Ministerieel Besluit van 01 december 1998
gepubliceerd op 13 januari 1999
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit houdende de toepassing van het koninklijk besluit van 10 november 1996 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaard-productinformatie van huishoudelijke

bron
ministerie van economische zaken en ministerie van middenstand en landbouw
numac
1998011363
pub.
13/01/1999
prom.
01/12/1998
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

1 DECEMBER 1998. - Ministerieel besluit houdende de toepassing van het koninklijk besluit van 10 november 1996 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaard-productinformatie van huishoudelijke apparaten, wat de etikettering van het energieverbruik van huishoudelijke was-droogcombinaties betreft


De Minister van Economie, de Minister belast met Energie en de Minister van de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, Gelet op de wet van 14 juli 1991 op de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, inzonderheid op de artikelen 14, § 1, a) en 83, § 1, 1°;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 november 1996 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaard-productinformatie van huishoudelijke apparaten;

Gelet op de richtlijn 92/75/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 september 1992 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaard-productinformatie van huishoudelijke apparaten;

Gelet op de richtlijn 96/60/EG van de Commissie van 19 september 1996 houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 92/75/EEG van de Raad wat de etikettering van het energieverbruik van huishoudelijke was-droogcombinaties betreft;

Gelet op het advies van de Raad voor het Verbruik, gegeven op 24 oktober 1997;

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor de Middenstand, gegeven op 13 november 1997;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door de omstandigheid dat het Koninkrijk Belgë het risico loopt door de Europese Commissie in gebreke te worden gesteld, vermits de richtlijn 96/60/EEG de uiterlijke datum voor omzetting bepaald heeft op 15 juli 1997;

Gelet op het advies van de Raad van State gegeven op 16 maart 1998, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van de State, gecoördineerd op 12 januari 1973, vervangen door de wet van 4 augustus 1996, Besluiten :

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op huishoudelijke was-droogcombinaties welke op het elektrische net worden aangesloten.

Dit besluit is niet van toepassing op apparaten die ook op andere energiebronnen kunnen werken.

Art. 2.De, ingevolge dit besluit, te verstrekken informatie wordt gemeten overeenkomstig de norm NBN-EN 50229 (ontwerp) of andere geharmoniseerde normen waarvan de referentienummers in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen zijn bekendgemaakt en waarvoor de Lid-Staten de referentienummers van de nationale normen waarin deze geharmoniseerde normen zijn omgezet, hebben bekendgemaakt.

Art. 3.§ 1. De technische documentatie bedoeld bij artikel 3, § 2 van het koninklijk besluit van 10 november 1996 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaard-productinformatie van huishoudelijke apparaten, hierna genoemd het koninklijk besluit, omvat : 1° volledige identiteit en adres van de leverancier;2° informatie, met inbegrip van relevante tekeningen, over de belangrijkste ontwerpeigenschappen van het model en met name onderdelen welke het energieverbruik wezenlijk beïnvloeden;3° de verslagen van relevante meetproeven die zijn uitgevoerd volgens de testprocedures die deel uitmaken van de in artikel 2 bedoelde normen;4° de eventuele gebruiksaanwijzing. § 2. Het in artikel 3, § 1 van het koninklijk besluit bedoelde etiket dient aan bijlage I bij dit besluit te voldoen.

Het etiket dient duidelijk zichtbaar op de buitenzijde van de voor- of bovenkant van het apparaat te worden aangebracht op een zodanige wijze dat het niet aan het oog wordt onttrokken. § 3. De inhoud en opmaak van de in artikel 5, § 1 van het koninklijk besluit bedoelde kaart met productinformatie dienen aan de bepalingen van bijlage II aan dit besluit te voldoen. § 4. In gevallen als bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit waarin apparaten met behulp van een mededeling op afstand, bij voorbeeld een postordercatalogus, op de markt worden gebracht, dient die gedrukte mededeling alle in bijlage III van dit besluit genoemde informatie te bevatten. § 5. De energie-efficiëntieklasse en de wasefficiëntieklasse, zoals aangegeven op het etiket en op de kaart, moeten worden bepaald overeenkomstig bijlage IV bij dit besluit.

