Ministerieel Besluit van 01 december 2000
gepubliceerd op 16 december 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 december 1978 betreffende de inschrijving van de personen die optreden in de bevoorradingsketen van het land en van de verbruikers in aardolie en aardolieproducten

bron
ministerie van economische zaken
numac
2000011509
pub.
16/12/2000
prom.
01/12/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

1 DECEMBER 2000. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 december 1978 betreffende de inschrijving van de personen die optreden in de bevoorradingsketen van het land en van de verbruikers in aardolie en aardolieproducten


De Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer, De Minister van Economie, De Staatssecretaris voor Energie, Gelet op de wet van 23 december 1974 betreffende de budgettaire voorstellen 1974-1975, inzonderheid op de artikelen 70 tot 74;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 1977 betreffende de mededeling van inlichtingen nopens de bevoorrading van het land en van de verbruikers in aardolie en aardolieproducten, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 27 december 1978 betreffende de inschrijving van de personen die optreden in de bevoorradingsketen van het land en van de verbruikers in aardolie en aardolieproducten, inzonderheid op de arikelen 1, 2 en 4;

Gelet op het advies van de Raad van State, Besluiten :

Artikel 1.Artikel 1 van het ministerieel besluit van 27 december 1978 betreffende de inschrijving van de personen die optreden in de bevoorradingsketen van het land en van de verbruikers in aardolie en aardolieproducten, wordt vervangen als volgt: «

Artikel 1.§ 1. Alle in het handelsregister ingeschreven natuurlijke of rechtspersonen die voor eigen rekening of voor rekening van derden, aardolie en/of aardolieproducten produceren, aankopen, invoeren, uitvoeren, raffineren, in opslag houden, verwerken, verbruiken, verdelen, te koop aanbieden, verkopen, leveren of vervoeren zijn ertoe gehouden zich bij het Ministerie van Economische Zaken in te schrijven. § 2. De natuurlijke of rechtspersonen, die uitsluitend voor de behoeften van eigen verbruik, aardolie en/of aardolieproducten aankopen, verbruiken of in opslag houden, maar brandstof verdelen vanuit tanks met een pomp aan wegvoertuigen, moeten zich eveneens laten registreren bij het Ministerie van Economische Zaken. § 3. De natuurlijke of rechtspersonen met installaties die motorbrandstoffen aan het publiek verkopen worden beschouwd als publieke distributiepunten. Deze die enkel leveren voor eigen gebruik zonder te verkopen aan het publiek worden beschouwd als private distributiepunten. Beide zijn onderworpen aan de registratie. »

Art. 2.Artikel 2, b), van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: « b) Aardolie of aardolieproducten, uitsluitend voor de behoeften van hun eigen verbruik aankopen, in opslag houden, of verbruiken, op een andere wijze dan met een pomp, zoals bepaald in artikel 1 § 2. »

Art. 3.Tussen het huidige tweede en derde lid van artikel 4 van hetzelfde besluit wordt een nieuw lid toegevoegd, luidend : « Vanaf de inwerkingtreding van het ministerieel besluit van 1 december 2000 tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 december 1978 betreffende de inschrijving van de personen die optreden in de bevoorradingsketen van het land en van de verbruikers in aardolie en aardolieproducten, dient het formulier onder dezelfde voorwaarden en binnen dezelfde termijnen als bepaald in het vorige lid aangevraagd te worden bij het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Petroleum - Steenkolen, Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel. »

Art. 4.Het formulier opgenomen in bijlage van hetzelfde besluit wordt vervangen door het formulier gevoegd in bijlage van dit besluit.

Brussel, 1 december 2000.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer, Mevr. I. DURANT De Minister van Economie, Ch. PICQUE De Staatssecretaris voor Energie, O. DELEUZE

Bijlage Koninkrijk België Ministerie van Economische Zaken Inschrijvingsaanvraag Dit formulier moet binnen de dertig dagen na ontvangst ingevuld en ondertekend teruggestuurd worden.

Naam of . . . . .

Firmanaam . . . . .

Adres (van de maatschappelijke zetel) : Straat . . . . . , Nr. ..........

Postcode . . . . .

Gemeente . . . . .

Bedrijvigheid . . . . .

Indien enkel leveringen van motorbrandstoffen : - verkoop aan het publiekO - enkel eigen gebruik O (1) Handelsregister : Nr. . . . . .

B.T.W. : Nr. . . . . .

Naam en telefoonnummer van de te contacteren persoon . . . . .

Gedaan te . . . . .

De . . . . . (Handtekening) _______ Nota (1) De leveringen aan het personeel worden beschouwd als verkoop aan het publiek. Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 1 december 2000 tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 december 1978 betreffende de inschrijving van de personen die optreden in de bevoorradingsketen van het land en van de verbruikers in aardolie en aardolieproducten.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer, Mevr. I. DURANT De Minister van Economie, Ch. PICQUE De Staatssecretaris voor Energie, O. DELEUZE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^