Lijst van 19 juni 2017
gepubliceerd op 28 juni 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 februari 2006 tot bepaling van de lijst van de normatieve documenten die de werking van BELAC bepalen en de lijst van de normatieve documenten die de accreditatiecriteria bepalen voor

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2017012793
pub.
28/06/2017
prom.
19/06/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017012793

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


19 JUNI 2017. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 februari 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/02/2006 pub. 21/02/2006 numac 2006003142 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 16/02/2006 pub. 06/03/2006 numac 2006007073 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2004 tot uitvoering van artikel 50 van het koninklijk besluit van 18 maart 2003 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van type ministerieel besluit prom. 16/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006011101 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Directieraad van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen sluiten tot bepaling van de lijst van de normatieve documenten die de werking van BELAC bepalen en de lijst van de normatieve documenten die de accreditatiecriteria bepalen voor de instellingen voor de conformiteitsbeoordeling


De Minister van Economie, Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel VIII.30, § 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/01/2006 pub. 03/02/2006 numac 2006011052 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot oprichting van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling sluiten tot oprichting van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling, artikel 3, § 1, tweede lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 februari 2014;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 februari 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/02/2006 pub. 21/02/2006 numac 2006003142 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 16/02/2006 pub. 06/03/2006 numac 2006007073 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2004 tot uitvoering van artikel 50 van het koninklijk besluit van 18 maart 2003 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van type ministerieel besluit prom. 16/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006011101 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Directieraad van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen sluiten tot bepaling van de lijst van de normatieve documenten die de werking van BELAC bepalen en de lijst van de normatieve documenten die de accreditatiecriteria bepalen voor de instellingen voor de conformiteitsbeoordeling;

Gelet op het advies van de Nationale Raad voor Accreditatie, gegeven op 24 oktober 2016;

Gelet op advies 61.311/1 van de Raad van State, gegeven op 3 mei 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit : Enig artikel. Artikel 2 van het ministerieel besluit van 16 februari 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/02/2006 pub. 21/02/2006 numac 2006003142 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 16/02/2006 pub. 06/03/2006 numac 2006007073 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2004 tot uitvoering van artikel 50 van het koninklijk besluit van 18 maart 2003 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van type ministerieel besluit prom. 16/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006011101 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Directieraad van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen sluiten tot bepaling van de lijst van de normatieve documenten die de werking van BELAC bepalen en de lijst van de normatieve documenten die de accreditatiecriteria bepalen voor de instellingen voor de conformiteitsbeoordeling, vervangen bij het ministerieel besluit van 14 oktober 2015, wordt vervangen als volgt : "

Art. 2.De lijst van de normatieve documenten die de accreditatiecriteria bepalen voor de instellingen voor de conformiteitsbeoordeling is als volgt : 1° EN ISO/IEC 17025:2005 : Algemene eisen voor de competentie van beproevings- en kalibratielaboratoria;2° EN ISO 15189:2012 : Medische laboratoria - Bijzondere eisen voor kwaliteit en competentie;3° EN ISO 22870:2006 : Point-of-care testen (POCT) - Eisen voor kwaliteit en competentie;4° EN ISO 15195:2003 : Laboratoriumgeneeskunde - Eisen voor laboratoria die referentiemetingen uitvoeren;5° EN ISO/IEC 17020:2012 : Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor het functioneren van verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren;6° EN ISO/IEC 17024:2012 : Conformiteitsbeoordeling - Algemene eisen voor instellingen die persoonscertificatie uitvoeren;7° EN ISO/IEC 17021:2011 : Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen uitvoeren - tot 14 juni 2017;8° EN ISO/IEC 17021-1:2015 Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen uitvoeren - Deel 1 : Vereisten;9° ISO/TS 22003:2013 : Voedselveiligheidmanagementsystemen - Eisen voor organisaties die audits en certificatie aanbieden van voedselveiligheidmanagementsystemen;10° ISO/IEC 27006:2011 : Informatietechnologie - Beveiligingstechnieken - Eisen voor organisaties die managementsystemen voor informatiebeveiliging auditen en certificeren;11° Verordening (EG) Nr.1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS); 12° EN ISO 14065:2013 : Broeikasgassen - Eisen aan instellingen die broeikasgasvalidaties of -verificaties uitvoeren ten behoeve van gebruik bij accreditatie of andere vormen van erkenning;13° EN ISO/IEC 17065:2012 : Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor certificatie-instellingen die producten, processen en diensten certificeren;14° ISO Gids 34:2009 : Algemene eisen voor de competentie voor vervaardiging van referentiemateriaal;15° EN ISO/IEC 17043:2010 : Conformiteitsbeoordeling - Algemene eisen voor ringtesten;16° ISO/IEC TS 17021-2:2012 : Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen uitvoeren - Deel 2 : Competentie-eisen voor beoordeling en certificatie van milieumanagementsystemen;17° ISO/IEC TS 17021-3:2013 : Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen uitvoeren - Deel 3 : Competentie-eisen voor beoordeling en certificatie van kwaliteitsmanagementsystemen;18° ISO/IEC TS 17021-5:2014 : Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen uitvoeren - Deel 5 : Competentie-eisen voor audit en certificatie van beheerssystemen van vermogens;19° ETSI EN 319403:2015 : Elektronische handtekening en infrastructuur - Conformiteitsbeoordeling van leveranciers van vertrouwensdiensten - Eisen voor conformiteitbeoordelende instellingen die leveranciers van vertrouwensdiensten beoordelen; 20° ISO 50003:2014 : Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen voor energie uitvoeren.".

Brussel, 19 juni 2017.

K. PEETERS


begin


Publicatie : 2017-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^