Brussel, 1 december 1998.

De Minister van Economie, E. DI RUPO De Minister belast met Energie, J.-P. PONCELET De Minister van de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, K. PINXTEN

BIJLAGE I : HET ETIKET 1. Illustratie van het etiket Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2.Opmerkingen betreffende het etiket. a) De hoger geïllustreerde modellen zijn door de Richtlijn 96/60/EEG toegelaten modellen die betrekking hebben op België.Het zijn de modellen in het Nederlands, in het Frans en in het Duits. Ten einde rekening te houden met een bijzondere, in België vaak voorkomende, situatie werd door de Commissie van de Europese Gemeenschappen eveneens een tweetalig Nederlands/Frans etiket toegelaten (laatste illustratie supra). Het is ook mogelijk verscheidene etiketten op het toestel aan te brengen ingeval een andere taalcombinatie nodig is. b) De hierna volgende opmerkingen geven aan welke informatie moet worden vermeld : I.Naam of handelsmerk van de leverancier.

II. Typeaanduiding van de leverancier.

III. De energie-efficiëntieklasse van een apparaat wordt bepaald overeenkomstig bijlage IV. Deze klasse wordt vermeld op hetzelfde niveau als de van toepassing zijnde pijl.

IV. Onverminderd eventuele vereisten krachtens het communautaire systeem van milieukeuren mag, indien aan de apparaten krachtens Verordening (EEG) nr. 880/92 van de Raad (gepubliceerd in EGPB nr. L 99 van 11 april 1992) een "communautaire milieukeur" is toegekend, hier het logo van de milieukeur worden afgebeeld. In de "Gids voor de etikettering van was-droogcombinaties" waarnaar hieronder wordt verwezen, wordt uitgelegd hoe het milieukeurlogo in het etiket kan worden opgenomen.

V. Energieverbruik in kWh per wascyclus (wassen, centrifugeren en drogen) met gebruikmaking van standaardcyclus "katoen 60 °C" overeenkomstig de testprocedures die deel uitmaken van de in artikel 2, bedoelde normen.

VI. Energieverbruik in kWh per wascyclus (wassen en centrifugeren) met gebruikmaking van uitsluitend de standaardcyclus "katoen 60 °C" overeenkomstig de testprocedures die deel uitmaken van de in artikel 2, bedoelde normen.

VII. Wasefficiëntieklasse bepaald overeenkomstig bijlage IV. VIII. Maximumcentrifugeersnelheid die wordt bereikt bij de standaardcyclus "katoen 60 °C", overeenkomstig de testprocedures die deel uitmaken van de in artikel 2, bedoelde normen.

IX. Capaciteit van het apparaat in kg voor de standaardcyclus "katoen 60 °C"(zonder drogen) overeenkomstig de testprocedures die deel uitmaken van de in artikel 2, bedoelde normen.

X. Capaciteit van het apparaat in kg voor de droogcyclus "droog katoen" overeenkomstig de testprocedures die deel uitmaken van de in artikel 2, bedoelde normen.

XI. Waterverbruik in liter per volledige cyclus (wassen, centrifugeren en drogen) met gebruikmaking van de standaardcyclus "katoen 60 °C" en de droogcyclus "droog katoen" overeenkomstig de testprocedures die deel uitmaken van de in artikel 2, bedoelde normen.

XII. In voorkomend geval, geluidsniveau tijdens wassen, centrifugeren voor de standaardcyclus "katoen 60 °C" en drogen voor de cyclus "droog katoen", gemeten overeenkomstig de vigerende wetgeving. 3. Het volgende definieert een aantal aspecten van het etiket : a) Druk Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld b) Gebruikte kleuren : CMYK : cyaan, magenta, geel, zwart. Voorbeeld : 07X0 : 0 % cyaan, 70 % magenta, 100 % geel, 0 % zwart.

