Ministerieel Besluit van 01 april 1999
gepubliceerd op 16 juni 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juni 1998 tot vaststelling van de bijzondere bepalingen om bij het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur te voorzien in de uitvoering van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 h

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
1999014071
pub.
16/06/1999
prom.
01/04/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

1 APRIL 1999. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juni 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/06/1998 pub. 01/07/1998 numac 1998014141 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere bepalingen om bij het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur te voorzien in de uitvoering van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel sluiten tot vaststelling van de bijzondere bepalingen om bij het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur te voorzien in de uitvoering van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel


De Minister van Vervoer, Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 juli 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende beoordeling en de loopbaan van het Rijkspersoneel, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 maart 1998;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 juni 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/06/1998 pub. 01/07/1998 numac 1998014141 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere bepalingen om bij het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur te voorzien in de uitvoering van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel sluiten tot vaststelling van de bijzondere bepalingen om bij het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur te voorzien in de uitvoering van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel;

Gelet op het advies van de Directieraad;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 januari 1999;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 5 maart 1999;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 5 maart 1999;

Gelet op het protocol van 15 maart 1999 waarin de conclusies van de onderhandeling binnen het Sectorcomité VI « Verkeer en Infrastructuur », worden vermeld;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989, 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het noodzakelijk is, teneinde de titularissen van de betrokken graden in hun nieuwe loopbaan niet te benadelen onverwijld over te gaan tot de aanpassing van de wijze waarop de aanwervingen en de bevorderingen van de personeelsleden dienen te geschieden, Besluit :

Artikel 1.De vermeldingen opgenomen in de bijlage I van het ministerieel besluit van 23 juni 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/06/1998 pub. 01/07/1998 numac 1998014141 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere bepalingen om bij het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur te voorzien in de uitvoering van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel sluiten tot vaststelling van de bijzondere bepalingen om bij het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur te voorzien in de uitvoering van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, met betrekking tot de in bijlage I van onderhavig besluit opgenomen bepalingen, worden vervangen door bepalingen vervat in bijlage II van onderhavig besluit.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 april 1999.

Brussel, 1 april 1999.

M. DAERDEN

Bijlagen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 1 april 1999.

De Minister van Vervoer, M. DAERDEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^