Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 10 september 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Raad van State. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 12 juli 2019, wordt Mevrouw Bernadette VIGNERON, Griffier bij de Raad van State, in ruste gesteld op 1 november 2019. Ze wordt gemachtigd de titel van haar ambt eershalve te voeren

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2019014259
pub.
10/09/2019
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019014259

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Raad van State. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 12 juli 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 19/08/2019 numac 2019041680 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 mei 2006 betreffende de plaatsen van secretaris-generaal, van secretaris en van adjunct-secretaris bij het Executief van de Moslims van België, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 18/07/2019 numac 2019041284 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 7 april 2019 tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid, en van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging e type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 05/08/2019 numac 2019041719 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 2010 betreffende de bestrijding van het aardappelcysteaaltje en tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1987 betreffende de bestrijding van voor planten en voor plant type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 30/07/2019 numac 2019041662 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2019 type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019013858 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV bestemd voor de financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in 2019 type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019041514 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot herziening van bepaalde leeftijdsgrenzen voor de externe en interne werving van militairen type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 26/07/2019 numac 2019041519 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van diverse reglementaire bepalingen betreffende uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten sluiten, wordt Mevrouw Bernadette VIGNERON, Griffier bij de Raad van State, in ruste gesteld op 1 november 2019.

Ze wordt gemachtigd de titel van haar ambt eershalve te voeren en haar aanspraken op een rustpensioen te laten gelden.


begin


Publicatie : 2019-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^