Ministerieel Besluit van 01 december 1998
gepubliceerd op 13 januari 1999
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit houdende de toepassing van het koninklijk besluit van 10 november 1996 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaard-productinformatie van huishoudelijke

bron
ministerie van economische zaken en ministerie van middenstand en landbouw
numac
1998011361
pub.
13/01/1999
prom.
01/12/1998
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

1 DECEMBER 1998. - Ministerieel besluit houdende de toepassing van het koninklijk besluit van 10 november 1996 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaard-productinformatie van huishoudelijke apparaten, wat de etikettering van het energieverbruik van huishoudelijke wasmachines betreft


De Minister van Economie, de Minister belast met Energie en de Minister van de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, Gelet op de wet van 14 juli 1991 op de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, inzonderheid op de artikelen 14, § 1, a) en 83, § 1, 1°;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 november 1996 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaard-productinformatie van huishoudelijke apparaten;

Gelet op de richtlijn 92/75/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 september 1992 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaard-productinformatie van huishoudelijke apparaten;

Gelet op de richtlijn 95/12/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 23 mei 1995 houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 92/75/EEG van de Raad wat de etikettering van het energieverbruik van huishoudelijke wasmachines betreft, gewijzigd bij de Richtlijn 96/89/CE van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 17 december 1996;

Gelet op het advies van de Raad voor het Verbruik, gegeven op 24 oktober 1997;

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor de Middenstand, gegeven op 13 november 1997;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door de omstandigheid dat na de ingebrekestelling van het Koninkrijk België op 19 september 1996 door de Europese Commissie, deze een met redenen omkleed advies zou uitbrengen en de aangelegenheid bij het Europese Hof van Justitie zou aanhangig maken;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 16 maart 1998, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, vervangen door de wet van 4 augustus 1996, Besluiten :

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op huishoudelijke wasmachines welke op het elektrische net worden aangesloten, met uitzondering van : - machines zonder centrifugeervoorziening; - machines met gescheiden wastrommel en centrifuge (zoals wascombinatie); - was-droogcombinaties.

Dit besluit is niet van toepassing op apparaten die ook op andere energiebronnen kunnen werken.

Art. 2.De, ingevolge dit besluit, te verstrekken informatie wordt gemeten overeenkomstig de norm NBN-EN 60456 of andere geharmoniseerde normen waarvan de referentienummers in het publicatieblad van de Europese Gemeenschappen zijn bekendgemaakt en waarvoor de Lid-Staten de referentienummers van de nationale normen waarin deze geharmoniseerde normen zijn omgezet, hebben bekendgemaakt.

Art. 3.§ 1. De technische documentatie bedoeld bij artikel 3, § 2 van het koninklijk besluit van 10 november 1996 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaard-productinformatie van huishoudelijke apparaten, hierna genoemd het koninklijk besluit, omvat : 1° volledige identiteit en adres van de leverancier;2° informatie, met inbegrip van relevante tekeningen, over de belangrijkste ontwerpeigenschappen van het model en met name onderdelen welke het energieverbruik wezenlijk beïnvloeden;3° de verslagen van metingen die zijn uitgevoerd volgens de testprocedures die deel uitmaken van de in artikel 2 bedoelde normen;4° de eventuele gebruiksaanwijzing. § 2. Het in artikel 3, § 1 van het koninklijk besluit bedoelde etiket dient aan bijlage I van dit besluit te voldoen.

Het etiket dient duidelijk zichtbaar op de buitenzijde van de voor- of bovenkant van het apparaat te worden aangebracht op een zodanige wijze dat het niet aan het oog wordt onttrokken. § 3. De inhoud en opmaak van de in artikel 5, § 1 van het koninklijk besluit bedoelde kaart met productinformatie dienen aan de bepalingen van bijlage II van dit besluit te voldoen. § 4. In gevallen als bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit waarin apparaten met behulp van een mededeling op afstand, bij voorbeeld een postordercatalogus, op de markt worden gebracht, dient die gedrukte mededeling alle in bijlage III van dit besluit genoemde informatie te bevatten. § 5. De energie-efficiëntieklasse, de wasefficiëntieklasse en de droogefficiëntieklasse van een apparaat, zoals aangegeven op het etiket en op de kaart, moeten worden bepaald overeenkomstig bijlage IV van dit besluit.

Brussel, 1 december 1998.

De Minister van Economie, E. DI RUPO De Minister belast met Energie, J.-P. PONCELET De Minister van de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, K. PINXTEN

BIJLAGE I : HET ETIKET 1. Illustratie van het etiket Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2.Opmerkingen betreffende het etiket a) De hoger geïllustreerde modellen zijn door de richtlijn 95/12/EEG toegelaten modellen die betrekking hebben op België.Het zijn de modellen in het Nederlands, in het Frans en in het Duits. Ten einde rekening te houden met een bijzondere, in Belgïe vaak voorkomende situatie werd door de Comissie van de Europese Gemeenschappen eveneens een tweetalig Nederlands/Frans etiket toegelaten (laatste illustratie supra). Het is ook mogelijk verscheidene etiketten op het toestel aan te brengen ingeval een andere taalcombinatie nodig is. b) De hierna volgende opmerkingen geven aan welke informatie moet worden vermeld : I.Naam of handelsmerk van de leverancier.