Pijlen : - A : X0X0 - B : 70X0 - C : 30X0 - D : 00X0 - E : 03X0 - F : 07X0 - G : 0XX0.

De kleur van het kader : X070.

Alle tekst wordt in het zwart afgedrukt. De achtergrond is wit.

Volledige drukinformatie is opgenomen in de, uitsluitend ter informatie, bedoelde "Gids voor de etikettering van was-droogcombinaties" te verkrijgen bij : Secretariaat van het Comité inzake etikettering van het energieverbruik en standaard-productinformatie, Directoraat generaal XVII "Energie", Commissie van de Europese Gemeenschappen, Wetstraat 200, B-1049 Brussel.

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 1 december 1998.

De Minister van Economie, E. DI RUPO De Minister belast met Energie, J.-P. PONCELET De Minister van de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, K. PINXTEN

Bijlage II De kaart De kaart bevat de volgende informatie, die kan worden verstrekt in de vorm van een tabel voor een aantal apparaten die door dezelfde leverancier worden geleverd, in welk geval de informatie in de opgegeven volgorde wordt vermeld, of die kan worden verstrekt in samenhang met de beschrijving van het apparaat : 1) Handelsmerk van de leverancier.2) Typeaanduiding van de leverancier. 3) De energie-efficiëntieklasse van het model als omschreven in bijlage IV, uitgedrukt als "energie- efficiëntieklasse... op een schaal van A (efficiënt) tot G (inefficiënt)". Als deze informatie in een tabel wordt verstrekt, mag deze op een andere wijze worden aangegeven, op voorwaarde dat duidelijk is dat de schaal van A (efficiënt) tot G (inefficiënt) loopt. 4) Als de informatie in een tabel wordt verstrekt, en als aan sommige apparaten uit de tabel krachtens Verordening (EEG) nr.880/92 een "communautaire milieukeur" is toegekend, kan dit hier worden vermeld.

In dit geval luidt de hoofding van de rubriek "communautaire milieukeur" en bestaat de vermelding uit een afbeelding van het logo van de milieukeur. Deze bepaling geldt onverminderd eventuele vereisten krachtens het communautaire systeem voor de toekenning van communautaire milieukeuren. 5) Het energieverbruik in kWh bij wassen, centrifugeren en drogen per volledige cyclus als gedefinieerd in bijlage I, opmerking V.6) Het energieverbruik in kWh bij uitsluitend wassen en centrifugeren per wascyclus als gedefinieerd in bijlage I, opmerking VI. 7) De wasefficiëntieklasse overeenkomstig bijlage IV, aangeduid als : "Wasresultaat :...op een schaal van A (goed) tot G (matig)". Deze informatie mag op andere wijze worden aangegeven op voorwaarde dat duidelijk is dat de schaal van A (goed) tot G (matig) loopt. 8) Wateronttrekkingsefficiëntie, overeenkomstig de testprocedures van de in artikel 2, bedoelde geharmoniseerde normen, voor de standaardcyclus "katoen 60 °C" aangeduid als "resterend water na centrifugeren :...% (van het droge gewicht van het wasgoed)". 9) Maximum centrifugeersnelheid als gedefinieerd in bijlage I, opmerking VIII.10) Wascapaciteit van het apparaat voor de standaardcyclus "katoen 60 °C", overeenkomstig bijlage I, opmerking IX.11) Droogcapaciteit van het apparaat voor de standaardcyclus "droog katoen", overeenkomstig bijlage I, opmerking X.12) Waterverbruik bij wassen, centrifugeren en drogen, in liter per volledige cyclus, als gedefinieerd in bijlage I, opmerking XI.13) Waterverbruik bij uitsluitend wassen en centrifugeren, in liter per standaardcyclus wassen (en centrifugeren) "katoen 60 °C", overeenkomstig de testprocedures van de in het artikel 2, bedoelde normen.14) Programmaduur van wassen en drogen.Programmaduur voor een volledige cyclus (de wascyclus "katoen 60 °C" en de droogcyclus "droog katoen") voor de aangegeven wascapaciteit, overeenkomstig de testprocedures van de in het artikel 2, bedoelde normen. 15) De leverancier mag dezelfde informatie ook voor andere was- of droogcycli vermelden onder de punten 5 tot en met 14.16) Het energie- en waterverbruik, gelijk aan het verbruik van 200 standaardcycli zoals bepaald overeenkomstig punt 5 (energie) en punt 12 (water).Dit verbruik wordt aangeduid als "Geschat jaarlijks verbruik voor een huishouden van vier personen, wanneer het wasgoed altijd in deze was-droogcombinatie wordt gedroogd (200 cycli)". 17) Het energie- en waterverbruik, gelijk aan het verbruik van 200 standaardcycli zoals bepaald overeenkomstig punt 6 (energie) en punt 13 (water).Dit verbruik wordt aangeduid als "Geschat jaarlijks verbruik voor een huishouden van vier personen, wanneer het wasgoed nooit in deze was-droogcombinatie wordt gedroogd (200 cycli)". 18) In voorkomend geval, het geluidsniveau tijdens wassen, centrifugeren en drogen voor de standaardcyclus "katoen 60 °C", gemeten overeenkomstig de vigerende wetgeving. De op het etiket vermelde gegevens kunnen worden vermeld door het etiket in kleur of in zwart-wit af te beelden. In dit geval dient de overige informatie die uitsluitend op de kaart voorkomt, nog steeds te worden vermeld.

