Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 20 februari 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Stafdienst Personeel en Organisatie Planning en Selectie Betreft: Lancering bevorderingsprocedures in de klasse A3 I. ONDERWERP In toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Ri - 1 betrekking v

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2020020280
pub.
20/02/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020020280

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Stafdienst Personeel en Organisatie Planning en Selectie Betreft: Lancering bevorderingsprocedures in de klasse A3 I. ONDERWERP In toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel worden de volgende betrekkingen vacant verklaard via bevordering naar de hogere klasse: - 1 betrekking van Adviseur in de klasse A3 -Coördinator Support Core Business - Algemene directie Dienst Vreemdelingenzaken - 1 betrekking van Adviseur in de klasse A3 -Coördinator Medisch verblijf - Algemene directie Dienst Vreemdelingenzaken - 1 betrekking van Adviseur in de klasse A3 -Coördinator Humanitair verblijf - Algemene directie Dienst Vreemdelingenzaken - 1 betrekking van Adviseur in de klasse A3 -Coördinator Opsporingen - Algemene directie Dienst Vreemdelingenzaken - 1 betrekking van Adviseur in de klasse A3 -Coördinator Statistieken - Algemene directie Dienst Vreemdelingenzaken - 1 betrekking van Adviseur in de klasse A3 -Coördinator - Onderscheppingen, opvolging bevel grondgebied te verlaten, ondersteuning op het terrein - Algemene directie Dienst Vreemdelingenzaken - 1 betrekking van Adviseur in de klasse A3 -Coördinator Project RECAMAS - Algemene directie Dienst Vreemdelingenzaken - 1 betrekking van Adviseur in de klasse A3 -Coördinator Migratieboek - Algemene directie Dienst Vreemdelingenzaken - 1 betrekking van Adviseur in de klasse A3 -Coördinator Dienst Opgeslotenen en Identificatie Opgeslotenen - Algemene directie Dienst Vreemdelingenzaken - 1 betrekking van Adviseur in de klasse A3 -Coördinator Program Management Office - Algemene directie Dienst Vreemdelingenzaken - 1 betrekking van Adviseur in de klasse A3 - Adviseur - ICT - Projectmanager Evibel NG - Algemene directie Dienst Vreemdelingenzaken - 1 betrekking van Adviseur in de klasse A3 -Diensthoofd van het departement CVE - Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging - 1 betrekking van Adviseur in de klasse A3 -Preventieadviseur - Coördinator psychosociale aspecten - Interne Ondersteuningsdienst - 1 betrekking van Adviseur in de klasse A3 -Griffieverantwoordelijke - Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 1 betrekking van Adviseur in de klasse A3 -Coördinator - Kamers - Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 1 betrekking van Adviseur in de klasse A3 -Adviseur Personeel en Organisatie - Stafdienst ICT - 1 betrekking van Adviseur in de klasse A3 -Adviseur Architectuur netwerken - Stafdienst ICT - 1 betrekking van Adviseur in de klasse A3 -Coördinator Loopbaancentrum - Stafdienst Personeel en Organisatie - 1 betrekking van Adviseur in de klasse A3 - Adviseur vertaling - Centrale dienst voor Duitse vertaling - Stafdienst Personeel en Organisatie - 1 betrekking van Adviseur in de klasse A3 -Adviseur Federale opdrachten - Federale Diensten van de Gouverneur van Oost-Vlaanderen - 1 betrekking van Adviseur in de klasse A3 - Protocol - Paleis - Algemene Directie Civiele Veiligheid - 1 betrekking van Adviseur in de klasse A3 -Secretaris van het Directiecomité - Cel Strategische ondersteuning van de Voorzitter - 1 betrekking van Adviseur in de klasse A3 - Adviseur federale opdrachten - Diensten van de Vice-gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad II. WETTELIJK KADER De toekenning van deze betrekkingen wordt geregeld door: - het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel; - het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het Rijkspersoneel; - de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.

