Mededeling Van De Nationale Bank
gepubliceerd op 05 december 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De Luxemburgse prudentiële Over

bron
nationale bank van belgie
numac
2019042563
pub.
05/12/2019
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019042563

NATIONALE BANK VAN BELGIE


Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De Luxemburgse prudentiële toezichthouder heeft de verzekeringsonderneming naar Luxemburgs recht Euresa Life SA toegestaan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit levensverzekeringsovereenkomsten in de takken 21, 23 en 26 over te dragen aan de verzekeringsonderneming naar Luxemburgs recht Afi Esca Luxembourg SA in het kader van een fusie door absorptie. Deze overdracht, goedgekeurd bij Luxemburgs ministerieel besluit van 28 oktober 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/10/2019 pub. 31/10/2019 numac 2019041956 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I bij het koninklijk besluit van 4 september 2012 betreffende het federaal reductieprogramma van pesticiden, met inbegrip van hun gebruik in het kader van duurzame ontwikkeling type ministerieel besluit prom. 28/10/2019 pub. 08/11/2019 numac 2019042185 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten voor Belgen, de elektronische ident type ministerieel besluit prom. 28/10/2019 pub. 20/11/2019 numac 2019042326 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van FIX VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 28/10/2019 pub. 02/12/2019 numac 2019042585 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de organisatie van bijkomende halve dagen verplichte opleiding wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 28/10/2019 pub. 20/11/2019 numac 2019042327 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van ART2WORK VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 28/10/2019 pub. 19/11/2019 numac 2019204729 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Ministerieel besluit houdende aanduiding van een erelid van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type ministerieel besluit prom. 28/10/2019 pub. 19/11/2019 numac 2019204730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Ministerieel besluit houdende aanstelling van een lid van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle sluiten, ging in op 6 november 2019.

Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verzekeringen sluiten betreffende de verzekeringen maakt voorliggende publicatie deze overdracht, wat betreft risico's of verbintenissen gelegen in België, tegenstelbaar aan de verzekeringnemers, de verzekerden, de begunstigden en alle derden die belang hebben bij de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst.

Brussel, 14 november 2019.

De Gouverneur, P. WUNSCH


begin


Publicatie : 2019-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^