking van passagiersgegevens, houdende de verplichtingen opgelegd aan de HST-vervoerders en de HST-ticketverdelers type koninklijk besluit prom. 03/02/2019 pub. 12/02/2019 numac 2019010833 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 25 december 2016 betreffende de verwerking van passagiersgegevens, houdende de verplichtingen opgelegd aan de busvervoerders sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer De Ruydts E., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Vorst.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 29 juli 2019, die in werking treden op de datum van de eedaflegging, welke dienen te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden : - is de heer De Ruydts Q., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Vorst, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

De standplaats is gevestigd te Vorst. - is mevr. Boes B., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Grimbergen, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

De standplaats is gevestigd te Grimbergen. - is mevr. De Paepe A., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Gent (grondgebied van het eerste kanton), benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.

De standplaats is gevestigd te Gent (grondgebied van het eerste kanton). - is mevr. Spelte K., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Evergem, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.

De standplaats is gevestigd te Evergem. - is de heer Nollet P.-X., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Seraing, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Luik.

De standplaats is gevestigd te Seraing. - is de heer Crespin O., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Luik.

Hij oefent zijn ambt ook uit in de gebiedsomschrijvingen van het gerechtelijk arrondissement Eupen.

De standplaats is gevestigd te Malmedy.

Bij ministerieel besluit van 13 augustus 2019, dat in werking treedt op 1 september 2019: - is, op gezamenlijk verzoek van mevr. Van Haeren Ch., en van de heer Van Durme Ph., geassocieerde notarissen ter standplaats Turnhout, een einde gesteld aan de notarisassociatie « Van Haeren & Van Durme » ter standplaats Turnhout. - is het verzoek tot associatie van mevr. Van Haeren Ch., en de heer Van Durme Ph., geassocieerde notarissen ter standplaats Turnhout, en mevr. Szabó A.-M., notaris ter standplaats Turnhout, om de associatie « pact notarissen », ter standplaats Turnhout te vormen, goedgekeurd. - Blijft de heer Van Durme Ph., aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Turnhout.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).


begin


Publicatie : 2019-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^