Ministerieel Besluit van 01 april 1997
gepubliceerd op 11 juli 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit nr. 47 houdende erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet

bron
ministerie van economische zaken
numac
1997011137
pub.
11/07/1997
prom.
01/04/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

1 APRIL 1997. Ministerieel besluit nr. 47 houdende erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, gewijzigd bij de wet van 6 juli 1992, inzonderheid op de artikelen 74, 75, en 78;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 februari 1992 tot bepaling van het bedrag van het in hoofde van de kredietgever vereiste nettoactief bedoeld in artikel 75, 3, 1°, van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 1992 betreffende de aanvragen om erkenning en inschrijving bedoeld bij de artikelen 74 en 77 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 24 augustus 1992 en 25 februari 1996, Besluit

Artikel 1.Volgende met name hierna aangeduide persoon wordt erkend onder het nummer voor zijn naam met het oog op het aanbieden of het toezeggen van leningen op afbetaling, overeenkomstig artikel 1, 11°, van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet en van verkopen op afbetaling die het voorwerp uitmaken van een onmiddellijke overdracht of indeplaatsstelling, overeenkomstig de artikelen 1, 9° en 74, tweede lid, van dezelfde wet : 106878 Modular Finance N.V. Steenweg op Zellik, 30 1082 Brussel.

Art. 2.De erkenning van de volgende personen wordt ingetrokken daar zij geen aktiviteiten meer uitoefenen bedoeld in artikel 74 van dezelfde wet : 781 Leen en Depositokas N.V. Cartonstraat, 8-10 8900 Ieper 114757 Royale Belge Finance S.A. Boulevard d'Avroy, 37 4000 Liège

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 april 1997.

Brussel, 1 april 1997.

E. DI RUPO

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^