II. Typeaanduiding van de leverancier.

III. De energie-efficiëntieklasse van een apparaat wordt bepaald overeenkomstig bijlage IV. Deze klasse wordt vermeld op hetzelfde niveau als de van toepassing zijnde pijl.

IV. Onverminderd eventuele vereisten krachtens het communautaire systeem van milieukeuren mag, indien aan de apparaten krachtens Verordening (EEG) nr. 880/92 van de Raad (gepubliceerd in EGPB nr. L 99 van 11 april 1992) een "communautaire milieukeur" is toegekend, hier het logo van de milieukeur worden afgebeeld. In de "Gids voor de etikettering van wasmachines" waarnaar hieronder wordt verwezen, wordt uitgelegd hoe het milieukeurlogo in het etiket kan worden opgenomen.

V. Energieverbruik in kWh per standaardcyclus "katoen 60 °C", overeenkomstig de testprocedures die deel uitmaken van de in artikel 2, bedoelde geharmoniseerde normen.

VI. Wasefficiëntieklasse bepaald overeenkomstig bijlage IV. VII. Droogefficiëntieklasse bepaald overeenkomstig bijlage IV. VIII. Maximumcentrifugeersnelheid die wordt bereikt bij de standaardcyclus "katoen 60 °C", overeenkomstig de metingsnormen die deel uitmaken van de in artikel 2, bedoelde normen.

IX. Capaciteit van het apparaat voor de standaardcyclus "katoen 60 °C, overeenkomstig de metingsnormen die deel uitmaken van de in artikel 2, bedoelde normen.

X. Waterverbruik per standaardcyclus "katoen 60 °C", overeenkomstig de metingsnormen die deel uitmaken van de in artikel 2, bedoelde normen.

XI. Geluidsniveau tijdens wassen en centrifugeren voor de standaardcyclus "katoen 60 °C", gemeten overeenkomstig de vigerende wetgeving. 3. Het volgende definieert een aantal aspecten van het etiket : a) Druk Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld b) Gebruikte kleuren : CMYK - cyaan, magenta, geel, zwart. Voorbeeld : 07X0 : 0 % cyaan, 70 % magenta, 100 % geel, 0% zwart.

Pijlen : - A : X0X0 - B : 70X0 - C : 30X0 - D : 00X0 - E : 03X0 - F : 07X0 - G : 0XX0 De kleur van het kader : X070.

Alle tekst wordt in het zwart afgedrukt. De achtergrond is wit.

Volledige drukinformatie is opgenomen in de, uitsluitend ter informatie, bedoelde "Gids voor de energie-etikettering van wasmachines" te verkrijgen bij het : Secretariaat van het Comité inzake etikettering van het energieverbruik en standaard-productinformatie, Directoraat-generaal Energie (DGXVII), Commissie van de Europese Gemeenschappen, Wetstraat 200, B-1049 Brussel.

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 1 december 1998.

De Minister van Economie, E. DI RUPO De Minister belast met Energie, J.-P. PONCELET De Minister van de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, K. PINXTEN

Bijlage II De kaart De kaart bevat de volgende informatie, die kan worden verstrekt in de vorm van een tabel voor een aantal apparaten die door dezelfde leverancier worden geleverd, in welk geval de informatie in de opgegeven volgorde wordt vermeld, of die kan worden verstrekt in samenhang met de beschrijving van het apparaat : 1) Handelsmerk van de leverancier.2) Typeaanduiding van de leverancier. 3) De energie-efficiëntieklasse van het model als omschreven in bijlage IV, uitgedrukt als "energie-efficiëntieklasse... op een schaal van A (efficiënt) tot G (inefficiënt)". Als deze informatie in een tabel wordt verstrekt, mag deze op een andere wijze worden aangegeven, op voorwaarde dat duidelijk is dat de schaal van A (efficiënt) tot G (inefficiënt) loopt. 4) Als de informatie in een tabel wordt verstrekt, en als aan sommige apparaten uit de tabel krachtens Verordening (EEG) nr.880/92 een "communautaire milieukeur" is toegekend, kan dit hier worden vermeld.

