Lijst
gepubliceerd op 12 oktober 2018
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Oproep tot kandidaatstelling met het oog op het opstellen van een lijst van niet-permanente leden vertalers, tolken en vertalers-tolken, voor de Franstalige kamer van de aanvaardingscommissie bevoegd voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolk Wet

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018014048
pub.
12/10/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018014048

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Oproep tot kandidaatstelling met het oog op het opstellen van een lijst van niet-permanente leden vertalers, tolken en vertalers-tolken, voor de Franstalige kamer van de aanvaardingscommissie bevoegd voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken Wettelijke grondslag voor de benoeming : Koninklijk besluit van 23 september 2018 tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de aanvaardingscommissie bevoegd voor de gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken, ter uitvoering van artikel 991ter, laatste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, van artikel 20 van de wet van 10 april 2014 tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken en van de wet van 19 april 2017 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 10 april 2014 tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register van beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken.

Context : Krachtens de wet gebeurt de opname in het nationaal register en de verlenging ervan na advies van een aanvaardingscommissie.

De commissie komt ook tussen bij het opleggen van sancties.

Daarenboven is zij belast met het toezicht op de permanente kwaliteitsbewaking door de Federale Overheidsdienst Justitie op de aanstellingen van de beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken en op de kwaliteit van de hun toevertrouwde opdrachten.

Op grond van de artikelen 4 en 5 van het koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de aanvaardingscommissie : - is de aanvaardingscommissie samengesteld uit twee kamers, een Nederlandstalige en een Franstalige. De Franstalige kamer is ook bevoegd voor de behandeling van de dossiers in het Duits; - bestaat elke kamer uit vijf leden: vier permanente leden en een niet-permanent lid.

De niet-permanente leden worden door de voorzitter van de betrokken kamer aangeduid uit een lijst samengesteld uit personen die gekozen zijn omwille van hun grondige kennis van het vertalen of het tolken.

Er wordt een lijst opgesteld voor iedere taalrol. De lijst wordt jaarlijks herzien.

Functie : De commissie informatie verschaffen over de beroepskennis en -technieken nodig voor de uitoefening van de functie van beëdigd vertaler en/of tolk, evenals over de deontologische regels die gelden in het kader van hun rol en functie.

Taken : Het niet-permanente lid neemt op uitnodiging van de voorzitter deel aan de zittingen van de Franstalige kamer. Hij neemt deel aan de besprekingen en de stemming in het kader van het dossier of de dossiers waarvoor hij werd uitgenodigd om te zetelen.

Hij werkt mee aan de opmaak van de adviezen van de commissie die aan de Minister van Justitie worden bezorgd om te beslissen over : - de aanvragen tot opname en tot verlenging - de schorsingen en de voorlopige en definitieve schrappingen van beëdigd vertalers, tolken en/of vertalers-tolken uit het register - de evaluaties van de juridische opleiding (koninklijk besluit betreffende de juridische opleiding, artikel 10, § 2) Hij werkt mee aan het permanente toezicht op de aanstellingen en op de kwaliteit van de uitvoering van de opdracht.

Hij werkt mee aan het toezicht op de inachtneming van de deontologische code van de vertalers en tolken.

Deelnemingsvoorwaarden : - u kan een grondige kennis van het vertalen en/of het tolken aantonen in een van de taalfamilies in de hierna vermelde lijst - u beheerst het Frans - u voldoet aan de voorwaarden van artikel 21, 4°, van de wet van 10 april 2014 Lijst gevraagde taalfamilies : 1. Indo-Europese taalfamilie : 1.1. Indo-Iraanse talen (Afghaans, Koerdisch, Hindi, Romani, enz.) 1.2. Grieks 1.3. Romaanse talen (Italiaans, Frans, Spaans, Catalaans, Portugees, Roemeens, enz.) 1.4. Germaanse talen (Engels, Duits, Nederlands, Deens, Zweeds, Noors, enz.) 1.5. Baltische talen (Litouws, Lets) 1.6. Slavische talen (Russisch, Oekraïens, Pools, Bulgaars, enz.) 1.7. Albanees 2. Sino-Tibetaanse taalfamilie : 2.1. Chinese talen (Mandarijn, Min, Kantonees, enz.) 2.2. Tibeto-Birmaanse talen (Tibetaanse talen, Sherpatalen, Birmaans, enz.) 3. Hamito-semitische taalfamilie : 3.1. Hamitische talen (Koptisch, enz.) 3.2. Semitische talen (klassiek Arabisch en de dialectvarianten ervan, Hebreeuw, enz.) 3.3. Berbertalen (Kabylisch, enz.) 4. Japanse taalfamilie (Japans en de dialectvarianten ervan) 5.Altaïsche taalfamilie (Turks, Mongools, enz.) 6. Koreaanse taalfamilie (Koreaans) 7.Oeraalse taalfamilie (Hongaars, Fins, Estisch, enz.) Competenties : Kennis van de professionele handelwijzen op het gebied van vertalen en/of tolken (technieken, methoden, deontologie, enz.) Pluspunten : - Publicaties in verband met uw competentiedomein - Docent zijn aan een vakgroep vertalen/tolken - Presentaties in verband met de activiteit van beëdigd vertaler/tolk hebben gegeven - Opleidingen in verband met de activiteit van beëdigd vertaler/tolk hebben georganiseerd/gegeven - Voldoen aan de voorwaarden inzake de juridische opleiding of een vrijstelling hebben gekregen - Kennis hebben van de regelgeving betreffende het nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken en de deontologische verplichtingen - Duits spreken Kandidatuur : Uw kandidatuur moet binnen 30 dagen volgend op deze bekendmaking in het Belgisch Staatsblad per brief ter attentie van de minister van Justitie worden ingediend op het volgende adres : FOD Justitie Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie Dienst Nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken Waterloolaan 80, 6de verdiep 1000 Brussel Bij uw kandidatuur moet u een gedetailleerd CV voegen met de taalfamilie(s) waarvoor u zich kandidaat stelt, al uw titels, competenties en pluspunten in relatie met de functie en de elementen op basis waarvan uw motivatie voor de functie kan worden beoordeeld.

De Minister van Justitie neemt de uiteindelijke beslissing wat de keuze van de kandidaten betreft.

Meer inlichtingen kunnen worden verkregen bij Fabrice Gason per e-mail fabrice.gason@just.fgov.be


begin


Publicatie : 2018-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^