Lijst
gepubliceerd op 08 juli 2009

Lijst van de in België geregistreerde bijkantoren van beleggingsondernemingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren Gelet op de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op d Gelet

bron
commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen
numac
2009003203
pub.
08/07/2009
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN


Lijst van de in België geregistreerde bijkantoren van beleggingsondernemingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren Gelet op de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, inzonderheid op artikel 110;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 1995 betreffende de buitenlandse beleggingsondernemingen, inzonderheid op artikel 3, lid 3;

Na herziening van de op 31 december 2007 vastgestelde en in het Belgisch Staatsblad van 24 juni 2008 bekendgemaakte lijst van de in België geregistreerde bijkantoren van beleggingsondernemingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren, Besluit : De lijst van de in België geregistreerde bijkantoren van beleggingsondernemingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren, wordt op 31 december 2008 als volgt vastgelegd : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Brussel, 15 mei 2009.

De Voorzitter, J.-P. SERVAIS De lijst wordt regelmatig bijgewerkt en is beschikbaar op onze website www.cbfa.be. (*) Beleggingsdiensten en -activiteiten, als bedoeld in artikel 46, 1°, van de wet van 6 april 1995 : •1. het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumenten, met inbegrip van het met elkaar in contact brengen van twee of meer beleggers waardoor tussen deze beleggers een verrichting tot stand kan komen; • 2. het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten; • 3. het handelen voor eigen rekening; • 4. vermogensbeheer; • 5. beleggingsadvies; • 6. het overnemen van financiële instrumenten en/of plaatsen van financiële instrumenten met plaatsingsgarantie; • 7. het plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie; • 8. het uitbaten van multilaterale handelsfaciliteiten; (**) Nevendiensten, als bedoeld in artikel 46, 2°, van de wet van 6 april 1995 : • 1. bewaring en beheer van financiële instrumenten voor rekening van cliënten, met inbegrip van bewaarneming en daarmee samenhangende diensten zoals contanten/ of zekerhedenbeheer; • 2. het verstrekken van kredieten of leningen aan een belegger om deze in staat te stellen een transactie in één of meer financiële instrumenten te verrichten, bij welke transactie de onderneming die het krediet of de lening verstrekt, betrokken is; • 3. advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenheden, alsmede advisering en dienstverrichting op het gebied van fusies en overnames van ondernemingen; • 4. valutawisseldiensten voor zover deze samenhangen met het verrichten van beleggingsdiensten; • 5. onderzoek op beleggingsgebied en financiële analyse of andere vormen van algemene aanbevelingen in verband met transacties in financiële instrumenten; • 6. diensten in verband met het overnemen van financiële instrumenten; • 7. de hierboven bedoelde beleggingsdiensten en -activiteiten alsmede nevendiensten die verband houden met de onderliggende waarde van de derivaten, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, 1°, e), f), g) en j) van de wet van 2 augustus 2002, wanneer verstrekt in samenhang met de verstrekking van beleggings- en nevendiensten.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^