In dit geval luidt de hoofding van de rubriek "communautaire milieukeur" en bestaat de vermelding uit een afbeelding van het logo van de milieukeur. Deze bepaling geldt onverminderd eventuele vereisten krachtens het communautaire systeem voor de toekenning van communautaire milieukeuren. 5) Het energieverbruik in kWh per standaardcyclus "katoen 60 °C" overeenkomstig de in artikel 2, bedoelde testprocedures, aangeduid als "energieverbruik XYZ kWh per cyclus, gebaseerd op de resultaten van een standaardtest voor de cyclus "katoen 60 °C".Het werkelijke verbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt. 6) De wasefficiëntieklasse overeenkomstig bijlage IV, aangeduid als : "Wasresultaat :... op een schaal van A (goed) tot G (matig)". Deze informatie mag op andere wijze worden aangegeven op voorwaarde dat duidelijk is dat de schaal van A (goed) tot G (matig) loopt. 7) De droogefficiëntieklasse overeenkomstig bijlage IV, aangeduid als " Droogresultaat :... op een schaal van A (goed) tot G (matig)", gevolgd door de vermelding : « Indien u een droogtrommel gebruikt, vergeet niet dat : - het drogen de helft goedkoper is indien u een wasmachine kiest met droogresultaat A, vergeleken met een wasmachine met de aanduiding G voor het droogresultaat, - het elektrisch drogen normaal veel meer energie verbruikt dan het wassen".

Deze vermelding mag ook aIs een voetnoot worden opgenomen.

Als deze informatie in een tabel wordt verstrekt, mag deze op een andere wijze worden aangegeven, op voorwaarde dat duidelijk is dat de schaal van A (goed) tot G (matig) loopt, en dat de vermelding betreffende de elektriciteitskosten in de tabel zelf of als een voetnoot wordt opgenomen. 8) Wateronttrekkingsefficiëntie voor de standaardcyclus "katoen 60 °C", overeenkomstig de testprocedures die deel uitmaken van de in artikel 2, bedoelde geharmoniseerde normen, aangeduid als "resterend water na centrifugeren :... % (van het droge gewicht van het wasgoed)". 9) Maximumcentrifugeersnelheid die wordt bereikt bij de standaardcyclus "katoen 60 °C", overeenkomstig de testprocedures die deel uitmaken van de in artikel 2, bedoelde normen.10) Capaciteit van het apparaat voor de standaardcyclus "katoen 60 °C", overeenkomstig de testprocedures die deel uitmaken van de in artikel 2, bedoelde normen.11) Waterverbruik per standaardcyclus "katoen 60 °C", overeenkomstig de testprocedures die deel uitmaken van de in artikel 2, bedoelde normen.12) Programmaduur voor de standaardcyclus "katoen 60 °C", overeenkomstig de in artikel 2, bedoelde metingsnormen.13) De leverancier mag de informatie van de punten 6 tot en met 12 ook voor andere wascyclussen vermelden.14) Het gemiddelde jaarlijkse energie- en waterverbruik op basis van 200 standaardcyclussen "katoen 60 °C", aangeduid als "typisch jaarlijks verbruik (200 wasbeurten voor "60 °C katoen" was) voor een huishouden van vier personen".15) Het geluidsniveau tijdens wassen en centrifugeren voor de standaardcyclus "katoen 60 °C", gemeten overeenkomstig de vigerende wetgeving. De op het etiket vermelde gegevens kunnen worden vermeld door het etiket in kleur of in zwart-wit af te beelden. In dit geval dient de overige informatie die uitsluitend op de kaart voorkomt, nog steeds te worden vermeld.

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 1 december 1998.

De Minister van Economie, E. DI RUPO De Minister belast met Energie, J.-P. PONCELET De Minister van de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, K. PINXTEN

Bijlage III Postorderverkoop en andere vormen van verkoop op afstand Postordercatalogi en andere gedrukte mededelingen zoals bedoeld in artikel 3, lid 4, dienen de volgende informatie te bevatten, die in de opgegeven volgorde wordt vermeld : 1) Energie-efficiëntieklasse (bijlage II, punt 3).2) Energieverbruik (bijlage II, punt 5).3) Wasefficiëntieklasse (bijlage II, punt 6).4) Droogefficiëntieklasse (bijlage II, punt 7).5) Centrifugeersnelheid (bijlage I, opmerking VIII).6) Capaciteit (bijlage I, opmerking IX).7) Waterverbruik (bijlage I, opmerking X).8) Typisch jaarlijks verbruik voor een huishouden van vier personen (bijlage II, punt 14).9) Geluidsniveau (bijlage I, opmerking XI). Indien andere op de kaart vermelde informatie wordt verstrekt, wordt deze weergegeven in de in bijlage II vastgestelde vorm en in bovenstaande lijst opgenomen in de voor de kaart vastgestelde volgorde.

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 1 december 1998.

De Minister van Economie, E. DI RUPO De Minister belast met Energie, J.-P. PONCELET De Minister van de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, K. PINXTEN

Bijlage IV Energie-efficiëntieklasse, wasefficiëntieklasse, droogefficiëntieklasse 1. De energie-efficiëntieklasse van een apparaat wordt bepaald aan de hand van tabel 1 : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 1 december 1998. De Minister van Economie, E. DI RUPO De Minister belast met Energie, J.-P. PONCELET De Minister van de kleine en Middelgrote Ondernemingen, K. PINXTEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^