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 1 december 1998.

De Minister van Economie, E. DI RUPO De Minister belast met Energie, J.-P. PONCELET De Minister van de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, K. PINXTEN

Bijlage III Postorderverkoop en andere vormen van verkoop op afstand Postordercatalogi en andere gedrukte mededelingen zoals bedoeld in artikel 3, lid 4, dienen de volgende informatie te bevatten, die in de onderstaande volgorde moet worden vermeld : 1) Energie-efficiëntieklasse (bijlage II, punt 3).2) Energieverbruik (wassen, centrifugeren en drogen) (bijlage II, punt 5).3) Energieverbruik (uitsluitend wassen en centrifugeren) (bijlage II, punt 6).4) Wasefficiëntieklasse (bijlage II, punt 7).5) Wateronttrekkingsefficiëntie (bijlage II, punt 8).6) Centrifugeersnelheid (bijlage II, punt 9).7) Capaciteit (wassen) (bijlage II, punt 10).8) Capaciteit (drogen) (bijlage II, punt 11).9) Waterverbruik (wassen en drogen) (bijlage II, punt 12).10) Waterverbruik (uitsluitend wassen en centrifugeren) (bijlage II, punt 13).11) Geschat jaarlijks verbruik voor een huishouden van vier personen, wanneer het wasgoed altijd in deze was-droogcombinatie wordt gedroogd (200 cycli) (bijlage II, punt 16).12) Geschat jaarlijks verbruik voor een huishouden van vier personen, wanneer het wasgoed nooit in deze was-droogcombinatie wordt gedroogd (200 cycli) (bijlage II, punt 17).13) Geluidsniveau (bijlage II, punt 18). Indien andere op de kaart vermelde informatie wordt verstrekt, wordt deze weergegeven in de in bijlage II vastgestelde vorm weergegeven en in de voor de kaart vastgestelde volgorde in bovenstaande lijst opgenomen.

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 1 december 1998.

De Minister van Economie, E. DI RUPO De Minister belast met Energie, J.-P. PONCELET De Minister van de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, K. PINXTEN

Bijlage IV Energie- en wasefficiëntieklasse 1. De energie-efficiëntieklasse van een apparaat wordt bepaald aan de hand van tabel 1 : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 1 december 1998. De Minister van Economie, E. DI RUPO De Minister belast met Energie, J.-P. PONCELET De Minister van de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, K. PINXTEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^