III. BENOEMINGSVOORWAARDEN De betrekkingen in de klasse A3 zijn toegankelijk voor de statutaire personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken die op 20 februari 2020: - ofwel ten minste 4 jaar klasseanciënniteit in A2 hebben. - ofwel ten minste 6 jaar klasseanciënniteit in A1 hebben. - ofwel ten minste 6 jaar klasseanciënniteit in de klassen A1 en A2 samen hebben.

IV. SOLLICITATIEPROCEDURE 1. Hoe voor een betrekking solliciteren ? Uw kandidatuur moet volgende documenten bevatten: - Een motivatiebrief of e-mail - Het ingevulde standaardformulier dat u kan vinden op het intranet of extranet (rubriek bevorderingen) of kan aangevraagd worden via het e-mailadres promo@ibz.fgov.be.

De vacant verklaarde betrekkingen worden in twee rollen ingedeeld: expert of leidinggevende. Let erop dat u het formulier juist invult in functie van de rol van de betrekking waarvoor u zich kandidaat stelt.

U kan uw kandidatuur indienen tot en met 20 maart 2020. Laattijdige kandidaturen zullen worden geweigerd.

U bezorgt uw kandidatuur bij voorkeur per e-mail aan promo@ibz.fgov.be. Indien u uw kandidatuur liever per post bezorgt, kan dit op het adres: Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Stafdienst P&O - Planning en Selectie, Leuvenseweg 1 te 1000 Brussel.

De dienst Planning & Selectie zal u zo snel mogelijk een ontvangstmelding van uw kandidatuur bezorgen. Indien u na enkele weken vaststelt niets te hebben ontvangen, gelieve dan contact op te nemen met de Dienst Planning en Selectie via promo@ibz.fgov.be 2. Functiebeschrijvingen Teneinde de kandidaten in staat te stellen hun aanspraken beter te doen gelden, hebben zij op volgende manier toegang tot de functiebeschrijvingen: - op het intranet of extranet via volgende link: thema's -> loopbaan -> bevorderingen. - indien u geen toegang hebt tot het intranet, kan u steeds een uitgeprinte versie bekomen bij uw P&O-correspondent.

Indien het onmogelijk is de functiebeschrijvingen op één van de bovenstaande manieren te verkrijgen, kan u contact opnemen met promo@ibz.fgov.be. 3. Welke verschillende fasen volgen er na de sollicitatie? Fase 1 - Onderzoek van de ontvankelijkheid van de sollicitatie. Tijdens deze fase onderzoekt de Dienst Planning & Selectie de ontvankelijkheid van de kandidatuur.

Indien de kandidatuur na afloop van dit onderzoek niet ontvankelijk blijkt te zijn, wordt ze verworpen. De kandidaat ontvangt hiervan een e-mail of brief waarin de redenen van de verwerping worden meegedeeld.

Fase 2 - Evaluatie van de technische en generieke competenties.

De kandidaturen zullen geëvalueerd worden op basis van de op het standaardformulier vermelde informatie.

De kandidaten voor een A3 functie worden v~~r de behandeling van hun kandidatuur uitgenodigd voor een interview. Zowel het interview als het schriftelijke evaluatieformulier zullen gebruikt worden om vast te stellen of de kandidaten de gevraagde competenties uit het functieprofiel bezitten.

Tot slot zal het Directiecomité de kandidatuur analyseren en de eventuele laurea(a)t(en) aanwijzen.

Fase 3 - Resultaten van de evaluatie van de technische en generieke competenties - Beslissing omtrent het vervolg van de procedure.

De kandida(a)t(en) wordt (worden) vervolgens per dienstnota geïnformeerd over het standpunt ingenomen door het Directiecomité alsook over de beroepsmogelijkheden.

Fase 4 - Indien er geen beroep wordt ingediend of als er geen beroepsmogelijkheden meer overblijven, zal het voorstel voorgelegd worden aan de Minister.

De Voorzitter van het Directiecomité a.i., Fr. ROOSEMONT


begin


Publicatie : 2020-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^