Ministerieel Besluit van 01 april 1999
gepubliceerd op 09 april 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot goedkeuring van het besluit van het Comité van het Rentenfonds van 15 maart 1999 tot wijziging van het besluit van het Comité van het Rentenfonds van 27 december 1995 tot vaststelling van het marktreglement van de secundaire bui

bron
ministerie van financien
numac
1999003161
pub.
09/04/1999
prom.
01/04/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

1 APRIL 1999. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van het besluit van het Comité van het Rentenfonds van 15 maart 1999 tot wijziging van het besluit van het Comité van het Rentenfonds van 27 december 1995 tot vaststelling van het marktreglement van de secundaire buiten-beursmarkt van de lineaire obligaties, de gesplitste effecten en de schatkistcertificaten


De Minister van Financiën, Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 1995 betreffende de organisatie van de secundaire buiten-beursmarkt van de lineaire obligaties, de gesplitste effecten en de schatkistcertificaten, gewijzigd door het koninklijk besluit van 14 september 1997, inzonderheid op artikel 4, Besluit :

Artikel 1.Het bij dit besluit gevoegd besluit van het Comité van het Rentenfonds van 15 maart 1999 tot wijziging van het besluit van het Comité van het Rentenfonds van 27 december 1995 tot vaststelling van het marktreglement van de secundaire buiten-beursmarkt van de lineaire obligaties, de gesplitste effecten en de schatkistcertificaten wordt goedgekeurd.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking met ingang van 31 maart 1999.

Brussel, 1 april 1999.

J.-J. VISEUR

Bijlage bij het ministerieel besluit van 1 april 1999 Besluit van het Comité van het Rentenfonds tot wijziging van het marktreglement van de secundaire buiten-beursmarkt van de lineaire obligaties, de gesplitste effecten en de schatkistcertificaten Het Comité van het Rentenfonds, Gelet op de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs, inzonderheid op artikel 32, § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 1995 betreffende de organisatie van de secundaire buitenbeursmarkt van de lineaire obligaties, de gesplitste effecten en de schatkistcertificaten, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het besluit van het Comité van het Rentenfonds van 27 december 1995 tot vaststelling van het marktreglement van de secundaire buitenbeursmarkt van de lineaire obligaties, de gesplitste effecten en de schatkistcertificaten, zoals gewijzigd door de besluiten van het Comité van het Rentenfonds van 6 november 1997, 16 maart 1998, 30 november 1998 en 25 januari 1999;

Overwegende dat het Comité van het Rentenfonds de in artikel 34 van het voornoemde marktreglement bedoelde referentiekoersen en -rentevoeten bepaalt, op basis van de koersen en rentevoeten geafficheerd door de "Primary Dealers" overeenkomstig de bepalingen van het lastenboek die hen binden;

Overwegende dat, gezien de ruime zin gegeven aan het begrip bankwerkdag sedert de inwerkingtreding van het voornoemde besluit van 30 november 1998, het mogelijk is dat de "Primary Dealers" op bepaalde bankwerkdagen niet verplicht zijn koersen en rentevoeten te noteren;

Overwegende dat het Comité van het Rentenfonds zich aldus in de onmogelijkheid zou kunnen bevinden de referentiekoersen en -rentevoeten op te stellen en dat bijgevolg het marktreglement moet worden aangepast, Besluit :

Artikel 1.Artikel 34 van het besluit van het Rentenfonds van 27 december 1995 tot vaststelling van het marktreglement van de secundaire buitenbeursmarkt van de lineaire obligaties, de gesplitste effecten en de schatkistcertificaten wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 34.In uitvoering van artikel 10, 2° van het koninklijk besluit bepaalt het Comité, elke dag waarop de « Primary Dealers » verplicht zijn koersen en rentevoeten te noteren overeenkomstig de bepalingen van het lastenboek dat hen verbindt : - een referentiekoers voor elke soort van lineaire lening; - een referentierentevoet voor die soorten van gesplitste effecten die het het meeste representatief acht; - een referentierentevoet voor elke soort van schatkistcertificaat.

Het publiceert de dag zelf de koersen en rentevoeten die het overeenkomstig het eerste lid heeft vastgesteld.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ministerieel besluit dat het goedkeurt van kracht wordt.

Brussel, 15 maart 1999.

De voorzitter van het Comité, J.-P. ARNOLDI

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^