Ministerieel Besluit van 01 april 2015
gepubliceerd op 15 april 2015

Ministerieel besluit betreffende de uitvoering van een veiligheidsverificatie bij de personeelsleden van het autonoom overheidsbedrijf Belgocontrol en derden

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2015014129
pub.
15/04/2015
prom.
01/04/2015
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

1 APRIL 2015. - Ministerieel besluit betreffende de uitvoering van een veiligheidsverificatie bij de personeelsleden van het autonoom overheidsbedrijf Belgocontrol en derden


De Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, Gelet op de Uitvoeringsverordening (EG) nr. 1035/2011 van de Commissie van 17 oktober 2011 tot vaststelling van de gemeenschappelijke eisen voor de verlening van luchtvaartnavigatiediensten en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 482/2008 en (EU) nr. 691/2010, Bijlage I, punt 4, derde lid;

Gelet op de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type wet prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 bron ministerie van justitie Wet tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens sluiten betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, artikel 22quinquies, § 1, eerste lid en artikel 22sexies, ingevoegd bij de wet van 3 mei 2005;

Overwegende dat de bijlage 17 "Beveiliging" bij het Verdrag betreffende de internationale burgerlijke luchtvaart, ondertekend te Chicago op 7 december 1944 en goedgekeurd bij de wet van 30 april 1947, in punt 3.5 stelt "chaque Etat contractant exigera des fournisseurs de services de la circulation aérienne exerçant des activités dans cet Etat qu'ils établissent et mettent en oeuvre des dispositions adéquates en matière de sûreté répondant aux exigences du programme national de sûreté de l'aviation civile";

Overwegende dat een adequate beveiliging van alle sites van Belgocontrol één van de essentiële elementen is om een beveiligde burgerluchtvaart te garanderen;

Overwegende dat de beveiliging van verleners van luchtvaartnavigatiediensten zowel de bescherming van personen, installaties alsook de er aanwezige informatie omvat;

Overwegende dat een veiligheidsverificatie/beveiligingsonderzoek van alle personeelsleden actief op de sites van Belgocontrol tevens bijdraagt aan een verhoogde veiligheid voor iedereen die aanwezig is of moet zijn op de verschillende sites van Belgocontrol;

Overwegende dat een veiligheidsverificatie/beveiligingsonderzoek kan bijdragen aan het feit dat de inwendige en uitwendige veiligheid van de Staat niet in het gevaar komt door een niet-geëigende uitoefening door de personeelsleden van Belgocontrol van hun functie en/of de toegang van de personeelsleden of van derden tot de lokalen, gebouwen en terreinen van Belgocontrol;

Overwegende dat vanuit beveiligingsoogpunt de vereiste van de uitvoering van een veiligheidsverificatie/beveiligingsonderzoek ook aangewezen is voor elke persoon, hierna " een derde" genoemd, die een opdracht uitvoert waarbij voor een bepaalde periode toegang noodzakelijk is tot de sites van Belgocontrol;

Overwegende dat een veiligheidsverificatie/beveiligingsonderzoek een momentopname is en dus periodiek moet herhaald worden;

Overwegende dat de recente gebeurtenissen het belang van een continue aandacht voor de beveiliging van de burgerluchtvaart aangetoond hebben;

Overwegende dat bijgevolg de door Bijlage I, punt 4, derde lid van de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1035/2011 geboden mogelijkheid om de personeelsleden van de verleners van luchtvaartnavigatiediensten te onderwerpen aan een veiligheidsverificatie/beveiligingsonderzoek dus moet worden aangewend;

Overwegende dat gelet op de bovenvermelde redenen derden eveneens aan deze veiligheidsverificatie/beveiligingsonderzoek dienen onderworpen te worden, Besluit :

Artikel 1.De Nationale Veiligheidsoverheid voert een veiligheidsverificatie uit, bedoeld in artikel 22sexies van de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type wet prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 bron ministerie van justitie Wet tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens sluiten betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, voor alle personeelsleden in dienst bij het autonoom overheidsbedrijf Belgocontrol op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit besluit alsook voor alle derden die een opdracht uitvoeren die voor een bepaalde periode toegang tot de sites van Belgocontrol noodzaakt.

Het veiligheidsadvies uitgebracht door de Nationale Veiligheidsoverheid ten gevolge van de veiligheidsverificatie bedoeld in het eerste lid is maximaal 5 jaar geldig.

Art. 2.De personeelsleden en derden bedoeld in artikel 1 die de afgelopen 5 jaar het voorwerp hebben uitgemaakt van een positief veiligheidsadvies in het kader van de uitreiking van een luchthavenidentificatiebadge, zijn vrijgesteld van de verplichting bedoeld in artikel 1, eerste lid totdat de geldigheidsduur van dat positief veiligheidsadvies verstreken is.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag van de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 1 april 2015.

Mevr. J. GALANT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^